Bài giảng môn Ngữ văn 12: Đàn ghi ta của Lor- Ca (Thanh Thảo) (10)

A.Tìm hiểu chung

1. Tác giả

Tên thật: Hồ Thành Công

 Sinh năm 1946

Quờ quỏn: xã Đức Tân

 Mộ Đức - Quảng Ngãi.

Tác phẩm chính

Những người đi tới biển (trường ca, 1977)

Dấu chân qua trảng cỏ (thơ, 1980)

Những ngọn sóng mặt trời (trường ca, 1981)

Khối vuông ru bích (thơ, 1985)

Từ một đến một trăm (thơ, 1988).

 

ppt25 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 379 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Ngữ văn 12: Đàn ghi ta của Lor- Ca (Thanh Thảo) (10), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NChµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinhNg­êi so¹n: Ng« ThÞ Ngäc HµTr­êng THPT Tèng V¨n Tr©ný Yªn - Nam §ÞnhThanh Th¶o®µn ghi ta cña lor-caA.T×m hiÓu chung 1. T¸c gi¶ Tên thật: Hồ Thành Công Sinh năm 1946Quê quán: x· §øc T©n Mộ Đức - Qu¶ng Ng·i.Tác phẩm chính Những người đi tới biển (trường ca, 1977)Dấu chân qua trảng cỏ (thơ, 1980)Những ngọn sóng mặt trời (trường ca, 1981) Khối vuông ru bích (thơ, 1985) Từ một đến một trăm (thơ, 1988)...Thanh Thảo* Th¬ Thanh Th¶o ®Ëm chÊt triÕt luËn, giµu suy t­ víi nh÷ng c¸ch t©n nghÖ thuËt t¸o b¹o, míi mÎ.- Phong c¸ch nghÖ thuËt- XuÊt xø: Rót tõ tËp th¬ Khèi vu«ng Ru- bÝch (1985) .2. Bµi th¬CÊu tróc th¬CÊu trócru-bich m« h×nh më ph¸ bá khu«n mÉu, gi¶i phãng c¶m xóc vµ t­ëng t­îngThÓ th¬ Th¬ tù do mang phong c¸ch Th¬ cæ ®iÓn Th¬ l·ng m¹n Th¬ t­îng tr­ng phi ng· ®a ng· ng·t­îng tr­ng - siªu thùcVÒ nghÖ thuËt: + S¸ng t¹o h×nh ¶nh theo lèi l¹ ho¸ + §Ò cao nh¹c tÝnh trong th¬ t­îng tr­ng - siªu thùcB. §äc – hiÓu chi tiÕtI. §äc- PhÇn I: khæ 1 KÕt cÊu- PhÇn II: khæ 2 vµ khæ 3- PhÇn III: khæ 4, khæ 5 vµ khæ 6II. T×m hiÓu bµi th¬1. Tiªu ®Ò vµ lêi ®Ò tõTiªu ®Ò §µn ghi ta: mét nh¹c cô truyÒn thèng cña ®Êt n­íc T©y Ban Nha. Lor-ca Ng­êi nghÖ sÜ T©y Ban NhaNg­êi chiÕn sÜ chèng ph¸t xÝtNg­êi cã sè phËn oan khuÊtb. Lêi ®Ò tõGhi nhíKhi nµo t«i chÕth·y vïi x¸c t«i cïng víi c©y ®µnd­íi líp c¸t.Khi nµo t«i chÕth·y vïi x¸c t«i gi÷a rÆng c©y camvµ ®¸m b¹c hµ.Khi nµo t«i chÕth·y vïi x¸c t«i, t«i xin c¸c ng­êi ®ãn¬i mét chiÕc chong chãng giã.Khi nµo t«i chÕt!Khi t«i chÕt h·y ch«n t«i víi c©y ®µn Lêi th¬ kh¬i nguån, dÉn d¾t dßng c¶m xóc m·nh liÖt cña Thanh Th¶o vÒ c¸i chÕtcña Lor-ca.Lµ mét lêidi chóc sím-> t×nh yªu cña Lor-ca víi nghÖ thuËt, víi xø së T©y Ban Nha “ li-la, li-la, li-la” võa lµ nh÷ng nèt nh¹c ghi-ta võa lµ mét loµi hoa cña T©y Ban Nha“vÇng tr¨ng”, “yªn ngùa” kh«ng gian th¶o nguyªn b¸t ng¸t, mªnh m«ng 2. PhÇn I “¸o choµng ®á g¾t”m«n ®Êu bß tãt m¹o hiÓm vµ s«i ®éng “ c« g¸i di-gan” chÊt hoang d· vµ m¹nh mÏ cña con ng­êi T©y Ban Nha T©y Ban Nha ¸o choµng ®á g¾t T©y Ban Nha lµ mét ®Êu tr­êng khæng lå ng­êi vâ sÜ ®¬n ®éc Lor-ca nh÷ng con bß tãt ph¸t xÝthoa li-lac« g¸i di-gan vÇng tr¨ng, yªn ngùaMét kÞ sÜ lang thang, ®¬n ®écMét nh¹c sÜ d©n gian, l·ng du¸o choµng ®á g¾t ¸o choµng ®á g¾t Mét nghÖ sÜ mang kh¸t väng tù do vµ c¸ch t©n nghÖ thuËt nh­ng c« ®¬n trong tranh ®ÊuT©y Ban Nhah¸t nghªu ngaobçng kinh hoµng¸o choµng bª bÕt ®áLor-ca bÞ ®iÖu vÒ b·i b¾n chµng ®i nh­ ng­êi méng du 3. PhÇn IIH×nh ¶nh thùctiÕng ghi-ta bÇu trêi c« g¸i ÊytiÕng ghi-ta l¸ biÕt mÊytiÕng ghi-ta trßn bät n­íc vì tantiÕng ghi-ta rßng rßng m¸u ch¶yn©uxanhxanhn©utiÕng ghi-ta rßng rßng m¸u ch¶yH×nh ¶nh t­îngtr­ng TiÕng ghi-ta lµ h×nh ¶nh Èn dô vÒ cuéc ®êi cña ng­êi nghÖ sÜ Lor-ca. * B»ng nh÷ng h×nh ¶nh ®Ëm mµu s¾c t­îngtr­ng, Thanh Th¶o ®· phôc sinh gi©y phót bi phÉn nhÊt trong cuéc ®êi Lor-ca, thÓ hiÖn niÒm xãt th­¬ng cña m×nh mét c¸ch Ên t­îng vµ ®Çy ¸m ¶nh.tiÕng ghi-ta n©ubÇu trêi c« g¸i ÊytiÕng ghi-ta l¸ xanh biÕt mÊytiÕng ghi-ta trßn bät n­íc vì tantiÕng ghi-ta rßng rßng m¸u ch¶y4. PhÇn IIInçi ®au mu«n ®êi, ngêi s¸ngkh«ng ai ch«n cÊt tiÕng ®µntiÕng ®µn nh­ cá mäc hoanglong lanh trong ®¸y giÕnggiät n­íc m¾t vÇng tr¨nggiät n­íc m¾t vÇng tr¨ngTiÕng ®µn nh­ cá mäc hoang niÒm tin vµo sù bÊt tö cña nghÖ thuËt mµ Lor-ca s¸ng t¹o nªn nçi tiÕc xãt cho hµnh tr×nh c¸ch t©n nghÖ thuËt dang dë cña ng­êi nghÖ sÜ ®­êng chØ tay ®· ®øt dßng s«ng réng v« cïngLor-ca b¬i sang ngangtrªn chiÕc ghi-ta mµu b¹c Lor-ca b¬i qua con s«ng cuéc ®êi ®Ó ®i vµo câi bÊt tö trªn mét chiÕc ghi-ta. chiÕc ghi-ta mµu b¹clµ con thuyÒn nghÖ thuËt chë Lor-ca vµo câi siªu sinh h÷u h¹nv« h¹nchµng l¸ bïa c« g¸i Di-ganvµo xo¸y n­ícchµng tr¸i tim m×nhvµo lÆng yªn bÊt chît Sù gi· tõ cña Lor-ca víi cuéc sèng ®Ó ®i vµo câi vÜnh h»ng C¸i chÕt víi Lor-ca lµ ®Þnh mÖnh ®­îc b¸o tr­íc. Anh b×nh th¶n, nhÑ nhµng ®i vµo câi vÜnh h»ng cïng c©y ®µn th¬. nÐmnÐmnÐmnÐm B»ng nh÷ng vÇn th¬ cÊt lªn tõ lßng ng­ìng mé s©u s¾c, niÒm xãt th­¬ng v« h¹n víi Lor-ca, Thanh Th¶o ®· bÊt tö ho¸ ng­êi nghÖ sÜ anh hïng. Tõ c¸i chÕt cña anh cuéc sèng ®· në nh÷ng ®ãa hoa li – la Lor-caMét t©m hånbÊt diÖt cïng sùbÊt tö cña nghÖ thuËt ch©nchÝnh Mét c¸i chÕt bi phÉn bëi nh÷ng thÕ lùc tµn ¸c Mét nghÖ sÜ c« ®¬n ®Êu tranh cho tù do vµ cho sù nghiÖp c¸ch t©n nghÖ thuËt H×nh t­îng Lor-caIII.Tæng kÕt Mét sè ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña bµi th¬ - S¸ng t¹o h×nh ¶nh theo lèi l¹ ho¸+ KÕt hîp nh÷ng h×nh ¶nh vèn xa c¸ch nhau trong thùc t¹i + Xo¸ bá nh÷ng liªn tõ - §­a chÊt nh¹c vµo th¬+ Nh÷ng tõ m« pháng ©m thanh cña c¸c nèt ghi-ta ( li-la) ®­îc “cÊy” vµo bµi th¬ mét c¸ch tù nhiªn.+ CÊu tróc bµi th¬ mang d¸ng dÊp cÊu tróc cña mét b¶n giao h­ëng cã phÇn d¹o ®Çu ªm ¸i du d­¬ng; cã phÇn ph¸t triÓn cao trµo, gÊp g¸p; cã phÇn kÕt s©u l¾ng, trÇm lÆng.- X©y dùng h×nh ¶nh t­îng tr­ng- ThÓ th¬ tù doBµi häc kÕt thóc,

File đính kèm:

  • pptDan ghi ta cua Lor ca(1).ppt