Bài giảng Tiếng Anh 9 - Unit 4: Learning a foreign language - Period 23: Read - Năm học 2015-2016

2. Read the notes Mr. Lam made and check T/F prediction:

1. Mr. Lam needs to learn French .

Mr. Lam needs to learn English .

2.Mr. Lam needs the intermediate level class .

3. He wants to learn English in the morning .

He wants to learn early evening .

4. He wants the course to begin late November .

He wants the course to begin

late October or early November .

 

ppt16 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 07/09/2021 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Anh 9 - Unit 4: Learning a foreign language - Period 23: Read - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
What are they ?They areSONYBEÀN , ÑEÏP GIAÙ REÛ BAÁT NGÔØ CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏOCAÁP TOÁC MOÂN TIEÁNG ANH THI VAØO TRÖÔØNG CHUYEÂN TRUNG TAÂM NGUYKhai giaûng vaøo ngaøy 1-11-2010Coù caùc lôùp saùng , chieàu vaø toái Hoïc phí troïn khoaù : 1200000 ñ Ñòa ñieåm : soá 5A Ñöôøng Traàn Höng Ñaïo Phöôøng 6 – TPHCMÑT : 08 763 958advertisements .advertisements .What kind of information do you see in these advertisements ?What are the advertisements about ?Unit 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGEPeriod 23: Read Wednesday, October 28th, 2015I. Vocabulary:+ beginner (n):sơ cấp, người bắt đầu học+ intermediate level (n):trình độ trung cấp+ advanced level (n):trình độ cao cấp+ well-qualified (adj):có chuyên môn cao+ tuition (n):việc dạy tư, dạy nhómhọc viện+ academy (n):1. academy2. beginner 3. Intermediate level4. Advanced level c. học việnb. sơ cấp, người bắt đầu họca. trình độ cao cấpd. có chuyên môn cao MATCHING A B5. well- qualifiedf. trình độ trung cấp6. tuition: (n) e. việc dạy tư, dạy nhómSchoolClass time(morning/ afternoon/ evening)Language Level(beginner/ intermediate/ advanced)Time to startII. Reading:1. Fill in the table:Foreign Language CouncilNew English InstituteAcademy of Language1- Note down information about the English classes from the advertisementsSchool Class timeLanguage LevelTime to startAcademy of Languagemorningafternoonevening advancedFirst week of NovemberSchool Class timeLanguage LevelTime to startForeign Language councilmorning and eveningbeginner , intermediate3rd NovemberSchool Class timeLanguage LevelTime to startNew English Instituteafternoon, evening and weekendbeginner( today )SchoolClass time (morning / afternoon / evening )Language Level(beginner / intermediate / advanced)Time to startAcademy of LanguageForeign Language councilNew English Institutemorning , afternoon, eveningadvanced First weekof Novembermorning, eveningbeginner,intermediate 3rd Novemberafternoon, evening,weekend beginner(today)1. Fill in the table:This is Mr. Lam. He wants to attend a foreign language course1. Mr. Lam needs to learn French .FTFF 2.Mr. Lam needs the intermediate level class .3. He wants to learn English in the morning .4. He wants the course to begin late November . Mr. Lam needs to learn English .He wants to learn early evening .He wants the course to begin late October or early November .2. Read the notes Mr. Lam made and check T/F prediction:Unit 4: Period 23: Read I. Vocabulary: II. Reading :1. Fill in the table2. T/F Prediction :II.Reading:3. Give Mr. Lam an advice:I think Mr. Lam should study English at The Foreign Language Council because: + He can study English in the evening+ He can attend the intermediate level class+ The course starts on 3rd November What about you? Which school do you want to study? Notes: English class- early evening- intermediate level- starting in NovemberDICUSSIONwhich language school is the most suitable for your group. Give the reason why.A: I want to choose an English class of intermediate level. And I am only free inthe eveningB: I think you should go to .... Because A: Thank you very much.Ask your friends for advice, please !HOMEWORKLearn new words by heart Prepare: Unit 4 - write

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_9_unit_4_learning_a_foreign_language_per.ppt