Bài giảng Toán học 10 - Tập đọc: Út vịnh

Luyện đọc

chềnh ềnh

giục giã

ngã lăn

 

ppt18 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán học 10 - Tập đọc: Út vịnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập đọc KiĨm tra bµi cịC©u 2: §äc thuéc lßng hai khỉ th¬ cuèi vµ nªu ý nghĩa của bµi.12C©u 1: §äc thuéc lßng hai khỉ th¬ ®Çu vµ cho biÕt ®iỊu g× gỵi cho anh chiÕn sÜ nhí tíi mĐ? Anh nhí h×nh ¶nh nµo cđa mĐ?Tập đọc: Út VịnhThứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2009Tập đọc: Út VịnhThứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2009Luyện đọcTìm hiểu bài chềnh ềnhgiục giã ngã lănthanh ray136Thanh rayChuyền thẻTập đọc: Út VịnhThứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2009Luyện đọcTìm hiểu bài chềnh ềnhgiục giã ngã lăn sự cốchềnh ềnh1. Những sự cố đường sắt Ý đoạn 1 là gì?§o¹n ®­êng s¾t gÇn nhµ Út VÞnh mÊy n¨m nay th­êng cã nh÷ng sù cè g×?3. Tr­êng cđa Út VÞnh ®· ph¸t ®éng phong trµo g×? Néi dung cđa phong trµo Êy lµ g×?Tập đọc: Út VịnhThứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2009Luyện đọcTìm hiểu bài chềnh ềnhgiục giã ngã lăn sự cốchềnh ềnh1. Những sự cố đường sắtcam kếtthuyết phục2. Ý thức trách nhiệm của Út Vịnh và các bạn Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt?Ý đoạn 2 là gì?§äc thÇm ®o¹n 3 – Th¶o luËn nhãm 21. Khi nghe tiÕng cßi tµu vang lªn tõng håi giơc gi·. ĩt VÞnh nh×n ra ®­êng s¾t vµ ®· thÊy ®iỊu g×?2. ĩt VÞnh ®· hµnh ®éng nh­ thÕ nµo ®Ĩ cøu hai em nhá ®ang ch¬i trªn ®­êng tµu?3. B¹n häc tËp ®­ỵc ë ĩt VÞnh ®iỊu g×?4. Nªu ý ®o¹n 3.Tập đọc: Út VịnhThứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2009Luyện đọcTìm hiểu bài chềnh ềnhgiục giã ngã lăn sự cốchềnh ềnh1. Những sự cố đường sắtcam kếtthuyết phục2. Ý thức trách nhiệm của Út Vịnh và các bạnlao ra như tên bắnnhào tới3. Hành động dũng cảm của Út VịnhÝ nghĩa: C©u chuyƯn ca ngỵi ĩt VÞnh cã ý thøc cđa mét chđ nh©n t­¬ng lai, thùc hiƯn tèt nhiƯm vơ gi÷ g×n an toµn ®­êng s¾t, dịng c¶m cøu em nhá. LuyƯn ®äc diƠn c¶m: LuyƯn ®äc diƠn c¶m: Giọng đọc: Giọng kể chậm rãi, thong thả (đoạn đầu), nhấn giọng các từ ngữ: chềnh ềnh,tháo cả ốc, ném đá; hồi hộp, dồn dập (đoạn cuối), đọc đúng tiếng (Hoa, Lan, tàu hoả đến!); nhấn giọng những từ ngữ thể hiện phản ứng nhanh,kịp thời, hành động dũng cảm cứu em nhỏ của Út Vịnh (lao ra như tên bắn, la lớn, nhào tới).ThÊy l¹, VÞnh nh×n ra ®­êng tµu. Th× ra hai c« bÐ Hoa vµ Lan ®ang ngåi ch¬i chuyỊn thỴ trªn ®ã. VÞnh lao ra nh­ tªn b¾n, la lín:- Hoa, Lan, tµu ho¶ ®Õn !Nghe tiÕng la, bÐ Hoa giËt m×nh, ng· l¨n khái ®­êng tµu, cßn bÐ Lan ®øng ng©y ng­êi, khãc thÐt.§oµn tµu võa rÐo cßi võa Çm Çm lao tíi. Kh«ng chĩt do dù, VÞnh nhµo tíi «m Lan l¨n xuèng mÐp ruéng, cøu sèng c« bÐ tr­íc c¸i chÕt trong gang tÊc.ThÊy l¹, VÞnh nh×n ra ®­êng tµu. Th× ra hai c« bÐ Hoa vµ Lan ®ang ngåi ch¬i chuyỊn thỴ trªn ®ã. VÞnh lao ra nh­ tªn b¾n, la lín:- Hoa, Lan, tµu ho¶ ®Õn !Nghe tiÕng la, bÐ Hoa giËt m×nh, ng· l¨n khái ®­êng tµu, cßn bÐ Lan ®øng ng©y ng­êi, khãc thÐt.§oµn tµu võa rÐo cßi võa Çm Çm lao tíi. Kh«ng chĩt do dù, VÞnh nhµo tíi «m Lan l¨n xuèng mÐp ruéng, cøu sèng c« bÐ tr­íc c¸i chÕt trong gang tÊc. LuyƯn ®äc diƠn c¶m:Tập đọc: Út VịnhThứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2009Luyện đọcTìm hiểu bài chềnh ềnhgiục giã ngã lăn sự cốchềnh ềnh1. Những sự cố đường sắtcam kếtthuyết phục2. Ý thức trách nhiệm của Út Vịnh và các bạnlao ra như tên bắnnhào tới3. Hành động dũng cảm của Út VịnhÝ nghĩa : C©u chuyƯn ca ngỵi ĩt VÞnh cã ý thøc cđa mét chđ nh©n t­¬ng lai, thùc hiƯn tèt nhiƯm vơ gi÷ g×n an toµn ®­êng s¾t, dịng c¶m cøu em nhá. LuyƯn ®äc diƠn c¶m:Chuẩn bị bài sau: Những cánh buồmVề nhà: Luyện đọc kĩ bài, trả lời các câu hỏi

File đính kèm:

  • pptfhfyhdfgdg.ppt