4 Đề kiểm tra học kỳ I môn Tin học Lớp 7 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Sài Đồng (Có đáp án)

Câu 1: Chương trình bảng tính có tính năng chung là:

A. Trình bày thông tin B. Thực hiện tính toán

C. Vẽ biểu đồ minh họa D. Tất cả các đáp án trên

Câu 2: Công thức được hiển thị ở:

A. Thanh trạng thái B. Thanh công thức

C. Nhãn D. Ô tính

Câu 3: Kí hiệu “ ^ ” để chỉ phép toán nào?

A.Phép cộng B. Phép trừ C. Phép lấy lũy thừa D.Phép chia

Câu 4: Phép nhân trong công thức của Excel có kí hiệu là:

A. * B. x C. Nhân D. /

Câu 5: Để tính trung bình cộng giá trị của các ô B1, C1 và E1. Công thức nào là đúng:

 A. =SUM(B1, C1, E1):3 C. = AVERAGE(B1,C1,E1)

 B. = B1+C1+E1/3 D. Tất cả đúng.

Câu 6: Để tính tổng giá trị trong các ô C1 và C2 sau đó chia cho giá trị trong ô B3. Công thức nào đúng trong các công thức sau đây:

 A. = (C1- C2) B3 C. = (C1+ C2)/B3

 B. = C1- C2 B3 D. = (C1+ C2) B3

 

doc14 trang | Chia sẻ: yencn352 | Lượt xem: 418 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 4 Đề kiểm tra học kỳ I môn Tin học Lớp 7 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Sài Đồng (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Sài Đồng KIỂM TRA HKI MÔN TIN HỌC 7 Năm học: 2018 - 2019 Tiết theo PPCT: 35 Thời gian: 45 phút Đề 01 I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng Câu 1: Chương trình bảng tính có tính năng chung là: Trình bày thông tin B. Thực hiện tính toán C. Vẽ biểu đồ minh họa D. Tất cả các đáp án trên Câu 2: Công thức được hiển thị ở: A. Thanh trạng thái B. Thanh công thức C. Nhãn D. Ô tính Câu 3: Kí hiệu “ ^ ” để chỉ phép toán nào? A.Phép cộng B. Phép trừ C. Phép lấy lũy thừa D.Phép chia Câu 4: Phép nhân trong công thức của Excel có kí hiệu là: * B. x C. Nhân D. / Câu 5: Để tính trung bình cộng giá trị của các ô B1, C1 và E1. Công thức nào là đúng: A. =SUM(B1, C1, E1):3 C. = AVERAGE(B1,C1,E1) B. = B1+C1+E1/3 D. Tất cả đúng. Câu 6: Để tính tổng giá trị trong các ô C1 và C2 sau đó chia cho giá trị trong ô B3. Công thức nào đúng trong các công thức sau đây: A. = (C1- C2) B3 C. = (C1+ C2)/B3 B. = C1- C2 B3 D. = (C1+ C2) B3 Câu 7. Giả sử khối D1:D6 có các giá trị lần lượt là -76, 82, 96, -159, 71, -89 thì = SUM(D1:D6,62) có kết quả là: A. 11 B. -13 C. -11 D. -12 Câu 8. Giả sử khối B1:B7 có các giá trị lần lượt là 122, -55, 63, -158, 0, 156, 158 thì  = MAX(B1:B5,B7,33) có kết quả là: A. 22 B. 63 C. 33 D.158  Câu 9: Cho hàm =MIN(A5:A10) để thực hiện? A.Tính tổng của từ ô A5 đến ô A10 B.Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10 C.Tính giá trị trung bình từ ô A5 đến ô A10 D.Tìm giá trị nhỏ nhất từ ô A5 đến ô A10 Câu 10: Để tính tổng ta sử dụng hàm: A. MAX B. SUM C. MIN D. AVERAGE Câu 11: Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán sẽ: A. Không thay đổi; B. Cần phải tính toán lại; C. Cập nhật tự động; D. Cả 3 câu trên đều sai. Câu 12: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B5 và E10 thì địa chỉ của khối đó là: A. E10 : B5; B. B5 : E 10; C. B10 : E5; D. B5 : E5; Câu 13: Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo: A. Alt; B. Ctrl ; C. Shift; D. Phím nào cũng được. Câu 14: Hãy chỉ ra công thức tính đúng cú pháp: A. = ( 7+5)/3; B. = ‘( 7+3)/13; C. 7^5 + 3^ 2 =; D. Tất cả đều đúng. Câu 15: Giả sử cần tính tổng giá trị trong ô C2 và D2 A. = C2 * D2; B. = C2 / D2; C. C2 + D2; D.= C2 + D2. Câu 16: Cho giá trị ô A1 = 5, B1= 8. Hãy chọn kết quả của công thức =A1*2 + B1*3 A. 13; B. 18; C. 34; D. 24. Câu 17: Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán A. + - . : B. + - * / C. ^ / : x D. + - ^ \ Câu 18: Trên trang tính, để biết được kết quả của biểu thức 152+4-229 tại ô A1 nhập công thức: A. =152+4-229; B. =15*15+4-229; C. =15^2+4-229; D. Cả B và C. Câu 19: Để tính giá trị trung bình của ô A1 , B1, C1, các cách tính nào sau đâu là đúng: A. = Sum ( A1+B1+C1); B. = (A1+ B1+ C1)\3; C. = Average ( A1,B1,C1); D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 20: Nếu trong một ô có vá kí hiệu # # # # điều đó có nghĩa là gì? A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi; B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết các chữ số; C. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số; D. Hoặc A hoặc C II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Hãy nêu tính năng chung của các chương trình bảng tính? Câu 2: (2 điểm) Hàm là gì ? Cho ví dụ? Trình bày cú pháp của các hàm đã học? Câu 3: (1điểm) Nêu lợi ích của việc dử dụng địa chỉ ô tính trong công thức? Chúc em làm bài tốt! ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HKI MÔN TIN HỌC 7 Đề 01 I. Trắc nghiệm : 5 điểm, mỗi câu đúng 0,25 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D B C A C C B D D B C B B A D C B D C C II. Tự luận: 5 điểm Câu 1: 2 điểm Tính năng chung của chương trình bảng tính: Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng. Câu 2: 2 điểm - Khái niệm hàm: 0,5 đ Hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện các tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn. VD: = SUM(2,3,4) 0,5 đ - Cú pháp các hàm đã học:1đ + Hàm tính tổng = SUM(a,b,c...) a,b,c... là các biến, là các số, hay địa chỉ của các ô tính 0,25 đ + Hàm tính trung bình cộng = AVERAGE(a,b,c...) a,b,c... là các biến, là các số, hay địa chỉ của các ô tính 0,25 đ + Hàm xác định giá trị lớn nhất = MAX(a,b,c...) a,b,c... là các biến, là các số, hay địa chỉ của các ô tính 0,25 đ + Hàm xác định giá trị nhỏ nhất = MIN(a,b,c...) a,b,c... là các biến, là các số, hay địa chỉ của các ô tính 0,25 đ Câu 3: 1 điểm -Khi dữ liệu trong các ô tính thay đổi thì kết quả tính toán sẽ được cập nhật ngay mà không cần thực hiện lại việc tính toán - Giúp tính toán tiết kiệm thời gian và đơn giản cho các phép tính hoặc con số dài. BGH Nguyễn Thị Soan Nhóm trưởng Đào Thị Huyền Người ra đề Lê Thị Lan Anh TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI Năm học 2018 - 2019 Môn: Tin học Lớp: 7 Bài số: 1 Tiết theo PPCT: 35 Mục tiêu: + Kiến thức: Kiểm tra lại những kiến thức cơ bản về chương trình bảng tính excel, các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính, thực hiện tính toán trên trang tính, sử dụng hàm để tính toán, thao tác với bảng tính + Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức đã học vào bài kiểm tra. + Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực. Chủ đề chính Các mức độ cần đánh giá Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng nâng cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chương trình bảng tính 1 0.25 1 2 2 2,25 Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính 2 0,5 2 0,5 Thực hiện tính toán trên trang tính 10 2,5 1 1 11 3,5 Các hàm sử dụng trong excel, thao tác với bảng tính 7 1,75 1 2 8 3,75 Tổng 20 5 1 2 1 2 1 1 23 10 Trường THCS Sài Đồng KIỂM TRA HKI MÔN TIN HỌC 7 Năm học: 2018 - 2019 Tiết theo PPCT: 35 Thời gian: 45 phút Đề 02 I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng Câu 1: Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán sẽ: A. Không thay đổi; B. Cần phải tính toán lại; C. Cập nhật tự động; D. Cả 3 câu trên đều sai. Câu 2: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B5 và E10 thì địa chỉ của khối đó là: A. E10 : B5; B. B5 : E 10; C. B10 : E5; D. B5 : E5; Câu 3: Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo: A. Alt; B. Ctrl ; C. Shift; D. Phím nào cũng được. Câu 4: Hãy chỉ ra công thức tính đúng cú pháp: A. = ( 7+5)/3; B. = ‘( 7+3)/13; C. 7^5 + 3^ 2 =; D. Tất cả đều đúng. Câu 5: Giả sử cần tính tổng giá trị trong ô C2 và D2 A. = C2 * D2; B. = C2 / D2; C. C2 + D2; D.= C2 + D2. Câu 6: Cho giá trị ô A1 = 5, B1= 8. Hãy chọn kết quả của công thức =A1*2 + B1*3 A. 13; B. 18; C. 34; D. 24. Câu 7: Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán A. + - . : B. + - * / C. ^ / : x D. + - ^ \ Câu 8: Trên trang tính, để biết được kết quả của biểu thức 152+4-229 tại ô A1 nhập công thức: A. =152+4-229; B. =15*15+4-229; C. =15^2+4-229; D. Cả B và C. Câu 9: Để tính giá trị trung bình của ô A1 , B1, C1, các cách tính nào sau đâu là đúng: A. = Sum ( A1+B1+C1); B. = (A1+ B1+ C1)\3; C. = Average ( A1,B1,C1); D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 10: Nếu trong một ô có vá kí hiệu # # # # điều đó có nghĩa là gì? A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi; B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết các chữ số; C. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số; D. Hoặc A hoặc C Câu 11: Chương trình bảng tính có tính năng chung là: Trình bày thông tin B. Thực hiện tính toán C. Vẽ biểu đồ minh họa D. Tất cả các đáp án trên Câu 12: Công thức được hiển thị ở: A. Thanh trạng thái B. Thanh công thức C. Nhãn D. Ô tính Câu 13: Kí hiệu “ ^ ” để chỉ phép toán nào? A.Phép cộng B. Phép trừ C. Phép lấy lũy thừa D.Phép chia Câu 14: Phép nhân trong công thức của Excel có kí hiệu là: * B. x C. Nhân D. / Câu 15: Để tính trung bình cộng giá trị của các ô B1, C1 và E1. Công thức nào là đúng: A. =SUM(B1, C1, E1):3 C. = AVERAGE(B1,C1,E1) B. = B1+C1+E1/3 D. Tất cả đúng. Câu 16: Để tính tổng giá trị trong các ô C1 và C2 sau đó chia cho giá trị trong ô B3. Công thức nào đúng trong các công thức sau đây: A. = (C1- C2) B3 C. = (C1+ C2)/B3 B. = C1- C2 B3 D. = (C1+ C2) B3 Câu 17. Giả sử khối D1:D6 có các giá trị lần lượt là -76, 82, 96, -159, 71, -89 thì = SUM(D1:D6,62) có kết quả là: A. 11 B. -13 C. -11 D. -12 Câu 18. Giả sử khối B1:B7 có các giá trị lần lượt là 122, -55, 63, -158, 0, 156, 158 thì  = MAX(B1:B5,B7,33) có kết quả là: A. 22 B. 63 C. 33 D.158  Câu 19: Cho hàm =MIN(A5:A10) để thực hiện? A.Tính tổng của từ ô A5 đến ô A10 B.Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10 C.Tính giá trị trung bình từ ô A5 đến ô A10 D.Tìm giá trị nhỏ nhất từ ô A5 đến ô A10 Câu 20: Để tính tổng ta sử dụng hàm: A. MAX B. SUM C. MIN D. AVERAGE II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính? Câu 2: (2 điểm) Trình bày thao tác sao chép và di chuyền dữ liệu trên trang tính? Câu 3: (1điểm) Nêu lợi ích của việc dử dụng địa chỉ ô tính trong công thức? Chúc em làm bài tốt! ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HKI MÔN TIN HỌC 7 Đề 02 I. Trắc nghiệm : 5 điểm, mỗi câu đúng 0,25 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C B B A D C B D C C D B C A C C B D D B II. Tự luận: 5 điểm Câu 1: 2 điểm Các thành phần chính của trang tính: Ngoài một số thành phần của trang tính là các hàng, các cột và các ô tính thì trên trang tính còn có một số thành phần khác: - Hộp tên: là ô bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ ô được chọn - Khối: là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. - Thanh công thức: cho biết nội dung của ô được chọn. Câu 2: 2 điểm Thao tác sao chép dữ liệu trên trang tính 1đ - B1: Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu em muốn sao chép - B2: Chọn lệnh Copy trong nhóm Clipboard trên dải lệnh Home - B3: Chọn ô em muốn đưa thông tin được sao chép vào(ô đích) - B4: Chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard Thao tác di chuyển dữ liệu trên trang tính 1đ - B1: Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu em muốn di chuyển - B2: Chọn lệnh Cut trong nhóm Clipboard trên dải lệnh Home - B3: Chọn ô em muốn đưa dữ liệu được di chuyển tới ô đích - B4: Chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard. Câu 3: 1 điểm -Khi dữ liệu trong các ô tính thay đổi thì kết quả tính toán sẽ được cập nhật ngay mà không cần thực hiện lại việc tính toán - Giúp tính toán tiết kiệm thời gian và đơn giản cho các phép tính hoặc con số dài. BGH Nguyễn Thị Soan Nhóm trưởng Đào Thị Huyền Người ra đề Lê Thị Lan Anh Trường THCS Sài Đồng KIỂM TRA HKI MÔN TIN HỌC 7 Năm học: 2018 - 2019 Tiết theo PPCT: 35 Thời gian: 45 phút Đề 03 I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng Câu 1: Chương trình bảng tính có tính năng chung là: Trình bày thông tin B. Thực hiện tính toán C. Vẽ biểu đồ minh họa D. Tất cả các đáp án trên Câu 2: Công thức được hiển thị ở: A. Thanh trạng thái B. Thanh công thức C. Nhãn D. Ô tính Câu 3: Kí hiệu “ ^ ” để chỉ phép toán nào? A.Phép cộng B. Phép trừ C. Phép lấy lũy thừa D.Phép chia Câu 4: Phép nhân trong công thức của Excel có kí hiệu là: * B. x C. Nhân D. / Câu 5: Để tính trung bình cộng giá trị của các ô B1, C1 và E1. Công thức nào là đúng: A. =SUM(B1, C1, E1):3 C. = AVERAGE(B1,C1,E1) B. = B1+C1+E1/3 D. Tất cả đúng. Câu 6: Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán sẽ: A. Không thay đổi; B. Cần phải tính toán lại; C. Cập nhật tự động; D. Cả 3 câu trên đều sai. Câu 7: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B5 và E10 thì địa chỉ của khối đó là: A. E10 : B5; B. B5 : E 10; C. B10 : E5; D. B5 : E5; Câu 8: Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo: A. Alt; B. Ctrl ; C. Shift; D. Phím nào cũng được. Câu 9: Hãy chỉ ra công thức tính đúng cú pháp: A. = ( 7+5)/3; B. = ‘( 7+3)/13; C. 7^5 + 3^ 2 =; D. Tất cả đều đúng. Câu 10: Giả sử cần tính tổng giá trị trong ô C2 và D2 A. = C2 * D2; B. = C2 / D2; C. C2 + D2; D.= C2 + D2. Câu 11: Cho giá trị ô A1 = 5, B1= 8. Hãy chọn kết quả của công thức =A1*2 + B1*3 A. 13; B. 18; C. 34; D. 24. Câu 12: Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán A. + - . : B. + - * / C. ^ / : x D. + - ^ \ Câu 13: Trên trang tính, để biết được kết quả của biểu thức 152+4-229 tại ô A1 nhập công thức: A. =152+4-229; B. =15*15+4-229; C. =15^2+4-229; D. Cả B và C. Câu 14: Để tính giá trị trung bình của ô A1 , B1, C1, các cách tính nào sau đâu là đúng: A. = Sum ( A1+B1+C1); B. = (A1+ B1+ C1)\3; C. = Average ( A1,B1,C1); D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 15: Nếu trong một ô có vá kí hiệu # # # # điều đó có nghĩa là gì? A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi; B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết các chữ số; C. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số; D. Hoặc A hoặc C Câu 16: Để tính tổng giá trị trong các ô C1 và C2 sau đó chia cho giá trị trong ô B3. Công thức nào đúng trong các công thức sau đây: A. = (C1- C2) B3 C. = (C1+ C2)/B3 B. = C1- C2 B3 D. = (C1+ C2) B3 Câu 17. Giả sử khối D1:D6 có các giá trị lần lượt là -76, 82, 96, -159, 71, -89 thì = SUM(D1:D6,62) có kết quả là: A. 11 B. -13 C. -11 D. -12 Câu 18. Giả sử khối B1:B7 có các giá trị lần lượt là 122, -55, 63, -158, 0, 156, 158 thì  = MAX(B1:B5,B7,33) có kết quả là: A. 22 B. 63 C. 33 D.158  Câu 19: Cho hàm =MIN(A5:A10) để thực hiện? A.Tính tổng của từ ô A5 đến ô A10 B.Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10 C.Tính giá trị trung bình từ ô A5 đến ô A10 D.Tìm giá trị nhỏ nhất từ ô A5 đến ô A10 Câu 20: Để tính tổng ta sử dụng hàm: A. MAX B. SUM C. MIN D. AVERAGE II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Trình bày thao tác sao chép và di chuyền dữ liệu trên trang tính? Câu 2: (2 điểm) Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính? Câu 3: (1điểm) Nêu lợi ích của việc dử dụng địa chỉ ô tính trong công thức? Chúc em làm bài tốt! ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HKI MÔN TIN HỌC 7 Đề 03 I. Trắc nghiệm : 5 điểm, mỗi câu đúng 0,25 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D B C A C C B B A D C B D C C C B D D B II. Tự luận: 5 điểm Câu 1: 2 điểm Thao tác sao chép dữ liệu trên trang tính 1đ - B1: Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu em muốn sao chép - B2: Chọn lệnh Copy trong nhóm Clipboard trên dải lệnh Home - B3: Chọn ô em muốn đưa thông tin được sao chép vào(ô đích) - B4: Chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard Thao tác di chuyển dữ liệu trên trang tính 1đ - B1: Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu em muốn di chuyển - B2: Chọn lệnh Cut trong nhóm Clipboard trên dải lệnh Home - B3: Chọn ô em muốn đưa dữ liệu được di chuyển tới ô đích - B4: Chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard. Câu 2: 2 điểm Các thành phần chính của trang tính: Ngoài một số thành phần của trang tính là các hàng, các cột và các ô tính thì trên trang tính còn có một số thành phần khác: - Hộp tên: là ô bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ ô được chọn - Khối: là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. - Thanh công thức: cho biết nội dung của ô được chọn. Câu 3: 1 điểm -Khi dữ liệu trong các ô tính thay đổi thì kết quả tính toán sẽ được cập nhật ngay mà không cần thực hiện lại việc tính toán - Giúp tính toán tiết kiệm thời gian và đơn giản cho các phép tính hoặc con số dài. BGH Nguyễn Thị Soan Nhóm trưởng Đào Thị Huyền Người ra đề Lê Thị Lan Anh Trường THCS Sài Đồng KIỂM TRA HKI MÔN TIN HỌC 7 Năm học: 2018 - 2019 Tiết theo PPCT: 35 Thời gian: 45 phút Đề 04 I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng Câu 1: Chương trình bảng tính có tính năng chung là: Trình bày thông tin B. Thực hiện tính toán C. Vẽ biểu đồ minh họa D. Tất cả các đáp án trên Câu 2: Công thức được hiển thị ở: A. Thanh trạng thái B. Thanh công thức C. Nhãn D. Ô tính Câu 3: Kí hiệu “ ^ ” để chỉ phép toán nào? A.Phép cộng B. Phép trừ C. Phép lấy lũy thừa D.Phép chia Câu 4: Phép nhân trong công thức của Excel có kí hiệu là: * B. x C. Nhân D. / Câu 5: Để tính trung bình cộng giá trị của các ô B1, C1 và E1. Công thức nào là đúng: A. =SUM(B1, C1, E1):3 C. = AVERAGE(B1,C1,E1) B. = B1+C1+E1/3 D. Tất cả đúng. Câu 6: Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán sẽ: A. Không thay đổi; B. Cần phải tính toán lại; C. Cập nhật tự động; D. Cả 3 câu trên đều sai. Câu 7: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B5 và E10 thì địa chỉ của khối đó là: A. E10 : B5; B. B5 : E 10; C. B10 : E5; D. B5 : E5; Câu 8: Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo: A. Alt; B. Ctrl ; C. Shift; D. Phím nào cũng được. Câu 9: Hãy chỉ ra công thức tính đúng cú pháp: A. = ( 7+5)/3; B. = ‘( 7+3)/13; C. 7^5 + 3^ 2 =; D. Tất cả đều đúng. Câu 10: Giả sử cần tính tổng giá trị trong ô C2 và D2 A. = C2 * D2; B. = C2 / D2; C. C2 + D2; D.= C2 + D2. Câu 11: Cho giá trị ô A1 = 5, B1= 8. Hãy chọn kết quả của công thức =A1*2 + B1*3 A. 13; B. 18; C. 34; D. 24. Câu 12: Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán A. + - . : B. + - * / C. ^ / : x D. + - ^ \ Câu 13: Trên trang tính, để biết được kết quả của biểu thức 152+4-229 tại ô A1 nhập công thức: A. =152+4-229; B. =15*15+4-229; C. =15^2+4-229; D. Cả B và C. Câu 14: Để tính giá trị trung bình của ô A1 , B1, C1, các cách tính nào sau đâu là đúng: A. = Sum ( A1+B1+C1); B. = (A1+ B1+ C1)\3; C. = Average ( A1,B1,C1); D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 15: Nếu trong một ô có vá kí hiệu # # # # điều đó có nghĩa là gì? A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi; B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết các chữ số; C. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số; D. Hoặc A hoặc C Câu 16: Để tính tổng giá trị trong các ô C1 và C2 sau đó chia cho giá trị trong ô B3. Công thức nào đúng trong các công thức sau đây: A. = (C1- C2) B3 C. = (C1+ C2)/B3 B. = C1- C2 B3 D. = (C1+ C2) B3 Câu 17: Giả sử khối D1:D6 có các giá trị lần lượt là -76, 82, 96, -159, 71, -89 thì = SUM(D1:D6,62) có kết quả là: A. 11 B. -13 C. -11 D. -12 Câu 18: Giả sử khối B1:B7 có các giá trị lần lượt là 122, -55, 63, -158, 0, 156, 158 thì  = MAX(B1:B5,B7,33) có kết quả là: A. 22 B. 63 C. 33 D.158  Câu 19: Cho hàm =MIN(A5:A10) để thực hiện? A.Tính tổng của từ ô A5 đến ô A10 B.Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10 C.Tính giá trị trung bình từ ô A5 đến ô A10 D.Tìm giá trị nhỏ nhất từ ô A5 đến ô A10 Câu 20: Để tính tổng ta sử dụng hàm: A. MAX B. SUM C. MIN D. AVERAGE II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Hàm là gì ? Cho ví dụ? Trình bày cú pháp của các hàm đã học? Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu tính năng chung của các chương trình bảng tính? Câu 3: (1điểm) Nêu lợi ích của việc dử dụng địa chỉ ô tính trong công thức? Chúc em làm bài tốt! ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HKI MÔN TIN HỌC 7 Đề 04 I. Trắc nghiệm : 5 điểm, mỗi câu đúng 0,25 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D B C A C C B B A D C B D C C C B D D B II. Tự luận: 5 điểm Câu 1: 2 điểm - Khái niệm hàm: 0,5 đ Hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện các tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn. VD: = SUM(2,3,4) 0,5 đ - Cú pháp các hàm đã học:1đ + Hàm tính tổng = SUM(a,b,c...) a,b,c... là các biến, là các số, hay địa chỉ của các ô tính 0,25 đ + Hàm tính trung bình cộng = AVERAGE(a,b,c...) a,b,c... là các biến, là các số, hay địa chỉ của các ô tính 0,25 đ + Hàm xác định giá trị lớn nhất = MAX(a,b,c...) a,b,c... là các biến, là các số, hay địa chỉ của các ô tính 0,25 đ + Hàm xác định giá trị nhỏ nhất = MIN(a,b,c...) a,b,c... là các biến, là các số, hay địa chỉ của các ô tính 0,25 đ Câu 2: 2 điểm Tính năng chung của chương trình bảng tính: Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng. Câu 3: 1 điểm -Khi dữ liệu trong các ô tính thay đổi thì kết quả tính toán sẽ được cập nhật ngay mà không cần thực hiện lại việc tính toán - Giúp tính toán tiết kiệm thời gian và đơn giản cho các phép tính hoặc con số dài. BGH Nguyễn Thị Soan Nhóm trưởng Đào Thị Huyền Người ra đề Lê Thị Lan Anh

File đính kèm:

  • doc4_de_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_tin_hoc_lop_7_nam_hoc_2018_2019_t.doc
Giáo án liên quan