Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 12 - Tiếu sử Solokhop

Cho biết những nét chính trong cuộc đời tác giả

Kể tên một số tác phẩm tiêu biểu

Ông được trao giải thưởng nào ?

 

ppt9 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 12 - Tiếu sử Solokhop, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Võ Thị Sáu Giáo viên :Nguyễn Thị Thu Ba Môn : Văn 12 Tiết: 91-92SOLOKHOPRa câu hỏi cho học sinh thảo luận nhóm Giáo viên chia sẻ với cả lớp Học sinh có ý kiến phản hồi tích cực Giáo viên chốt lại những ý cơ bản Cuộc đời và sự nghiệp solokhopCho biết những nét chính trong cuộc đời tác giả Kể tên một số tác phẩm tiêu biểuÔng được trao giải thưởng nào ?Andray Xocolop trong chiến tranh Bò phaùt xít baét laøm tuø binh tra taán , haønh haï daõ man.Moät traùi bom cuûa phaùt xít ñaõ choân vuøi ngoâi nhaø , vôï vaø hai con gaùi .Chieán tranh gaàn keát thuùc nhaän ñöôïc tin con trai töû traän  Soá phaän cuûa Xocolop laø soá phaän cuûa haøng trieäu ngöôøi lính Nga.Andray Xocolop sau chieán tranh Nhaän Vania laøm con – Moät ñöùa treû coâi cuùt Vôùi Vania :Xocolop laø ngöôøi cha thaân thöông , choã döïa vöõng chaéc cho cuoäc ñôøi mai sau.Vôùi Xocolop : Vania laø nieàm vui söôûi aám traùi tim giaù laïnh cuûa anh .Qua nhaân vaät Xocolop taùc giaû ngôïi ca tính caùch Nga: taâm hoàn cöùng raén vaø meàm dòu , yù chí kieân cöôøng vaø long nhaân aùi bao la . YÙ nghóa khaùi quaùtXocolop tieâu bieåu cho haøng trieäu ngöôøi lính Nga vôùi loøng yeâu nöôùc tieàm taøng , thaàm laëng , saâu saéc ñaõ hi sinh taát caû ñeå giöõ gìn ñoäc laäp cho Toå QuoácNhaø vaên khoâng chæ mieâu taû caù nhaân goùp phaàn taïo neân lòch söï , oâng coøn nhaán maïnh traùch nhieäm cuûa lòch söï tröôùc moãi caù nhaân .Keát luaänDuø chæ giôùi haïn trong moät truyeän ngaén , caâu chuyeän bình thöôøng cuûa moät ngöôøi lính : gian khoå , ñau buoàn .. Nhöng mang aâm höôûng anh huøng ca veà loøng duõng caûm , söùc chòu ñöïng vaø nieàm tin ôû con ngöôøi .The end

File đính kèm:

  • pptSolokhop.ppt