Đề kiểm tra chất lượng Tháng 10 môn Tiếng Anh Lớp 7 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Mồ Sì San (Có đáp án và thang điểm)

I. (1,0 point) - Chosse the word that has the underline part pronounced differently from the others. (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại)

 1. A. class B. park C. about D. math

 2. A. history B. sit C. piano D. like

 3. A. newsaper B. few C. desk D. he

 4. A. photo B. on C. or D. story

 

doc3 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 24/04/2023 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng Tháng 10 môn Tiếng Anh Lớp 7 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Mồ Sì San (Có đáp án và thang điểm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT PHONG THỔ TRƯỜNG THCS MỒ SÌ SAN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 câu) Môn: Tiếng Anh - Khối 7 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và tên:________________________________ Lớp:______________ ĐỀ BÀI Thí sinh làm bài trực tiếp trên đề thi __________________________________________________________________ I. (1,0 point) - Chosse the word that has the underline part pronounced differently from the others. (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại) 1. A. class B. park C. about D. math 2. A. history B. sit C. piano D. like 3. A. newsaper B. few C. desk D. he 4. A. photo B. on C. or D. story II. (2,5 points) - Read the passage then answer the following questions. (Đọc bài viết và trả lời câu hỏi) Hoa’s school is in the country. It is a small school. There are 6 classrooms. Her school has 200 students. Hoa is in class 7B. Her class is on the 2nd floor. In her school. There are 20 teachers. Hoa’s school is very beautiful. Huy’s school is in the city. There are 600 students and 20 classroom. There are 60 teachers. Huy loves his school very much. 1. Where is Hoa’s school? 2. How many classrooms are there in her school? 3. How many students does her school have? 4. Where is Huy’s school? 5. How many teachers are there in his school? III. (2,5 points) - Fill in with a suitable preposition. (Điền 1 giới từ thích hợp vào chỗ trống) I am have Math and Geography..Tuesday. There are trees.. my school. They do homework ..7.30 in the evening. He is good.English. She is interested.Literature. IV. (1,5 points) - Put the words given to complete the sentences.(Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh) 1. go / Let’s / to the zoo 2. in the Summer / goes fishing / usually / He 3. Lien/ now/ reading /is ... V. (2,5 points) - Give the correct forms of the verbs. (Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc) 1. Minh ..(be) a farmer. 2. I.(go) to school at the moment. 3. They.. (be) in Quang Trung school. 4. She always. (help) her mother in the afternoon. 5. Let’s .(come) to my house for dinner. ___________________________________________ PHÒNG GD&ĐT PHONG THỔ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 TRƯỜNG THCS MỒ SÌ SAN Môn: Tiếng Anh - Khối lớp 7 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Ý Đáp án và hướng dẫn Thang điểm Câu I 1. C. about 0.25 điểm 2. D. like 0.25 điểm 3. C. desk 0.25 điểm 4. A. photo 0.25 điểm Câu II 1. Hoa’s school is in the country. 0.5 điểm 2. There are 6 classrooms. 0.5 điểm 3. Her school has 200 students. 0.5 điểm 4. Huy’s school is in the city. 0.5 điểm 5. There are 60 teachers. 0.5 điểm Câu III 1. on 0.5 điểm 2. in 0.5 điểm 3. at 0.5 điểm 4. at 0.5 điểm 5. in 0.5 điểm Câu IV 1. Let’s go to the zoo. 0.5 điểm 2. He usually goes fishing in the Summer. 0.5 điểm 3. Lien is reading. 0.5 điểm Câu V 1. is 0.5 điểm 2. am going 0.5 điểm 3. are 0.5 điểm 4. helps 0.5 điểm 5. come 0.5 điểm Lưu ý: - Điểm nhỏ hơn 0,25 làm tròn thành 0,0 (VD: 5,24 thì được làm tròn 5,0) - Điểm bằng 0.25, lớn hơn 0,25 hoặc nhỏ hơn 0,75 làm tròn thành 0,5. (VD: 5,25 hoặc 5,74 thì được làm tròn 5,5) - Điểm lớn hơn hoặc bằng 0.75 thì được làm tròn lên 1,0 (VD: Điểm 5.75 thì được làm tròn lên 6) - Học sinh làm phương án khác nhưng vẫn đúng thì vẫn cho điểm. Người ra đề: Bùi Văn Sơn

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_thang_10_mon_tieng_anh_lop_7_nam_hoc.doc