Kiểm tra 1 tiết Chương I - Đại số 11

Câu 3 : Với giá trị nào của m thì phương trình sin(x - 300) = m- 3 có nghiệm

Câu 4: Phương trình nào sau đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm phương trình sinx = 0

 A) cosx = 1 B) cosx = -1 C) tanx = 0 D) cotx = 0

 

doc5 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 03/12/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết Chương I - Đại số 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐỀ I A/ Trắc nghiệm Câu 1: Tập xác định của hàm số y = là : A ) R B) R \ {0} C) D) Câu 2: Nghiệm của phương trình tan2x = là : A) B) C) D) Câu 3 : Với giá trị nào của m thì phương trình sin(x - 300) = m- 3 có nghiệm A) B) C) D) 2 < m < 4 Câu 4: Phương trình nào sau đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm phương trình sinx = 0 A) cosx = 1 B) cosx = -1 C) tanx = 0 D) cotx = 0 Câu 5 : Giá trị lớn nhất của hàm số y = 1- cos x đạt tại x bằng : A) B) C) D) Câu 6: Nghiệm phương trình cosx - sinx = 0 là A) B) C) D) Câu 7 : Tìm m để pt sinx –cosx = m có nghiệm A) B) -2 < m < 2 C) -1< m< 1 D) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐỀ II A/ Trắc nghiệm Câu 1: Tập xác định của hàm số y = là : A ) R B) R \ {0} C) D) Câu 2: Nghiệm của phương trình tan2x = là : A) B) C) D) Câu 3 : Với giá trị nào của m thì phương trình cos(x - 300) = m- 2 có nghiệm A) B) C) D) 1 < m < 3 Câu 4: Phương trình nào sau đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm phương trình cosx = 0 A) sinx = 1 B) sinx = -1 C) tanx = 0 D) cotx = 0 Câu 5 : Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 1- cos x đạt tại x bằng : A) B) C) D) Câu 6: Nghiệm phương trình cosx + sinx = 0 là A) B) C) D) Câu 7 : Tìm m để pt sinx –cosx = m có nghiệm A) B) -1< m< 1 C) D) -2 < m < 2 Câu 8: Trong các phát biểu sau phát biểu nào sai ? A) Tập giá trị hàm số y = sinx là [-1;1] B) Tập giá trị hàm số y = cosx là [-1;1] C) Tập giá trị hàm số y = sinx + cosx là [-2;2] D) Tập giá trị hàm số y = sinx –cosx là [-2;2] B. Tự luận : Giải các phương trình sau 1/ 2sinx + = 0 2/ cos2x – cosx – 2 = 0 3/ 4/ 2sin2x + 2sin2x – 4cos2x = 5/ sinx cos2x – 1 +cos2x – sinx = 0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Câu 8: Trong các phát biểu sau phát biểu nào sai ? A) Tập giá trị hàm số y = sinx là [-1;1] B) Tập giá trị hàm số y = cosx là [-1;1] C) Tập giá trị hàm số y = sinx +cosx là [-2;2] D) Tập giá trị hàm số y = sinx - cosx là [-2;2] B. Tự luận : Giải các phương trình sau 1/ 2sinx + = 0 2/ cos2x + sinx + 2 = 0 3/ 4/ 2sin2x + 2sin2x – 4cos2x = 5/ cosx sin2x – 1 + sin2x – cosx = 0 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐỀ III A/ Trắc nghiệm Câu 1: Tập xác định của hàm số y = là : A ) R B) R \ {0} C) D) Câu 2: Nghiệm của phương trình tan2x = là : A) B) C) D) Câu 3 : Với giá trị nào của m thì phương trình sin(x - 300) = m- 3 có nghiệm A) B) C) D) 2 < m < 4 Câu 4: Phương trình nào sau đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm phương trình sinx = 0 A) cosx = 1 B) cosx = -1 C) tanx = 0 D) cotx = 0 Câu 5 : Giá trị lớn nhất của hàm số y = 1- cos x đạt tại x bằng : A) B) C) D) Câu 6: Nghiệm phương trình cosx - sinx = 0 là A) B) C) D) Câu 7 : Tìm m để pt sinx –cosx = m có nghiệm A) B) -2 < m < 2 C) -1< m< 1 D) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐỀ VI A/ Trắc nghiệm Câu 1: Tập xác định của hàm số y = là : A ) R B) R \ {0} C) D) Câu 2: Nghiệm của phương trình tan2x = là : A) B) C) D) Câu 3 : Với giá trị nào của m thì phương trình cos(x - 300) = m- 2 có nghiệm A) B) C) D) 1 < m < 3 Câu 4: Phương trình nào sau đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm phương trình cosx = 0 A) sinx = 1 B) sinx = -1 C) tanx = 0 D) cotx = 0 Câu 5 : Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 1- cos x đạt tại x bằng : A) B) C) D) Câu 6: Nghiệm phương trình cosx + sinx = 0 là A) B) C) D) Câu 7 : Tìm m để pt sinx –cosx = m có nghiệm A) B) -1< m< 1 C) D) -2 < m < 2 Câu 8: Trong các phát biểu sau phát biểu nào sai ? A) Tập giá trị hàm số y = sinx là [-1;1] B) Tập giá trị hàm số y = cosx là [-1;1] C) Tập giá trị hàm số y = sinx + cosx là [-2;2] D) Tập giá trị hàm số y = sinx –cosx là [-2;2] B. Tự luận : Giải các phương trình sau 1/ 2sinx - = 0 2/ cos2x + cosx – 2 = 0 3/ 4/ 2sin2x - 2sin2x – 4cos2x = 5/ sinx cos2x – 1 +cos2x – sinx = 0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Câu 8: Trong các phát biểu sau phát biểu nào sai ? A) Tập giá trị hàm số y = sinx là [-1;1] B) Tập giá trị hàm số y = cosx là [-1;1] C) Tập giá trị hàm số y = sinx +cosx là [-2;2] D) Tập giá trị hàm số y = sinx - cosx là [-2;2] B. Tự luận : Giải các phương trình sau 1/ 2sinx - = 0 2/ cos2x - sinx + 2 = 0 3/ 4/ 2sin2x - 2sin2x – 4cos2x = 5/ cosx sin2x – 1 + sin2x – cosx = 0

File đính kèm:

  • docKIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I.doc