English 6 - Unit 9: The body

Learn by heart “ adjectives and note”.

 Do A3 + A4 (page 84 in work book).

 Prepare A5, A6, A7.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Ngày: 25/10/2014 | Lượt xem: 1196 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu English 6 - Unit 9: The body, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Saturday, January 20th, 2007 Gi¸o viªn d¹y : vò thÞ kiÒn Tr­êng thcs ®«ng ph­¬ng 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Play “lucky number” lucky number Head Shouder Arm Hand Finger Chest Leg Foot Toe 1 3 4 5 6 7 8 9 2 2 5 8 3 6 1 9 4 7 Saturday, January 20th,2007 A.Parts of the body - ( A3 + A4 ) Unit 9 : The body Heavy > < yÕu Short : Light : Thin : Young : Weak : 1. Glossary Some adjectives Saturday,January 20th,2007 A.Parts of the body - ( A3 + A4 ) Unit 9 : The body 1. Glossary 2. Practice He is tall She is thin He is heavy She is light She is short He is fat Ex: Lan is tall Note: S + Be + Adj 1. Glossary 3. listen 2. Practice Is this woman old or young ? She is old Is this man fat or thin ? He is fat Is this man tall or short ? He is tall Is this girl fat or thin ? She is fat She’s a short girl. She’s fat He’s a fat man. He’s tall He’s a short man. He’s fat She’s a thin woman. She’s tall 1. Glossary 3. listen 2. Practice Look at this picture . Check true sentences 1. Mr. Smith is tall 2. Jane is short 3. Mr. Smith is young 4. Jane is fat 5. Mr. Smith is weak 6. Jane is weak 7. Mr. Smith is thin 8. Jane is young Jane and her father Mr. Smith Answer x x 1. Glossary 3. listen 2. Practice 4. homework Learn by heart “ adjectives and note”. Do A3 + A4 (page 84 in work book). Prepare A5, A6, A7. 3 3 1 I – Warm – up Play “lucky number” 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 5 2 4 6 8 9 7

File đính kèm:

  • pptunit 9 The Body A 334.ppt