Tiết 5 bài 5: Cách vè tranh Đề tài

I-Tìm và chọn nội dung

Thế nào là tranh phong cảnh ?

Là tranh thường vẽ về cảnh đẹp của quê hương , đất nước .

Tranh phong cảnh thường vẽ những gì ?

Cảnh vật trong tranh thường là :nhà cửa ,phố phường ,hàng cây, đồi núi ,cánh đồng .

Tranh phong cảnh vẽ cảnh vật là chính .

 

ppt27 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Ngày: 17/05/2014 | Lượt xem: 1304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 5 bài 5: Cách vè tranh Đề tài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Líp 6 ?§Æt tªn c¸c bøc tranh d­íi ®©y ?Tranh vÏ c¶nh g× ? 1 2 3 4 Nhãm 1 §Ò tµi phong c¶nh (con ®­êng , hµng c©y ,bÇu trêi ……) -> VÏ c¶nh vËt Nhãm 2 §Ò tµi lao ®éng( gÆt lóa , ch¨n tr©u ….) -> Chñ yÕu c«ng viÖc con ng­êi Nhãm 3 §Ò tµi sinh ho¹t ( chî quª , b¸n hµng , ®i chî ….) -> H×nh ¶nh sinh ho¹t hµng ngµy Nhãm 4 Tranh tÜnh vËt -> VÏ lä hoa , qu¶ , ®å vËt ( c¸i cèc , chai ….) I-Tìm và chọn nội dung Bài 7: ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG Là tranh thường vẽ về cảnh đẹp của quê hương , đất nước . Tranh phong cảnh vẽ cảnh vật là chính . Cảnh vật trong tranh thường là :nhà cửa ,phố phường ,hàng cây, đồi núi ,cánh đồng …. Tranh phong cảnh thường vẽ những gì ? Thế nào là tranh phong cảnh ? ? Tranh thuéc ®Ò tµi g× ? §Ò tµi tranh phong c¶nh C¶nh biÓn C¶nh miÒn nói C¶nh thµnh phè C¶nh ®ång bµng ? Tranh thuéc ®Ò tµi g× ? tÜnh vËt §Ò tµi bé ®éi Xung quanh nơi em ở có cảnh đẹp nào không ? §Ò tµi vÖ sinh m«I tr­êng §Ò tµi häc tËp Tranh d©n gian ? Cã nh÷ng ®Ò tµi nµo ? KÓ tªn? §Ò tµi tranh phong c¶nh, §Ò tµi bé ®éi, §Ò tµi hä tËp ….. Víi tranh ®Ò tµi , c¸c bøc tranh ®· thÓ hiÖn nh÷ng néi dung g×? I, tranh ®Ò tµi 1. Néi dung tranh : §Ò tµi nhµ tr­êng c¸c néi dung c¶nh : s©n tr­êng , líp häc , häc nhãm…. §Ò tµi phong c¶nh quª h­¬ng :miÒn nói , miÒn biÓn , phè …. §Ò tµi bé ®éi : tËp trËn , hµnh qu©n ….. §Ò tµi lÔ héi ngµy tÕt : s­ tö , ®ãn giao thõa…. -> tranh ®Ò tµi c¶m xóc , c¸i hay , c¸i ®Ñp thiªn nhiªn , con ng­êi …………….. GV kÕt luËn: Tranh vÏ ®Ò tµi lµ tranh vÏ theo mét ®Ò tµi cho tr­íc, mçi ®Ò tµi l¹i cã c¸c chñ ®Ò kh¸c nhau 2. Bè côc ? Bè côc tranh lµ c¸ch s¾p xÕp nh­ thÕ nµo ? ? Bè côc tranh chia lµm mÊy m¶ng ? KÓ tªn ? I-Tìm và chọn nội dung II- Cách vẽ tranh phong cảnh Bài 7: ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG Bước 1:phác mảng Bước 2:phác nét thẳng Bước 3:Vẽ nét chi tiết Bước 4:hoàn thiện bài ,vẽ màu *Caùc em xem moät soá baøi veõ cuûa caùc baïn . Bài 7: ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG I-Tìm và chọn nội dung II- Cách vẽ tranh phong cảnh III- Thöïc Haønh *Veõ tranh phong caûnh theo ñeà taøi töï choïn Bài 7: ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG I-Tìm và chọn nội dung II- Cách vẽ tranh phong cảnh III- Thöïc Haønh Iv-nhận xét đánh giá Giáo viên cùng học sinh chọn một số bài có ưu điểm và nhược điểm rõ nét , để nhận xét về : Cách chọn cảnh vật; Cách sắp xếp bố cục Cách vẽ hình, vẽ màu * Giáo viên nhấn mạnh những điểm tốt cần phát huy ,và những điểm chưa tốt cần khắc phục : Quan sát các con vật quen thuộc :

File đính kèm:

  • pptBai 7 Ve tranh de tai phong canh que huong.ppt
Giáo án liên quan