2 Đề thi học kì I môn Tiếng Anh Lớp 6 - Phòng GD&ĐT Tân Uyên (Có đáp án)

II / Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau (2điểm)

1. She ( not work ) . in a factory.

2. My father ( travel ) . . to Ho Chi Minh city by plane.

3. . you ( live ) . . near a market ?

4. Ba ( go ) . to school on foot.

5. Thu’s school ( have ) . . sixteen classrooms.

6. Lan ( get ) . dressed and ( wash ) . her face at 6 o’clock.

7. There ( be ) three floors in our school.

 

doc6 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 24/04/2023 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 2 Đề thi học kì I môn Tiếng Anh Lớp 6 - Phòng GD&ĐT Tân Uyên (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN TÂN UYÊN ĐỀ THI HẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 -2011 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MÔN : TIẾNG ANH 6 (Thời gian làm bài : 60 phút.) Trường : ... Lớp :. Đề thi chính thức Họ và tên : .. Điểm Lời phê của thầy cô giáo I / Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. ( 3 điểm ). Huong lives in the countryside with her parents and her younger brother. Her father is a doctor, he works in a hospital. Her mother is a teacher, she often goes to work by bike in the morning. Her house is small but it’s very beautiful. There’s a flower garden in front of the house. To the right of the house, there’s a well. To the left of the house, there are many tall trees and not far from her house, there’s a lake. 1. Where does Huong live ? 2. Where does her father work ? 3.How does her mother go to work ? 4. What is there to the right of the house ? 5. Is there a lake near her house ? 6. Are there any tall trees to the right of the house ? II / Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau (2điểm) Đề thi gồm 02 trang: Trang số 01 1. She ( not work ) .. in a factory. 2. My father ( travel ) .... to Ho Chi Minh city by plane. 3. ................................... you ( live ) ... near a market ? 4. Ba ( go ) .. to school on foot. 5. Thu’s school ( have ) ... sixteen classrooms. 6. Lan ( get ) .. dressed and ( wash ) . her face at 6 o’clock. 7. There ( be ) three floors in our school. III/Điền một từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn hội thoại sau (1,5 điểm ) Nam : Hello, which grade are you in, Nga ? Nga : (1) .. Nam, I’m in (2) ... 6. Nam : And which (3) ...... are you in ? Nga : I’m in class 6A. Nam : Do you live in the (4) ? Nga : Oh, no. I live in the countryside with my family, (5) ... you ? Nam : I (6) . in the city. IV/ Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa ( 2 điểm ). 1. you / old / Lan / how / are ? 2. old / am / years / I / eleven. 3. there / family / many / in / are / how / your / people ? 4. book / up / close / your / stand / and. V/ Mỗi câu sau có một lỗi sai, tìm và viết lại câu cho đúng ( 1,5 điểm ) 1. There are four book and two rulers on the table. 2. I am students. 3. They are wait for a train. .. THE END Đề thi gồm 02 trang: Trang số 02 UBND HUYỆN TÂN UYÊN ĐỀ THI HẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 -2011 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MÔN : TIẾNG ANH 6 (Thời gian làm bài : 60 phút.) Đề thi số 02 Trường : ... Lớp :. Họ và tên : .. Điểm Lời phê của thầy cô giáo I / Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. ( 3 điểm ). Hi, my name is Phong I’m a student at a school in Ho Chi Minh City. I’m 20 years old. I don’t live in the city, but in the country with my parents and my younger brother, Tam. I go to school by bus. My house isn’t very modern, but it’s very beautiful. Behind the house, there’s a large garden with a lot of flowers, vegetables and fruit trees. Thers’s a big yard in front of the house. Every night the villagers gather here to watch television or have a chat with one another. We have a very happy life. 1. What does Phong do ? 2. How old is he ? 3. Where does he live ? 4. How does he go to school ? 5.What is there behind his house ? 6. Is there a yard in front of his house ? II / Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau (2điểm). 1. Lan ( do ) .the house work everyday. 2. My mother ( work ) in a hospital. 3. you ( live ) near a school ? Đề thi gồm 02 trang: Trang số 01 4. There ( be ) .. a lot of flowers behind her house 5. His parents ( go) .to work by motorbike. 6. Mr Hung ( not travel ) .to Ho Chi Minh City by plane. 7. She ( have ) breakfast at seven thirty on Sunday. 8. What time . you ( get ) ...up ? - I get up at half past five. III/ Điền một từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn hội thoại sau(1,5 điểm ) Nam : Hello, which grade are you in, Nga ? Nga : (1) .. Nam, I’m in (2) ... 6. Nam : And which (3) ...... are you in ? Nga : I’m in class 6A. Nam : Do you live in the (4) ? Nga : Oh, no. I live in the countryside with my family, (5) ... you ? Nam : I (6) . in the city. IV/ Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa ( 2 điểm ). 1. your / what / is / name ? 2. name / do / your / how / spell / you ? 3. live / I / a / in / house / the / in / countryside. 4. he / to / school / by / doesn’t / bike / go. V/ Mỗi câu sau có một lỗi sai, tìm và viết lại câu cho đúng ( 1,5 điểm ) 1. How many students there are in Thu’s school ? 2. My classroom is on the two floor. 3. We have English in Monday, wednesday and Friday. .. THE END. Đề thi gồm 02 trang: Trang số 02 UBND HUYỆN TÂN UYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HẾT HỌC KÌ I PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN : TIẾNG ANH 6 I /( 3 điểm ) Trả lời được đúng mỗi câu hỏi được 0,5 điểm. 1. Huong lives in the countryside. 2. Her father works / He works in a hospital. 3. Her mother / she goes to work by bike. 4. There is a well to right of the house. 5. Yes, there is. 6. No, there are not. II / ( 2 điểm )Mỗi động từ đúng được 0,25 điểm 1. doesn’t work. 5. has 2. travels 6.gets / washes 3. Do you live 7. are 4. goes III / ( 1,5 điểm ) Điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm. 1. Hello 3. class 5. and 2. grade 4. city 6. live IV /( 2 điểm ) Sắp xếp đúng mỗi câu được 0,5 điểm. 1. How old are you, Lan? 2. I am eleven years old. 3. How many people are there in your family ? 4. close your book and stand up. V/ ( 1,5 điểm )Tìm và viết lại được đúng mỗi câu được 0,5 điểm 1. There are four books and two rulers on the table. 2. I am a student. 3. They are waiting for a train . Hướng dẫn chấm gồm 01 trang: Trang số 01 UBND HUYỆN TÂN UYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HẾT HỌC KÌ I PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐỀ SỐ 2 111111 MÔN : TIẾNG ANH 6 I /( 3 điểm ) Trả lời được đúng mỗi câu hỏi được 0,5 điểm. 1. Phong is a student 2. He is 20 years old 3. He lives in the country 4. He goes to school by bus 5. There is a large garden with a lot of flowers 6. Yes, there is. II / ( 2 điểm )Mỗi động từ đúng được 0,25 điểm 1. does 5. go 2. works 6. doesn’t travel 3. do you live. 7. has 4.are 8. do you get III / ( 1,5 điểm ) Điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm. 1. Hello 3. class 5. and 2. grade 4. city 6. live IV /( 2 điểm ) Sắp xếp đúng mỗi câu được 0,5 điểm. 1. What is your name ? 2. How do you spell your name ? 3. I live in a house in the countryside. 4. He doesn’t go to school by bike. V/ ( 1,5 điểm )Tìm và viết lại được đúng mỗi câu được 0,5 điểm 1. How many students are there in Thu’s school ? 2. My classroom is on the second floor 3. We have English on Monday, wednesday and Friday ...................................................................................HẾT ....................................................................................

File đính kèm:

  • doc2_de_thi_hoc_ki_i_mon_tieng_anh_lop_6_phong_gddt_tan_uyen_co.doc