Đề kiểm tra chất lượng Tháng 9 môn Tiếng Anh Lớp 7 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Khổng Lào (Có đáp án và thang điểm)

Question 2: (3,0p) Give correct forms of the verbs in the brackets (Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc)

1. My father (read) .newspaper everyday.

2. What time do you (get) .up?

3. Nga will (have) a party tonight.

4. There (be) . two bedrooms.

5. It (have) . a sink, a tub and a shower.

6. At the moment, Ba is (listen) . to music.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 24/04/2023 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng Tháng 9 môn Tiếng Anh Lớp 7 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Khổng Lào (Có đáp án và thang điểm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT PHONG THỔ TRƯỜNG THCS KHỔNG LÀO ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm 5 câu) ĐỀ KIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 9 NĂM HỌC: 2017- 2018 MÔN: Tiếng anh - LỚP 7 - THCS Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Lưu ý: Học sinh làm trực tiếp trên đề thi) Full name: . Class: Question 1: (0,5 p) Choose the word which has underlined part is pronounced different from each other by circling A, B, C or D. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại bằng cách khoanh tròn vào đáp án A, B, C hoặc D. 1 A. thin B. thick C. this D. think 2 A. thirty B. engineer C. sit D. window Question 2: (3,0p) Give correct forms of the verbs in the brackets (Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc) 1. My father (read) ..newspaper everyday. 2. What time do you (get).up? 3. Nga will (have) a party tonight. 4. There (be) .. two bedrooms. 5. It (have) . a sink, a tub and a shower. 6. At the moment, Ba is (listen) . to music. Question 3: (2,0 p) There is one mistake in each below sentence, underline and correct it (Trong mỗi câu có một lỗi sai, gạch chân và sửa lại cho đúng) 0. She doesn’t listens to music. listen 1. He is watches cartoon on TV now. 2. There is a tree on front of my house. 3. What a interesting book! 4. My brother is the taller person in my family. Question 4: (2,0p): Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn sau và và trả lời câu hỏi) There are four people in Hoa’s family. Her father is a farmer. He works on the farm. Her mother is a doctor. She works in a hospital. She takes care of sick children. Hoa has an elder sister. She is a teacher. She teaches in a primary school. Questions: 1. What does Hoa’s father do? ..................................... 2. Does he work in the fields? ..................................... 3. What does her mother do? ..................................... 4. Where does her elder sister teach? ..................................... Question 5: (2,5 p) Put the words in the correct order to make meaningful sentences. (Hãy sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa) 1. What/ boring / movie/ a! ..................... 2. do / you / English / have / What time? ..................... 3. What / day / an / awful! ..................... 4. Her new house / bigger/ her old one / than / is. ..................... 5. A doctor / hospital/ in / works. ..................... The end (Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm) PHÒNG GD&ĐT PHONG THỔ TRƯỜNG THCS KHỔNG LÀO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 9 Năm học: 2017 - 2018 Môn: Tiếng Anh – Lớp 7 CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM Question 1 (0,5 điểm) 1 C. this 0,25 2 A. thirty 0,25 Question 2 (3,0 điểm) 1 reads 0,5 2 get 0,5 3 have 0,5 4 are 0,5 5 has 0,5 6 listening 0,5 Question 3 (2,0 điểm) 1 watches -> watching 0,5 2 on -> in 0,5 3 a -> an 0,5 4 taller -> tallest 0,5 Question 4 (2,0 điểm) 1 Her father (He) is a farmer. 0,5 2 No, he doesn’t. 0,5 3 Her mother (She) is a doctor. 0,5 4 She teaches in a primary school. 0,5 Question 5 (2,5 điểm) 1 What an interesting movie! 0,5 2 What time do you have English? 0,5 3 What an awful day! 0,5 4 Her new house is bigger than her old one. 0,5 5 A doctor works in hospital. 0,5 Tổng 10 điểm * Lưu ý: Điểm bài thi là tổng điểm của các câu thành phần, điểm lẻ đến 0,25 theo thang điểm 10,0 và được làm tròn theo nguyên tắc: 0,75 làm tròn thành 1,0. Học sinh làm bài theo cách khác, lập luận chặt chẽ, chính xác vẫn chấm điểm tối đa. Người ra đề: Nguyễn Thị Thu Chuyên

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_thang_9_mon_tieng_anh_lop_7_nam_hoc_2.doc
Giáo án liên quan