Bài giảng Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 10: Ôn tập bài hát: Tuổi hồng - Trần Thị Mỹ Duyên

1/ Giọng song song :

- Là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung hóa biểu

 - Ví dụ: Giọng Đô trưởng và La thứ

/ Giäng la thứ hòa thanh :

 

ppt28 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 08/11/2022 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 10: Ôn tập bài hát: Tuổi hồng - Trần Thị Mỹ Duyên, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù tiÕt häc ©m nh¹c 8 §oµn kÕt - Ch¨m ngoan - Häc giái Trần Thị Mỹ Duyên 9 10 TiÕt 10 - ¤n tËp bµi h¸t : Tuæi hång - Nh¹c lÝ : Giäng song song , giäng La thø hßa thanh . I . ¤n tËp bµi h¸t : - TËp ® äc nh¹c : T§N sè 3 Tuæi hång Nh¹c vµ lêi : Tr­¬ng quang lôc Lôùp khôûi ñoäng gioïng Tiết 10: - ¤n tËp bµi h¸t : Tuæi hång - Nh¹c lÝ : Giäng song song , giäng La thø hßa thanh . I . ¤n tËp bµi h¸t : - TËp ® äc nh¹c : T§N sè 3 Tuæi hång II. Nh¹c lÝ : Giäng song song , giäng La thø hßa thanh 1/ Giäng song song : Giäng §« tr­ëng . Giäng La thø . Giäng Rª thø . Giäng Pha tr­ëng . Giäng song song lµ mét giäng tr­ëng vµ mét giäng thø cã chung ho¸ biÓu . => ThÕ nµo lµ giäng song song ? Tiết 10: - ¤n tËp bµi h¸t : Tuæi hång - Nh¹c lÝ : Giäng song song , giäng La thø hßa thanh . I . ¤n tËp bµi h¸t : - TËp ® äc nh¹c : T§N sè 3 Tuæi hång II. Nh¹c lÝ : Giäng song song , giäng La thø hßa thanh 1/ Giäng song song : - Là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung hóa biểu. - Ví dụ: Giọng Đô trưởng và La thứ. 2/ Giäng la th ứ hòa thanh : Giäng La thø tù nhiªn : ( ) ( ) - Giäng La thø hoµ thanh cã ®iÓm nµo kh¸c giäng La thø tù nhiªn ? * Giäng La thø hoµ thanh lµ giäng thø cã ©m bËc VII t¨ng lªn nöa cung so víi giäng La thø tù nhiªn . Giọng La thứ tự nhiên Giọng La thứ hòa thanh Giäng La thø tù nhiªn : Giäng La thø hßa thanh : ( ) ( ) Tiết 10: - ¤n tËp bµi h¸t : Tuæi hång - Nh¹c lÝ : Giäng song song , giäng La thø hßa thanh . I . ¤n tËp bµi h¸t : - TËp ® äc nh¹c : T§N sè 3 Tuæi hång II. Nh¹c lÝ : Giäng song song , giäng La thø hßa thanh 1/ Giäng song song : - Là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung hóa biểu. - Ví dụ: Giọng Đô trưởng và La thứ. 2/ Giäng la th ứ hòa thanh : Giäng La thø hoµ thanh lµ giäng thø cã ©m bËc VII t¨ng lªn nöa cung so víi giäng La thø tù nhiªn . III . TËp ® äc nh¹c : T§N sè 3: Hãy hót,chú chim nhỏ hay hót. Nhạc: Ba Lan. Lời:Anh Hoàng * NhÞp cña bµi : * Giäng La thø hßa thanh . (TrÝch) ? Bµi T§N sè 3 ®­îc viÕt ë lo¹i nhÞp nµo ? ? Bµi T§N sè 3 ®­îc viÕt ë giäng g× ? III. Tập đọc nhạc : Tiết 10 j l x k Tiết tấu: > > > > > > > > ( ) Giọng La thứ hòa thanh Là Si Đô Rê Mi Pha Son La (TrÝch) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 III. Tập đọc nhạc : Tiết 10 j l x k > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > H·y chän ®¸p ¸n ® óng cho c©u hái : - ¤n tËp bµi h¸t Tuæi hång - Nh¹c lÝ : Giäng song song – Giäng la thø hoµ thanh - TËp ® äc nh¹c: T§N sè 3 Chóc mõng RÊt tiÕc a. 1 giäng tr­ëng vµ 1 giäng thø cã chung ho¸ biÓu b. 1 giäng tr­ëng vµ 1 giäng thø kh¸c nhau ho¸ biÓu c. 2 giäng tr­ëng cã chung ho¸ biÓu d. 2 giäng thø cã chung ho¸ biÓu 1) Giäng song song lµ: RÊt tiÕc RÊt tiÕc TiÕt 10 2) Giäng la thứ song song víi giäng: a. La trưởng b. Mi thø d. Son thø c. Đô trưởng - ¤n tËp bµi h¸t Tuæi hång - Nh¹c lÝ : Giäng song song – Giäng la thø hoµ thanh - TËp ® äc nh¹c: T§N sè 3 Chóc mõng b¹n B¹n chon sai råi RÊt tiÕc TiÕc qu¸ TiÕt 10 B HO HOÀNG VÂN A HOÀNG LÂN C TRƯƠNG QUANG LỤC D TR ẦN HOÀN B ài Tuổi hồng của ai sáng tác? 3 C TRƯƠNG QUANG LUC - ¤n tËp bµi h¸t Tuæi hång - Nh¹c lÝ : Giäng song song – Giäng la thø hoµ thanh - TËp ® äc nh¹c: T§N sè 3 TiÕt 10 4) Giäng la thø hoµ thanh lµ: a. Giäng La thø cã bËc III t¨ng lªn nöa cung b. Giäng La thø cã bËc V t¨ng lªn nöa cung c. Giäng La thø cã bËc VI t¨ng lªn nöa cung d. Giäng La thø cã bËc VII t¨ng lªn nöa cung - ¤n tËp bµi h¸t Tuæi hång - Nh¹c lÝ : Giäng song song – Giäng la thø hoµ thanh - TËp ® äc nh¹c: T§N sè 3 Chóc mõng b¹n B¹n chon sai råi RÊt tiÕc TiÕc qu¸ TiÕt 10 NỘI DUNG BÀI HỌC Ôn tập bài hát tuổi hồng. Giọng song song Giọng la thứ hòa thanh TĐN số 3 I . ¤n tËp bµi h¸t : Tuæi hång II. Nh¹c lÝ : Giäng song song , giäng La thø hßa thanh III . TËp ® äc nh¹c : T§N sè 3 H·y hãt , chó chim nhá hay hãt . - Häc thuéc vµ ghi nhí Giäng song song , Giäng La thø hßa thanh H­íng dÉn vÒ nhµ - ¤n luyÖn tèt bµi TËp ® äc nh¹c sè 3 vµ ghÐp lêi . - H¸t thuÇn thôc , thÓ hiÖn tèt bµi h¸t Tuæi hång - Lµm bµi tËp sè 1/SGK/trang 23 .

File đính kèm:

  • pptbai_giang_am_nhac_lop_8_tiet_10_on_tap_bai_hat_tuoi_hong_tra.ppt
Giáo án liên quan