Bài giảng Bài 50: Bài toán giải bằng hai phép tính

Bài toán 1:

 Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn. Hỏi:

a. Hàng dưới có mấy cái kèn?

b. Cả hai hàng có mấy cái kèn?

 

ppt6 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 846 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 50: Bài toán giải bằng hai phép tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 50 Bài toán 1: Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn. Hỏi: a. Hàng dưới có mấy cái kèn? b. Cả hai hàng có mấy cái kèn? Bài giải a) Số kèn ở hàng dưới là: 3 + 2 = 5 (cái) b) Số kèn ở cả hai hàng là: 3 + 5 = 8 (cái) Đáp số: a. 5 cái kèn b. 8 cái kèn Bài toán 1: Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn. Hỏi: a. Hàng dưới có mấy cái kèn? b. Cả hai hàng có mấy cái kèn? Bài toán 2: Bể thứ nhất có 4 con cá, bể thứ hai có nhiều hơn bể thứ nhất 3 con cá. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá? Tóm tắt Bể thứ nhất: Bể thứ hai: 3 con cá ? con cá 4 con cá Bài giải Số cá ở bể thứ hai là: 4 + 3 = 7 (con) Số cá ở cả hai bể là: 4 + 7 = 11 (con) Đáp số: 11 con cá Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh? Bài giải Em có số bưu ảnh là: 15 – 7 = 8 (tấm) Cả hai anh em có số bưu ảnh là: 15 + 8 = 23 (tấm) Đáp số: 23 tấm bưu ảnh Chän ®¸p ¸n ®óng: Thïng thø nhÊt ®ùng 18l dÇu, thïng thø hai ®ùng nhiÒu h¬n thïng thø nhÊt 6l dÇu. Hái c¶ hai thïng ®ùng bao nhiªu lÝt dÇu? Chän ®¸p ¸n ®óng: Thïng thø hai ®ùng sè dÇu lµ: 18 + 6 = 24 (lÝt) C¶ hai thïng ®ùng sè lÝt dÇu lµ: 18 + 24 = 42 (lÝt) §¸p sè: 42 lÝt Bµi lµm: Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó: Bài giải Số kg ngô có là: 27 + 5 = 32 (kg) Tổng số kg gạo và ngô là: 27 + 32 = 59 (kg) Đáp số: 59 kg Chän ®¸p ¸n ®óng:

File đính kèm:

  • pptBai toan giai bang 2 phep tinh.ppt
Giáo án liên quan