Giáo án Toán 10 - Luyện tập: Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt

I. MỤC TIÊU

 Kiến thức : Củng cố các kiến thức đã học về gi á tr ị l ư ợng gi ác c ủa c ác góc(cung ) c ó li ên quan đ ặc bi ệt

 Kỉ năng: Bi ết s ử d ụng c ông thức về gi á tr ị l ư ợng gi ác c ủa c ác góc(cung ) c ó li ên quan đ ặc bi ệt đ ể bi ến đ ổi, thu g ọn c ác bi ểu th ức l ư ợng gi ác.

II.PHƯƠNG TIỆN: Sgk, sgv, Giáo án

III.PHƯƠNG PHÁP: Nhóm, vấn đáp gợi mở

IV.TIẾN TRÌNH

1. ổn định

2. Kiểm tra:

 Nêu các công thức về giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt.

 Kiển tra việc làm bài tập ở nhà.

3. Bài mới.

 

doc3 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 10 - Luyện tập: Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện tập GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC (CUNG) CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT (Tpp:82) I. MỤC TIÊU Kiến thức : Củng cố các kiến thức đã học về gi á tr ị l ư ợng gi ác c ủa c ác góc(cung ) c ó li ên quan đ ặc bi ệt Kỉ năng: Bi ết s ử d ụng c ông thức về gi á tr ị l ư ợng gi ác c ủa c ác góc(cung ) c ó li ên quan đ ặc bi ệt đ ể bi ến đ ổi, thu g ọn c ác bi ểu th ức l ư ợng gi ác. II.PHƯƠNG TIỆN: Sgk, sgv, Giáo án III.PHƯƠNG PHÁP: Nhóm, vấn đáp gợi mở IV.TIẾN TRÌNH ổn định Kiểm tra: Nêu các công thức về giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt. Kiển tra việc làm bài tập ở nhà. Bài mới. Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò *B ài 32/206 Cho HS ho ạt đ ộng nh óm, n êu c ách gi ải v à c ác nh óm l ên b ảng tr ình b ày Cho c ác nh óm nh ận x ét , ki ểm t ả ch éo Gv: V ấn đ áp, gi úp đ ỡ, nh ận x ét , k ết lu ận Củng cố: Để tính các giá trị lượng giác của các góc lượng giác có số đo lớn, ta làm thế nào? *B ài 32/206 Cho HS n êu c ách gi ải v à l ên b ảng tr ình b ày Cho c ác HS khác nh ận x ét , ki ểm t ả Gv: V ấn đ áp, gi úp đ ỡ, nh ận x ét , k ết lu ận Củng cố: Nếu biết một giá trị lgiác của góc lgiác , tìm các giá trị lgiác còn lại ,ta làm thế nào? *B ài35/207 Cho HS ho ạt đ ộng nh óm, n êu c ách gi ải v à c ác nh óm l ên b ảng tr ình b ày Cho c ác nh óm nh ận x ét , ki ểm t ra ch éo Gv: V ấn đ áp, gi úp đ ỡ, nh ận x ét , k ết lu ận *HS ho ạt đ ộng nh óm, n êu c ách gi ải v à l ên b ảng tr ình b ày C âu a: ph ân t ích g óc l ớn , d ùng c ác g óc li ên quan đ ể qui g óc l ớn v ề g óc nh ỏ c âub: Áp d ụng c ông th ức g óc li ên quan đ ặc bi ệt Đ áp án a, b, Ta phân tích , dùng góc liên quan để qui về góc nhỏ hơn *HS n êu c ách gi ải v à l ên b ảng t ính C ách gi ải: D ùng c ác c ông th ức l ư ợng gi ác c ơb ản: đ ể t ính c ác g i á tr ị l ư ợng gi ác c òn l ại. Lưu ý : ĐKiện của để xác định dấu cuả các giá trị lượng giác . Tr ả l ời: D ùng c ác c ông th ức l ư ợng gi ác c ơb ản *HS ho ạt đ ộng nh óm, n êu c ách gi ải v à l ên b ảng tr ình b ày đ áp án: 4.C ủng c ố: -HS nh ắc l ại các c ông th ức v ề g óc li ên quan đ ặc bi ệt -Để tính các giá trị lượng giác của các góc lượng giác có số đo lớn, ta làm thế nào? 5.HDVN. Cho HS nêu hướng giải bài 34

File đính kèm:

  • docBTap Cung lquan-T82.doc