Bài giảng Tiếng Anh 6 | UNIT 12 : Sports and pastimes (A1,A2)

* HOMEWORK

1. Learn by heart the Vocab.

2. Do the exercise 2 in the exercise book.

3. Prepare for A4-5.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 04/11/2022 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng Anh 6 | UNIT 12 : Sports and pastimes (A1,A2), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Unit 12 SPORTS ANDPASTIMES A. What are you doing? A.What are they doing? 1. Listen and read: a) He is swimming 1.Listen and read b) They are playing badminton 1.Listen and read c) They are playing soccer Listen and read d) She is skipping Unit 12: SPORTS AND PASTIMES I. Vocabulary: Lesson 1: A1-3 trß gi¶i trÝ b¬i ®i bé thÓ dôc (v) - swim (v) - jog - pastime (n) - do aerobics (v) Wednesday, February 29 th 2012 - play badminton (v) tËp thÓ dôc nhÞp ® iÖu ch¬i cÇu l«ng - play table tennis (v) ch¬i bãng bµn - play tennis (v) ch¬i quÇn vît (v) - skip nh¶y d©y II. Read: A1 He is swimming They are playing badminton They are playing soccer She is skipping They are playing volleyball She is doing aerobics They are playing tennis He is jogging They are playing table tennis a b c d e f g h i WHAT ARE THEY DOING? Unit 12: SPORTS AND PASTIMES I . Vocabulary: Lesson 1: A1-3 trß gi¶i trÝ b ¬i ®i bé thÓ dôc (v) - swim (v) - jog - pastime (n) - do aerobics (v) Wednesday, February 29 th 2012 - play badminton (v) tËp thÓ dôc nhÞp ® iÖu ch¬i cÇu l«ng - play table tennis (v) ch¬i bãng bµn - play tennis (v) ch¬i quÇn vît (v) - skip nh¶y d©y II. Read: A1 What is he doing? He is swimming are they They are What + tobe + S + doing? S + tobe + V_ing + ? They/ play soccer She/ skip They/ play volleyball She/ do aerobics They/ play tennis He/ jog They/ play table tennis c d e f g h i WHAT ARE THEY DOING? Which sports do you play? I play soccer. III. Model sentences: does he He plays Which sports + play? do/ does + * Form: S + S + V ( s/es ) + . * Usage: Hái vµ tr ¶ lêi xem ai ® ã ch¬i m«n thÓ thao g×. Unit 12: SPORTS AND PASTIMES I. Vocabulary: Lesson 1: A1-3 trß gi¶i trÝ b¬i ®i bé thÓ dôc (v) - swim (v) - jog - pastime (n) - do aerobics (v) Wednesday, February 29 th 2012 - play badminton (v) tËp thÓ dôc nhÞp ® iÖu ch¬i cÇu l«ng - play table tennis (v) ch¬i bãng bµn - play tennis (v) ch¬i quÇn vît (v) - skip nh¶y d©y II. Read: A1 What + tobe + S + doing? S + tobe + V_ing + ? III. Model sentences: Which sports + S + play? do/ does + * Form: S + V(s/es ) + * Usage: Hái vµ tr ¶ lêi xem ai ® ã ch¬i m«n thÓ thao g×. IV. Practice: Which sports do you play? Which sports do you play? Which sports do you play? Which sports do you play? Which sports do you play? Which sports do you play? volleyball tennis soccer badminton swim skip aerobics jog table tennis volleyball tennis soccer badminton swim skip aerobics jog table tennis Which sports need.? 2 or more people One person * HOMEWORK 1. Learn by heart the Vocab . 2. Do the exercise 2 in the exercise book. 3. Prepare for A4-5. Goodbye See you again Chúc các em có một buổi học vui vẻ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_6_unit_12_sports_and_pastimes_a1a2.ppt
Giáo án liên quan