Bài giảng Tiết 7: Bài 6 Biết ơn

Năm 1946, nữ sĩ Hằng phương mua cam từ Thanh Hóa ra biếu Bác nhân ngày sinh của Bác và có gửi kèm một bài thơ :

Cam ngon Thanh Hóa vốn dòng

Kính dâng Chủ tịch ngỏ lòng mến yêu.

Đắng cay Cụ đã nếm nhìều

Ngọt bùi trời trả đủ điều từ đây.

Cùng quốc dân hưởng những ngày

Tự do, hạnh phúc tràn đầy trời Nam.

Anh hùng nở mặt gian nan

Lưu danh thiên cổ, vẻ vang giống nòi.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Ngày: 05/06/2014 | Lượt xem: 881 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 7: Bài 6 Biết ơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: GDCD 6 GV: Đỗ Thị Thùy Linh THCS Đắc Sơn Kieåm tra baøi cuõ. +) Theá naøo laø toân troïng kæ luaät? ÔÛ nhaø em laøm gì theå hieän toân troïng kæ luaät? Chuyện “CẢM ƠN NGƯỜI TẶNG CAM” Năm 1946, nữ sĩ Hằng phương mua cam từ Thanh Hóa ra biếu Bác nhân ngày sinh của Bác và có gửi kèm một bài thơ : Cam ngon Thanh Hóa vốn dòng Kính dâng Chủ tịch ngỏ lòng mến yêu. Đắng cay Cụ đã nếm nhìều Ngọt bùi trời trả đủ điều từ đây. Cùng quốc dân hưởng những ngày Tự do, hạnh phúc tràn đầy trời Nam. Anh hùng nở mặt gian nan Lưu danh thiên cổ, vẻ vang giống nòi. THƯ CẢM ƠN CỦA BÁC Sau đó, báo “Tiếng nói Phụ nữ” số 11 ngày 8/11/1946 đăng thư trả lời của Bác như sau: Nữ sĩ gửi biếu tôi một gói cam, có kèm bài thơ, vì không biết chỗ ở, tôi không biết gửi thư cám ơn tới đâu, nên nhờ báo đăng mấy lời cảm ơn của tôi: Cám ơn người biếu gói cam Nhận thì không đúng, từ làm sao đây ? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai. Bài thơ ẩn chứa một phẩm chất đạo đức rất lớn của Bác Hồ. Đó là phẩm chất gì? Câu nào trong bài thơ của Bác nói lên điều ấy? Tiết 7: Bài 6 Biết ơn 1/ Truyện đọc: “ Thư của một học sinh cũ” 2/ Nội dung bài học a/ Thế nào là lòng biết ơn? a. ThÕ nµo lµ lßng biÕt ¬n? BiÕt ¬n lµ sù bµy tá th¸i ®é tr©n träng, tình cảm vµ nh÷ng viÖc lµm ®Òn ¬n, ®¸p nghÜa ®èi víi nh÷ng ng­êi ®· gióp ®ì m×nh, víi nh÷ng ng­êi cã c«ng víi d©n téc, ®Êt n­íc. Các em điền thêm vào 4 câu ca dao sau đây và phân biệt đâu là lòng biết ơn và đâu là hành vi đền ơn. Công cha như ....................................... Nghĩa mẹ như ...................................... Một lòng ............................................... Cho tròn ............................................... Trả lời Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con BIẾT ƠN ĐỀN ƠN 1.Thảo luận nhóm Câu1: Chuùng ta phaûi bieát ôn nhöõng ai? Vì sao? Câu 2:Haõy keå nhöõng vieäc laøm cuûa em theå hieän loøng bieát ôn ? Chuùng ta phaûi bieát ôn nhöõng ai? Vì sao? -Vua Huøng, Baùc Hoà, Thöông binh lieät só vì hoï coù coâng döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc. -Toå tieân oâng baø, cha meï vì sinh vaø nuoâi döôõng em khoân lôùn. -Thaày coâ giaùo vì daïy doã em neân ngöôøi. -Baïn beø vì ñaõ mang ñeán cho em ñieàu toát laønh. -Caùc daân toäc treân theá giôùi vì ñaõ hoå trôï vaät chaát laãn tinh thaàn, baûo veä vaø xaây döïng ñaát nöôùc. 2. Giaûi quyeát tình huoáng: Vì bị tai nạn giao thông nên mẹ Huy đã bị cụt mất chân phải. Không cam chịu số phận, ngày ngày mẹ vẫn ngồi xe lăn bán vé số để có tiền nuôi con ăn học.Một hôm Huy cùng các bạn đang ngồi ăn trong quán, chợt thấy mẹ bán vé số gần đó và đang mỉm cười với mình. Sợ các bạn thấy, Huy tỏ ánh mắt giận dữ với mẹ và bỏ đi. Ngọc ngồi cạnh Huy biết chuyện nên đã chào mẹ Huy, đồng thời chạy theo trách Huy sao có thái độ như vậy với mẹ. Em có suy nghĩ gì về thái độ của Huy? Huy cö xöû vôùi mẹ nhö vaäy laø khoâng ñuùng. Haønh vi cuûa Huy laø voâ ôn vaø baát hieáu Maëc duø mẹ coù laøm ngheà gì cuõng laø ngheà löông thieän, Huy phaûi hieåu hoaøn caûnh gia ñình vaø phaûi thöông mẹ nhieàu hôn. Nhö vaäy môùi trôû thaønh con ngoan, troø gioûi. Ñeå theå hieän loøng bieát ôn chuùng ta phaûi laøm gì? Thaêm hoûi, chaêm soùc, vaâng lôøi, giuùp ñôõ cha meï. Ngoan ngoaõn leã pheùp giuùp ñôõ thaày coâ. Toân troïng ngöôøi giaø, ngöôøi thöông binh lieät syõ. Tham gia caùc hoaït ñoäng ñeán ôn ñaùp nghóa, thaêm caùc baø meï Vieät Nam anh huøng. Pheâ phaùn söï voâ ôn, baïc beõo, voâ leã… dieãn ra trong cuoäc soáng haèng ngaøy. Tiết 6: Bài 7 Biết ơn 1/ Truyện đọc: “ Thư của một học sinh cũ” 2/ Nội dung bài học a/ Thế nào là lòng biết ơn? b/ Ý nghĩa: b ý nghÜa cña lßng biÕt ¬n - Lßng biÕt ¬n lµ truyÒn thèng cña d©n téc ta. - Lßng biÕt ¬n lµm ®Ñp quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi. - Lßng biÕt ¬n lµm ®Ñp nh©n c¸ch con ng­êi. Tiết 6: Bài 7 Biết ơn 1/ Truyện đọc: “ Thư của một học sinh cũ” 2/ Nội dung bài học a/ Thế nào là lòng biết ơn? b/ Ý nghĩa: 3/ Bài tập: Haõy ñaùnh daáu x vaøo oâ troáng töông öùng theå hieän loøng bieát ôn? a) Tham gia hoaït ñoäng phuïng döôõng meï VN anh huøng. b) Nhaân dòp 22/12 caùc baïn hoïc sinh vieáng moä caùc anh huøng lieät syõ. c) Mua baùnh cho baïn vì nhôø baïn laøm baøi taäp giuøm mình. d) Leã pheùp, vaâng lôøi vôùi thaày coâ, chaêm ngoan hoïc gioûi. e) Vöøa nhaän baøi kieåm tra töø tay thaày, Huøng ñaõ voø naùt vaø ñuùt vaøo ngaên baøn. X X X +). Học vui Chơi trò chơi tiếp sức: Cử 3 nhóm học sinh lên chơi trò chơi, lần lượt từng nhóm cử 1 người lên viết trên bảng một câu ca dao,tục ngữ, thành ngữ hoặc danh ngôn thể hiện lòng biết ơn.

File đính kèm:

  • pptBIET ON.ppt
Giáo án liên quan