Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 9 - Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Lương Thị Ngọc Khánh

* Nhóm 1,2: Nhiệm vụ cách mạng mà đảng ủeà ra ủoự laứ:

- Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng bảo vệ tổ quốc.

- Mục tiêu : Dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh thoát khỏi tình trạng kém phát triển nâng cao đời sống vật chất tinh thần.

-> Trở thành nớc công nghiệp theo hớng hiện đại.

* Nhóm 3,4: Vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa qua bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí Th :

- đảm đơng sứ mệnh lịch sử.

Là lực lợng nòng cốt : khơi dậy lòng tự hào dân tộc; xoá tình trạng nớc nghèo; thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

*Nhóm 5,6: Thực hiện mục tiêu coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa đất nớc là “ Trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ to lớn ” của thế hệ thanh niên ngày nay:

- Vỡ thanh nieõn laứ theỏ heọ tri thửực, laứ chuỷ nhaõn cuỷa ủaỏt nửụực.

- Trách nhiệm vẻ vang : Là lực lợng xung kích góp phần to lớn vào mục tiêu phấn đấu của toàn dân tộc.

 

ppt40 trang | Chia sẻ: yencn352 | Lượt xem: 509 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 9 - Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Lương Thị Ngọc Khánh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Tất ThànhNguyễn Văn TrỗiĐặng Thuỳ Trâm(1942 - 1970)Nguyễn Văn Thạc(1952 - 1972)Nhaứ maựy loùc daàu Dung QuaỏtTieỏt 19Baứi 11: TRAÙCH NHIEÄM CUÛA THANH NIEÂN TRONG Sệẽ NGHIEÄP COÂNG NGHIEÄP HOÙA, HIEÄN ẹAẽI HOÙA ẹAÁT NệễÙCGiỏo viờn : Lương Thị Ngọc Khỏnh Coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa laứ quaự trỡnh chuyeồn ủoồi caờn baỷn, toaứn dieọn caực hoaùt ủoọng saỷn xuaỏt - kinh doanh, dũch vuù vaứ quaỷn lyự kinh teỏ- xaừ hoọi tửứ sửỷ duùng lao ủoọng thuỷ coõng laứ chớnh sang sửỷ duùng moọt caựch phoồ bieỏn sửực lao ủoọng cuứng vụựi coõng ngheọ, phửụng tieọn, phửụng phaựp tieõn tieỏn, hieọn ủaùi dửùa treõn sửù phaựt trieồn cuỷa coõng nghieọp vaứ tieỏn boọ khoa hoùc – coõng ngheọ nhaốm taùo naờng suaỏt lao ủoọng – xaừ hoọi cao.1. Traựch nhieọm cuỷa thanh nieõn trong sửù nghieọp coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa ủaỏt nửụực:Caõu hoỷi thaỷo luaọn* Nhóm 1,2: Trong thư đồng chí Tổng bí thư Nông đức Mạnh có nhắc đến nhiệm vụ cách mạng mà đảng đề ra như thế nào?* Nhóm 3,4: Hãy nêu vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa qua bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí Thư ?* Nhóm 5,6: Tại sao đồng chí Tổng Bí thư lại cho rằng, thực hiện mục tiêu coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa đất nước là “ Trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ to lớn” của thế hệ thanh niên ngày nay? *Nhóm 5,6: Thực hiện mục tiêu coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa đất nước là “ Trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ to lớn” của thế hệ thanh niên ngày nay: - Vỡ thanh nieõn laứ theỏ heọ tri thửực, laứ chuỷ nhaõn cuỷa ủaỏt nửụực.- Trách nhiệm vẻ vang : Là lực lượng xung kích góp phần to lớn vào mục tiêu phấn đấu của toàn dân tộc.- Thời cơ : Thanh niên có cơ hội đua tài, cống hiến cho sửù phaựt trieồn thũnh vửụùng vaứ beàn vửừng cuỷa daõn toọc. Gắn mình với xã hội...* Nhóm 1,2: Nhiệm vụ cách mạng mà đảng ủeà ra ủoự laứ:- Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng bảo vệ tổ quốc.- Mục tiêu : Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh thoát khỏi tình trạng kém phát triển nâng cao đời sống vật chất tinh thần. -> Trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. * Nhóm 3,4: Vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa qua bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí Thư :- đảm đương sứ mệnh lịch sử.Là lực lượng nòng cốt : khơi dậy lòng tự hào dân tộc; xoá tình trạng nước nghèo; thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.* Coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa là một quá trình ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại vaứo moùi lúnh vửùc cuỷa cuoọc soỏng xaừ hoọi vaứ saỷn xuaỏt lao ủoọng nhaỏt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học vào đời soỏng xã hội và sản xuaỏt nhaốm nâng cao năng suaỏt lao động. * Mục tiêu của coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa :Là quá trình chuyển đổi từ nền văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp, xây dựng và phát triển kinh tế tri thức.Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho toàn dân, xoá dần sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, giữa miền núi và miền xuôi. Sửỷ duùng traõu ủeồ bửứaMaựy caứyXe ngửùa thoà haứngXe oõ toõ chụỷ haứng Caàu khổCaàu treo Lao ủoọng thuỷ coõngLao ủoọng sửỷ duùng maựy moực1. Traựch nhieọm cuỷa thanh nieõn trong sửù nghieọp coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa ủaỏt nửụực: a) Vaờn hoựa, khoa hoùc, kú thuaọt: - Ra sức học tập văn hoá, khoa học kỹ thuật.  - Có lối sống lành mạnh.  - Rèn kỹ năng, rèn luyện sức khoẻ.  b) Chớnh tri-xaừ hoọi: - Tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị.  - Tích cực tham gia hoạt động chính trị, xã hội.  c) Kinh teỏ-an ninh quoỏc phoứng: -Tham gia lao ủoọng saỷn xuaỏt.  - Xaõy dửùng an ninh, quoỏc phoứng. 2. Muùc tieõu cuỷa thanh nieõn: -Xaõy dửùng ủaỏt nửụực ta thaứnh một nước công nghiệp hiện đại.  - Quốc phòng vaứ an ninh vững chắc. -Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.* Thanh nieõn phaỷi laứ “lửùc lửụùng noứng coỏt” vỡ hoù laứ nhửừng ngửụứi ủửụùc ủaứo taùo vaứ giaựo duùc toaứn dieọn.TRẦN PHÚ Lấ HỒNG PHONGNGUYỄN VĂN CỪHÀ HUY TẬPPhan Thanh HiệpMoọt soỏ taỏm gửụng thanh nieõn tieõu bieồu trong thụứi kỡ CNH, HẹH ụỷ Bỡnh ẹinh:Nguyeón Chớ Hieỏu ( Quy Nhụn-Bỡnh ẹũnh): naờm 2006 laứ sinh vieõn gioỷi nhaỏt nửụực Anh, naờm 2007 laứ moọt trong nhửừng sinh vieõn gioỷi nhaỏt theỏ giụựi. Nguyeón Chớ Hieỏu hieọn ủang nghieõn cửựu sinh taùi Myừ.2. Leõ Thaứnh Maón ( cửùu hoùc sinh trửụứng Lyự Tửù Troùng, Hoaứi Chaõu Baộc-Hoaứi Nhụn): thuỷ khoa tổnh Bỡnh ẹũnh trong kỡ thi toỏt nghieọp phoồ thoõng naờm 2009.3. Nguyeón Trỡnh ( Hoaứi Chaõu-Hoaứi Nhụn): ủửụùc uỷy ban hoọi lieõn hieọp thanh nieõn Vieọt Nam taởng kổ nieọm chửụng vaứ giaỏy chửựng nhaọn “Thanh nieõn laứm theo lụứi Baực”.* Muùc tieõu phaỏn ủaỏu:- Luụn biết sống vỡ người khỏc;- Biết phấn đấu vươn lờn trong học tập;- Học tập, rốn luyện vỡ ngày mai lập nghiệp;- Cú ý chớ, nghị lực quyết tõm thực hiện mục đớch đề ra;- Thắng khụng kiờu, bại khụng nản;- Thực hiện lớ tưởng của dõn tộc, của Đảng : “Xõy dựng nước Việt Nam độc lập, dõn giàu, nước mạnh, xó hội cụng bằng , dõn chủ, văn minh” . Đú cũng chớnh là thực hiện mục tiờu cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoỏ đất nước. Những hoạt động gần đây của thanh niên trong sự nghiệp CNH , HĐH đất nước:-Gia nhập nghĩa vụ quân sự. -Chia sẻ khó khăn với cộng đồng. -Xây dựng công trình phúc lợi. -Tham gia phong trào tình nguyện. -Hiến máu nhân đạo. -AÙnh sáng văn hóa vuứng cao. -Chiến dịch mùa hè xanh. -Xóa mù tin học.“ Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”Chieỏn dũch muứa heứ tỡnh nguyeọnTham gia chieỏn dũch muứa heứ xanhThanh nieõn tham gia dieón ủaứn CNH, HẹH ngaứnh thuỷy saỷnNghieọn ma tuựyẹi xe laùng laựchTieõm chớch ma tuựyThanh nieõn huựt thuoỏcVi phaùm an toaứn giao thoõngTrong những việc làm dưới đây, việc làm nào biểu hiện trách nhiệm của thanh niên ? Vì sao?a. Chưa có ý thức vận dụng những điều đã học vào thực tế.b. Sống, học tập, làm việc luôn nghĩ đến bổn phận đối với gia đình và xã hội.c. Ngại tham gia các phong trào của Đoàn và của nhà trường tổ chức.d. Học tập vì quyền lợi của bản thân.e. Dễ làm khó bỏ.g. Thắng không kiêu, bại không nản.h. Tham gia phong trào tình nguyện, xây dựng các công trình phúc lợi.i. Dạy học ở lớp học tình thương.Bài tập trắc nghiệmbghiCoõng nghieọp hoựa,hieọn ủaùi hoựa ủaỏt nửụựcDaõn giaứu, nửụực maùnh, xaừ hoọi coõng baống, daõn chuỷ, vaờn minhHướng dẫn - dặn dò: Hãy xây dựng kế hoạch học tập, lao ủoọng, rèn luyện ủaùo ủửực trong năm học 2009-2010 của bản thân theo bảng dưới đủaõy:Nội dung phấn đấuBiện phỏp thực hiệnHoùc taọpLao ủoọngReứn luyeọn ủaùo ủửựcXin chaõn thaứnh caỷm ụn quyự thaày, coõ giaựo ủaừ ủeỏn dửù giụứ kyứ thi GVDG, lụựp 9A5Kớnh chuực quyự thaày, coõ vaứ gia ủỡnhMạnh khỏe - Hạnh phúcXin chân thành cảm ơn !Huỳnh Anh Vũ (giữa) ẹửụứng oỏng hieọn ủaiẹửụứng saột hieọn ủaùiGiuựp noõng daõn caột luựaGiuựp nhaõn daõn tham gia saỷn xuaỏtThanh niờn tập đỏ búngThanh nieõn thắp hửụng nghúa trang lieọt súTham gia chieỏn dũch muứa heứ xanhChieỏn dũch muứa heứ tỡnh nguyeọnTrong ủaùi hoọi ẹoaứn toaứn quoỏc laàn IX, Bớ thử thửự nhaỏt BCH TW ẹoaứn khoựa VIII Voừ Vaờn Thửụỷng ủaừ neõu: “ ẹeồ ủaồy maùnh CNH, HẹH ủaỏt nửụực, ẹoaứn taọp trung trieồn khai phong traứo 5 xung kớch : + Xung kớch lao ủoọng saựng taùo + Xung kớch tỡnh nguyeọn vỡ cuoọc soỏng coọng ủoàng. + Xung kớch baỷo veọ toồ quoỏc . + Xung kớch thửùc hieọn caỷi caựch haứnh chớnh . + Xung kớch hoọi nhaọp kinh teỏ quoỏc teỏ ” Trong noõng nghieọp-noõng thoõnTrong coõng nghieọpTrong quaỷn lyự kinh teỏ, xaừ hoọiMoọt soỏ hỡnh aỷnh veà thaứnh tửùu cuỷa nửụực ta hieọn nay

File đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_cong_dan_lop_9_bai_11_trach_nhiem_cua_tha.ppt
Giáo án liên quan