Bài giảng môn toán 6 - Tiết 19 - Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

 Sè tù nhiªn a chia hÕt cho sè tù nhiªn b ≠ 0
khi nµo?Víi a,b  N, b  0, k  N

 a = b.k 

 a = b.k + r  a b ( 0 < r < b)

 

ppt18 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 08/09/2016 | Lượt xem: 562 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn toán 6 - Tiết 19 - Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 19 Bµi 10. TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng Sè tù nhiªn a chia hÕt cho sè tù nhiªn b ≠ 0 khi nµo?Nh¾c l¹i vÒ quan hÖ chia hÕt a = b.k  a = b.k + r  a b ( 0 < r < b)Víi a,b  N, b  0, k  Na) ViÕt hai sè chia hÕt cho 6. XÐt xem tæng cña chóng cã chia hÕt cho 6 kh«ng? b) ViÕt hai sè chia hÕt cho 7. XÐt xem tæng cña chóng cã chia hÕt cho 7 kh«ng? 1 Th¶o luËn nhãm: Nhãm 1 +2 c©u a; Nhãm 3 +4 c©u b 2) TÝnh chÊt 1: Công thức tổng quátBµi tËp ¸p dông 1: Cho 3 sè 12; 40; 60. XÐt xem tæng hoÆc hiÖu sau cã chia hÕt cho 4 kh«ng? a) 60 + 12 b) 60 -12 c) 60 + 40 +12(Theo tÝnh chÊt1)(Theo tÝnh chÊt1)§¸p ¸n:b)a)c)Chó ý:Víi a, b,c, m  N, m ≠ 0; a ≥ b NÕu tÊt c¶ c¸c sè h¹ng cña mét tæng ®Òu chia hÕt cho cïng mét sè th× tæng cã chia hÕt sè ®ã kh«ng?KÕt luËn:NÕu tÊt c¶ c¸c sè h¹ng cña mét tæng ®Òu chia hÕt cho cïng mét sè th× tæng cã chia hÕt sè ®ã. ViÕt hai sè trong ®ã cã mét sè kh«ng chia hÕt cho 4, sè cßn l¹i chia hÕt cho 4. XÐt xem tæng cña chóng cã chia hÕt cho 4 kh«ng? ViÕt hai sè trong ®ã cã mét sè kh«ng chia hÕt cho 5, sè cßn l¹i chia hÕt cho 5. XÐt xem tæng cña chóng cã chia hÕt cho 5 kh«ng?3) TÝnh chÊt 2:2 Th¶o luËn nhãm: Nhãm 1 +2 c©u a; Nhãm 3 +4 c©u b Công thức tổng quátCho 3 sè 10; 15; 18 XÐt xem c¸c tæng, hiÖu sau cã chia hÕt cho 5 kh«ng? a) 15 + 18 b) 18 -10 c) 18 + 15 +10 §¸p ¸n:(Theo tÝnh chÊt2)(Theo tÝnh chÊt2)Bµi tËp ¸p dông 2: b)a)c)Chó ý: NÕu chØ cã mét sè h¹ng cña tæng kh«ng chia hÕt cho mét sè, cßn c¸c sè h¹ng kh¸c ®Òu chia hÕt cho sè ®ã th× tæng cã chia hÕt sè ®ã kh«ng?KÕt luËn:NÕu chØ cã mét sè h¹ng cña tæng kh«ng chia hÕt cho mét sè, cßn c¸c sè h¹ng kh¸c ®Òu chia hÕt cho sè ®ã th× tæng kh«ng chia hÕt cho sè ®ã .Kh«ng tÝnh c¸c tæng, c¸c hiÖu, xÐt xem c¸c tæng, c¸c hiÖu sau cã chia hÕt cho 8 kh«ng? a) 80 +16; b)80 -16; c) 80 +12; d)80 -12; e) 32 + 40 + 24; f) 32 + 40 +12§¸p ¸n:34)LuyÖn tËp:(Theo tÝnh chÊt1)a)b)c)d)e)f)(Theo tÝnh chÊt 2) Cho vÝ dô hai sè a vµ b trong ®ã: a kh«ng chia hÕt 3 b kh«ng chia hÕt 3 nh­ng a + b chia hÕt cho 34VÝ dô: a = 13 ( 13 3 ) b = 35 (35 3 )nh­ng a + b = 13 + 35 = 48 (48 3 )d) Trong mét tÝch cã mét thõa sè chia hÕt cho 9 th× tÝch ®ã chia hÕt cho 9.Bµi tËp : XÐt xem c©u nµo ®óng, c©u nµo sai? §§S§§SSa) NÕu mçi sè h¹ng cña mét tæng chia hÕt cho 6 th× tæng ®ã chia hÕt cho 6.b) NÕu mçi sè h¹ng cña mét tæng kh«ng chia hÕt cho 6 th× tæng ®ã kh«ng chia hÕt cho 6. c) NÕu tæng hai sè h¹ng chia hÕt cho 5 vµ mét sè chia hÕt cho 5 th× sè cßn l¹i chia hÕt cho 5.NÕu tÊt c¶ c¸c sè h¹ng cña mét tæng ®Òu chia hÕt cho cïng mét sè th× tæng cã chia hÕt sè ®ã.NÕu chØ cã mét sè h¹ng cña tæng kh«ng chia hÕt cho mét sè, cßn c¸c sè h¹ng kh¸c ®Òu chia hÕt cho sè ®ã th× tæng kh«ng chia hÕt cho sè ®ã .Trong mét tÝch cã mét thõa sè chia hÕt cho mét sè th× tÝch ®ã chia hÕt cho sè ®ãL­u ý : nh­ng tæng a + b cã thÓ chia hÕt cho m KiÕn thøc bµi häcyyyy ChuÈn bÞ bµi 11. DÊu hiÖu chia hÕt cho 2, cho 5H­íng dÉn häc bµi vÒ nhµHäc thuéc lý thuyÕtXem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm trªn lípBµi tËp vÒ nhµ :Bµi 83; 84; 85; 87; 88; 90 ( SGK - 35, 36 ) ffffXin tr©n träng c¶m ¬n !Bµi häc ®Õn ®©y kÕt thóc

File đính kèm:

  • ppt9. Tính chất chia hết của một tổng.ppt