Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 12 - Đọc văn: Ông già và biển cả: Hem-Minh-uê

Sinh trưởng trong một gia đình khá giả, ngoại vi Chicagô

18 tuổi, Hêminguê đã bước vào nghề phóng viên

Thế chiến I, ông tình nguyện nhập ngũ tại Italia bị thương

 

ppt40 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 12 - Đọc văn: Ông già và biển cả: Hem-Minh-uê, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñoïc vaên :OÂâng giaø vaø bieån caû Hem-minh-ueâI. Tìm hieåu chung :1. Taùc giaû : a. TIỂU SỬ Sinh trưởng trong một gia đình khá giả, ngoại vi Chicagô18 tuổi, Hêminguê đã bước vào nghề phóng viênThế chiến I, ông tình nguyện nhập ngũ tại Italia bị thươngOnixt Heâmingueâ (1899 – 1961) sinh tröôûng trong gia ñình khaù giaû taïi moät thaønh phoá nhoû ngoaïi vi Chicago - nöôùc Myõ.a. TIỂU SỬ 1937, Hêminguê tham gia đội quân quốc tế chống phát xít tại Tây Ban Nha  lại làm phóng viên mặt trận, dựng phim, viết kịch, có sự ảnh hưởng của nhà văn Mac Tuên1961, nhà văn tự sátSuốt đời theo đuổi phương châm “Viết một áng văn xuôi đơn giản và trung thực về con người” Nhà văn lớn của nhân loại tiến bộ b.SỰ NGHIỆP SÁNG TÁCTRONG THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA, 1925, có nhiều truyện ngắn đặc sắcGIÃ TỪ VŨ KHÍ, cuốn tiểu thuyết đầy thi vị đã để lại dư vị chua xót và mỉa mai về sự lừa dối của chiến tranh, của vinh quangMẶT TRỜI VẪN MỌC; CHẾT LÚC XẾ TRƯA, 1932; NHỮNG NGỌN ĐỒI XANH CHÂU PHI, 1933; thế giới hấp dẫn, những trận đấu bò, thiên nhiên hoang dại, những cuộc săn bắn thú... sự lạc lõng trong thời bìnhCHUÔNG NGUYỆN HỒN AI, 1940BÊN KIA SÔNG VÀ DƯỚI VÒM CÂY LÁ, 1950ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ, 1952, được giải thưởng Pulide, giải Nôben, hành trình săn đuổi con cá lớn mà ông hằng mơ ước  con người theo đuổi khát vọng lớn lao Ông có nhiều ảnh hưởng đến các nhà văn Mĩ la tinh Em hãy cho biết những tầng lớp nghĩa của tác phẩm “Ông già và biển cả”. Tại sao có thể ví tác phẩm với tảng băng trôi?c. NGUYÊN LÍ “TẢNG BĂNG TRÔI”Tác phẩm văn chương phải là một “tảng băng trôi”, bảy phần chìm, ba phần nổiVăn phong giản dị, tước bỏ những trang sức, sự hoa mĩ trong lời vănTạo ra mạch ngầm văn bản, tính đa âm của văn bảnNhà văn không phát ngôn cho ý tưởng của mình mà tạo hình tượng có nhiều sức gợi, nhiều ẩn ýTảng băng trôiHình töôïng taûng baêng troâi I. Tìm hieåu chung2. Taùc phaåm Sau 84 ngaøy khoâng caâu ñöôïc caù , laõo soáng raát chaät vaät Chuù beù Manolin ñeán giuùp laõoHai ngöôøi döï tính chuyeän ñi caâu ngaøy hoâm sau Nhöng chuù beù phaûi taïm bieät oâng laõo ñeå theo thuyeàn khaùc Rakhôi 1 mình , trôøi chöa saùng oâng laõo ñaõ moùc moài Buoâng caâu Ñeán vuøng “ gieáng lôùn “ oâng thaû 4 daây caâu Theo höôùng tìm moài cuûa con Haûi Baèng , oâng rong ruoãi treân bieån THEO ĐUỔI NHỮNG CON CÁ CHUỒN, CÁ CHÁYTHUYỀN BỊ KÉO PHĂNG RA KHƠI KHI CÓ CON CÁ LỚN MẮC CÂUĐÊM XUỐNG, CÀNG NHẬN THẤY CON CÁ KHOẺ, LÃO “VẬT LỘN” VỚI NÓ, LÃO MƠ TỚI ĐẤT LIỀN, ĐẤU BÓNG...LÚC MẶT TRỜI MỌC LẦN THỨ BA NGOÀI KHƠI, CON CÁ BẮT ĐẦU LƯỢN VÒNG, RỒI LỒNG LÊNPHÔ DIỄN TẤT CẢ TẦM VÓC KHỔNG LỒ VÀ SỨC MẠNH VÀ VẺ ĐẸP CỦA NÓSAU KHI DÙNG XỈA ĐÂM CHẾT CON CÁ BẰNG TẤT CẢ SỨC LỰC CÒN LẠI, LÃO XANCHIAGÔ TÌM ĐƯỜNG VỀ NHÀ SAU KHI CHỐNG LẠI CON CÁ MẬP CUỐI CÙNG, LÃO CẬP BẾN VỚI BỘ XƯƠNG CON CÁ KIẾMSỨC TÀN, LỰC KIỆT LÃO VÁC CỘT BUỒM VỀ NHÀ NGỦ MÊ MAN, MƠ VỀ NHỮNG CON SƯ TỬII. Ñoïc hieåu vaên baûn : 1. Hình aûnh oâng laõo vaø con caù kieám : - Hình aûnh con caù : - Nhöõng voøng löôïn cuûa con caù ñöôïc nhaéc laïi nhieàu laàn => veû ñeïp huøng duõng , ngoan cöôøng cuûa con caù trong cuoäc chieán ñaáu -” Khi aáy, con caù mang caùi cheát trong mình söïc tænh phoùng heát leân khoûi maët nöôùc phoâ heát taàm voùc khoång loà , veû ñeïp vaø söùc löïc cuûa noù “ => Nhaø vaên mieâu taû veû ñeïp cuûa con caù cuõng laø ñeå ñeà cao veû ñeïp cuûa con ngöôøi . Ñoái töôïng chinh phuïc caøng cao caû , ñeïp ñeõ thì veû ñeïp con ngöôøi ñi chinh phuïc caøng ñöôïc toân leân .- Caûm thaáy choùng maët , choùang vaùng nhöng vaãn ngoan cöôøng . - Hình aûnh oâng laõo : - Caûm thaáy “ moät cuù quaät ñoät ngoät vaø cuù naûy maïnh ôû sôï daây “ - Laõo raát meät , coù theå ñoã suïp xuoáng baát kì luùc naøo - Doàn heát moïi ñau ñôùn vaø nhöõng gì coøn laïi cuûa söùc löïc vaø loøng kieâu haõnh , laõo mang ra ñeå ñöông ñaàu vôùi côn haáp hoái cuûa con caù - OÂâng laõo ôû trong hoøan caûnh hoøan toøan ñôn ñoäc , “ meät thaáu xöông “ , “ hoa maét “ vaãn kieân nhaãn , vöøa thoâng caûm côùi con caù vöøa phaûi khuaát phuïc noù => Cuoäc chieán ñaáu cuûa oâng laõo vôùi bieát bao thöû thaùch , ñau ñôùn . Qua ñoù , taùc giaû ñaõ toân vinh veû ñeïp ngöôøi lao ñoäng giaûn dò maø ngoan cöôøng , quyeát taâm thöïc hieän baèng ñöôïc öôùc mô cuûa mình . 2. Gía trò tö töôûng cuûa ñoïan trích :- Con caù kieám mang yù nghóa bieåu töôïng . Noù ñaïi dieän cho hình aûnh thieân nhieân kieâu huøng , vó ñaïi .-Con caù laø bieåu töôïng cuûa öôùc mô vöøa bình thöôøng giaûn dò nhöng ñoàng thôøi cuõng raát cao caû – öôùc mô con ngöôøi töøng theo ñuoåi vaø thöïc hieän ñöôïc .-Trong moái quan heä giöõa TN vaø con ngöôøi , khoâng phaûi luùc naøo TN cuõng laø keû thuø . Con ngöôøi vaø TN vöøa laø baïn vöøa laø ñoái thuû .3. Ngheä thuaät : - Ngoân ngöõ cuûa ngöôøi keå chuyeän töôøng thuaät khaùch quan söï vieäc .- Lôøi phaùt bieåu tröïc tieáp cuûa oâng laõo laø ngoân töø tröïc tieáp cuûa nhaân vaät . Coù luùc noù laø ñoäc thoaïi noäi taâm , nhöng trong ñoïan trích laø lôùi ñoái thoïai höôùng ñeán con caù .III. Toång keát : Con ngöôøi phaûi vöôït qua thöû thaùch , vöôït qua giôùi haïn cuûa chính mình ñeå ñaït ñöôïc öôùc mô , khaùt voïng .

File đính kèm:

  • ppthon truong ba da hang thit(11).ppt