Giáo án Đại số 11 - Tiết 75: Ôn tập chương V

1. Kiến thức:

• Các quy tắc tính đạo hàm.

• Công thức tính đạo hàm của các hàm số thường gặp và các hàm số lượng giác.

• Công thức tính đạo hàm cấp hai và ý nghĩa vật lý của nó.

• Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số.

2. Kĩ năng:

• Tính đạo hàm của các hàm số.

• Giải một số bài toán liên quan khác đến đạo hàm.

• Viết phương trình tiếp tuyến.

3. Thái độ: Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học, tính cần cù, chịu khó.

 

doc4 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 25/11/2016 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 11 - Tiết 75: Ôn tập chương V, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi so¹n: «n tËp ch­¬ng V TiÕt thø: 75 Ngµy so¹n: - 2 - 2011 Ch­¬ng tr×nh C¬ b¶n D¹y líp 11C1, Ngµy d¹y:.. 11C5 Ngµy d¹y:.. I - Môc tiªu bµi häc Häc sinh cÇn n¾m ®­îc: 1. Kiến thức: Các quy tắc tính đạo hàm. Công thức tính đạo hàm của các hàm số thường gặp và các hàm số lượng giác. Công thức tính đạo hàm cấp hai và ý nghĩa vật lý của nó. Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số. 2. Kĩ năng: Tính đạo hàm của các hàm số. Giải một số bài toán liên quan khác đến đạo hàm. Viết phương trình tiếp tuyến. 3. Thái độ: Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học, tính cần cù, chịu khó. II- ChuÈn bÞ, ph­¬ng tiÖn, ph­¬ng ph¸p d¹y häc Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p Ph­¬ng tiÖn: Th­íc kÎ, m¸y tÝnh bá tói ChuÈn bÞ: Tµi liÖu tham kh¶o III – TiÕn tr×nh d¹y häc 1. KiÓm tra bµi cò Nªu ®Þnh nghÜa ®¹o hµm cÊp hai 2. D¹y bµi míi §Æt vÊn ®Ò: Bµi häc sÏ gióp ta cñng cè «n tËp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ Ho¹t ®éng 1: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc Thêi gian:10 phót Môc tiªu: HÖ thèng ho¸ ®­îc kiÕn thøc chÝnh cña ch­¬ng H×nh thøc tiÕn hµnh: B»ng hÖ thèng c©u hái §Æt vÊn ®Ò: Nh÷ng kiÕn thøc träng t©m cña ch­¬ng? Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng - Tr×nh chiÕu H§TP 1: TiÕp cËn kh¸i niÖm Cho häc sinh nh¾c l¹i c¸c bµi cña ch­¬ng H§TP 2: H×nh thµnh kh¸i niÖm H­íng dÉn t×m hiÓu nh÷ng m¶ng kiÕn thøc c¬ b¶n H§TP 3: Cñng cè kh¸i niÖm Cho HS x©y dùng c¸c mèi liªn hÖ Nh¾c tªn c¸c bµi gåm bµi Nªu nh÷ng môc cô thÓ Nªu c¸c mèi liªn quan I. Ôn luyện lý thuyết về công thức tính đạo hàm của các hàm số : 1. Các qui tắc tính đạo hàm : · · · · 2. Đạo hàm của các hàm số thường gặp : (u = u(x)) · ( C )/ = 0 ( C là hằng số ) · ( x )/ = 1 · (xn)/ = nxn - 1 (n ;nÎN) · với · với (x > 0) · (un)/ = nun – 1u/ · với · = với (x > 0) 3. Đạo hàm của các hàm sốlượng giác : (u = u(x)) · (sinx)’= cosx · (cosx)’= -sinx · · · (sinu)’= cosu.u/ · (cosu)/ = - sinu. u/ · · Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp vÒ tÝnh ®¹o hµm Thêi gian: 10 phót Môc tiªu: N¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p tÝnh ®¹o hµm cña c¸c hµm sè H×nh thøc tiÕn hµnh: B»ng hÖ thèng c©u hái §Æt vÊn ®Ò: Sau ®©y, ta lµm mét sè bµi vÒ tÝnh ®¹o hµm Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng - Tr×nh chiÕu H§TP 1: DÉn d¾t §äc ®Ò Ph©n tÝch lêi gi¶i H§TP 2: Thùc hiÖn gi¶i Gäi HS lªn b¶ng NhËn xÐt bµi lµm ChÝnh x¸c ho¸ H§TP3: Cñng cè bµi gi¶i L­u ý khi gi¶i bµi to¸n Më réng, tæng qu¸t ho¸ bµi to¸n Mçi HS gi¶i mét c©u Bµi 1: Tính đạo hàm của các hàm số sau : a. b. c. d. Ho¹t ®éng 3: ¤n tËp vÒ ®¹o hµm cÊp cao Thêi gian: 10 phót Môc tiªu: N¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p tÝnh d¹o hµm cÊp cao H×nh thøc tiÕn hµnh: B»ng hÖ thèng c©u hái §Æt vÊn ®Ò: PhÇn nµy ta nghiªn cøu s©u thªm mét sè bµi to¸n vÒ ®¹o hµm cÊp cao Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng - Tr×nh chiÕu H§TP 1: DÉn d¾t §äc ®Ò Ph©n tÝch lêi gi¶i H§TP 2: Thùc hiÖn gi¶i Gäi HS lªn b¶ng NhËn xÐt bµi lµm ChÝnh x¸c ho¸ H§TP3: Cñng cè bµi gi¶i L­u ý khi gi¶i bµi to¸n Më réng, tæng qu¸t ho¸ bµi to¸n Ghi ®Ò vµ t×m hiÓu Gi¶i chi tiÕt tõng c©u Ghi nhËn Bµi 2: Tính đạo hàm cấp cao của các hàm số sau : a. b. c. e. Ho¹t ®éng 4: Bµi to¸n vÒ tiÕp tuyÕn Thêi gian: 10 phót Môc tiªu: N¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p viÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn. H×nh thøc tiÕn hµnh: B»ng hÖ thèng c©u hái §Æt vÊn ®Ò: PhÇn nµy gióp chóng ta n¾m ®­îc c¸ch viÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn . Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng - Tr×nh chiÕu H§TP 1: DÉn d¾t §äc ®Ò Ph©n tÝch lêi gi¶i H§TP 2: Thùc hiÖn gi¶i Gäi HS lªn b¶ng NhËn xÐt bµi lµm ChÝnh x¸c ho¸ H§TP3: Cñng cè bµi gi¶i L­u ý khi gi¶i bµi to¸n Më réng, tæng qu¸t ho¸ bµi to¸n T×m hiÓu Gi¶i chi tiÕt tõng c©u Ghi nhËn Bµi 3: Cho hàm số , có đồ thị (C). Giải phương trình Viết PTTT với đồ thị (C) của hàm số tại điểm có hoành độ Viết PTTT với đồ thị (C) của hàm số, biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng . HD: 1) Ta có: ; Suy ra: 2) Với . Mặt khác: . Vậy, phương trình tiếp tuyến là: 3) Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng y = x + 2 nên hệ số góc của tiếp tuyến bằng 1. Gọi (x0; y0) là toạ độ tiếp điểm của tiếp tuyến thì x0 là nghiệm của phương trình: Với x0 = 0 Với x0 = 2 3. LuyÖn tËp, cñng cè, h­íng dÉn vÒ nhµ Ho¹t ®éng 5: Cñng cè toµn bµi Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng - Tr×nh chiÕu ChiÕu c©u hái cñng cè bµi Thùc hiÖn d­íi sù h­íng dÉn cña GV Qua ch­¬ng nµy, c¸c em cÇn n¾m ®­îc g×? KiÕn thøc nµo lµ träng t©m? H­íng dÉn HS lµm bµi ë nhµ Ghi nhí Bµi tËp vÒ nhµ: Bµi 1 - 7 trang 176

File đính kèm:

  • docminh giao an On tap chuong 5 CB.doc