Bài giảng Bài 7 Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

I. TRUYỆN ĐỌC
“Một ngày chủ nhật bổ ích”

Trong câu chuyện “một ngày chủ nhật bổ ích “cảnh đẹp của thên nhiên được miêu tả như thế nào?

 

ppt37 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Ngày: 28/05/2014 | Lượt xem: 960 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 7 Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
? Lµ häc sinh em thÊy mình cÇn ph¶i biÕt ¬n nhöõng ai ? KÓ tªn mét sè ngµy lÔ lín trong naêm thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n. ? Em h·y đọc câu ca dao thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n. BÀI 7 YÊU THIÊN NHIÊN, SỐNG HÒA HỢP VỚI THIÊN NHIÊN I. TRUYỆN ĐỌC “Một ngày chủ nhật bổ ích” Trong câu chuyện “một ngày chủ nhật bổ ích “cảnh đẹp của thên nhiên được miêu tả như thế nào? C¶nh ®Ñp thiªn nhiªn : - Trªn ®­êng ®i ®Õn Tam Ѷo: + Ñång ruéng hai bªn ®­êng xanh ng¾t mét mµu xanh. + MÆt trêi chiÕu nhöõng tia n¾ng vµng rùc rì . + Ñöêng ®i : Lªn cao , xuèng dèc , th¼ng t¾p , ngo»n ngoÌo uèn khóc quanh nhöõng ngän ®åi xanh m­ít khoai ng«, chÌ s¾n . C¶nh Tam Ѷo : + D·y nói Tam Ѷo hïng vÜ mê trong s­¬ng. + C©y xanh nhiÒu. + M©y tr¾ng nh­ khãi ®ang vên quanh. Em có suy nghĩ và cảm xúc gì trước vẻ đẹp của thiên nhiên được mô tả trong truyện “một ngày chủ nhật bổ ích “ Trước vẻ đẹp của thiên nhiên được mô tả trong truyện em thấy Tổ quốc ta,thiên nhiên nước ta thật đẹp,chúng ta thật tự hào vì Tổ quốc ta . Chúng ta phải có ý thức trách nhiệm giữ gìn bảo vệ cảnh đẹp của thiên nhiên ,bảo vệ môi trường sống, sống gần gũi và hoà hợp với thiên nhiên Qua tìm hiểu em cho biết thiên nhiên bao gồm những gì? a –Thiên nhiên bao gồm:Không khí, bầu tròi ,sông ,suối,rừng cây,đồi núi động thực vật Em hãy kể tên những danh thắng nổi tiếng của đất nước ta mà em biết và nêu cảm xúc của em? Cảm xúc Khi thăm những danh thắng đó em thấy thật tự hào vì đất nước mình thật tươi đẹp vô cùng . Trong nhöõng hµnh vi sau, hµnh vi nµo lµ ph¸ ho¹i thiªn nhiªn? 1. ChÆt c©y rõng tr¸i phÐp lÊy gç. 2. Ñèt rõng lµm n­¬ng rÉy. 3. Ñi t¾m biÓn. 4. Vøt r¸c bõa b·i ë khu vùc tham quan. 5. Saên b¾n chim bõa b·i. 6. Bu«n b¸n c¸c lo¹i ®éng vËt quý hiÕm. C©u hái th¶o luËn: ? Nªu t¸c h¹i cña hµnh vi ph¸ ho¹i thiªn nhiªn? * T¸c h¹i cña nhöõng hµnh vi ph¸ ho¹i thiªn nhiªn: - G©y « nhiÔm m«i tr­êng, ¶nh h­ëng ®Õn nguån n­íc, ®Êt b¹c mµu, rõng ®Çu nguån bÞ tµn ph¸ g©y lò lôt...¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng... - Thiªn nhiªn bÞ tµn ph¸ sÏ kh«ng thÓ g©y dùng l¹i ®­îc nh­ cò. b -. Vai troø cuûa thieân nhieân vôùi cuoäc soáng con ngöôøi Thieân nhieân laø taøi saûn voâ giaù raát caàn thieát vôùi cuoäc soáng cuûa con ngöôøi C©u hái th¶o luËn: ? Nªu biÖn ph¸p b¶o vÖ thiªn nhiªn? * BiÖn ph¸p b¶o vÖ thiªn nhiªn: Ph¶i b¶o vÖ, góö gìn: + Giöõ gìn m«i tr­êng xanh, s¹ch, ®Ñp + Trång c©y g©y rõng. + BiÕt tiÕt kiÖm c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn. - Tuyªn truyÒn, nh¾c nhë mäi ng­êi giöõ gìn c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn. + B¸o víi c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó trõng trÞ nghiªm kh¾c nhöõng kÎ cè tình ph¸ ho¹i m«i tr­êng. - Sèng gÇn gòi, hoµ hîp víi thiªn nhiªn. Ý thức trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên Con người cần phải bảo vệ thiên nhiên sống gần gũi và hòa hợp với thiên nhiên Thiên nhiên bao gồm những gì ? vì sao con người cần phải bảo vệ thiên nhiên Thiên nhiên bao gồm : Không khí bầu trời, sông,suối,rừng cây ,đồi núi,động thực vật..... Con người cần phải bảo vệ thiên nhiên: Thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con người.Thiên nhiên cung cấp cho con người phương tiện điều kiện sinh sống,như nước để uống ,không khí để thở,rừng cây chắn gió,ngăn lũ.... Nếu thiên nhiên bị tàn phá thì cuộc sống con người sẽ bị đe dọa III. Luyeän taäp 1. Baøi taäp a/SGK (Trang 22) 2. Baøi taäp boå trôï Ñieàn nhöõng töø coøn thieáu vaøo choã (…) trong caùc caâu thô sau. Coù nôi ñaâu . . . tuyeät vôøi Nhö soâng nhö nuùi . . . Vieät Nam Ñöôøng voâ . . . quanh quanh Non xanh . . . nhö tranh hoaï ñoà - Ñeïp voâ cuøng . . . ta ôi ! Röøng coï . . . ñoàng xanh ngaøo ngaït Baùt ngaùt Soâng Loâ hoø oâ tieáng haùt Beán phaø daøo daït . . . bình ca ñeïp nhö ngöôøi Xöù Ngeä nöôùc bieác Toå quoác ñoài cheø beán nöôùc Daën doø Hoïc thuoäc phaàn noäi dung baøi hoïc Laøm baøi taäp coøn laïi OÂn taäp giôø sau kieåm tra 45 phuùt Việt Nam quê hương tôi Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả Vút phi lao gió thổi bên bờ Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi Có rừng dừa xanh xa tít chân trời Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ Dáng xinh tươi sao chẳng muốn cười Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi Với cánh tay dựng lên đất trời Mùa Xuân đã tới quê hương chúng tôi Mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi Đồng xanh lúa rập rờn biển cả Tiếng ai ru con ngủ ru hời Đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay Đưa nước về làng quê xóm tôi Việt Nam yêu dấu thanh thanh lũy tre Suối đổ về sông qua những nương chè Dòng sông cuốn dồn về biển cả Việt Nam yêu dấu thanh thanh lũy tre Suối đổ về sông qua những nương chè Dòng sông cuốn dồn về biển cả Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời Mùa Xuân tới nguồn sống đang sục sôi Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả Vút phi lao gió thổi bên bờ Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi Có rừng dừa xanh xa tít chân trời Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ Dáng xinh tươi sao chẳng muốn cười Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi Với cánh tay dựng lên đất trời

File đính kèm:

  • pptgiao duc cong dan 6 bai 7.ppt
Giáo án liên quan