Đề kiểm tra chất lượng Tháng 9 môn Tiếng Anh Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Mồ Sì San (Có đáp án và thang điểm)

Question II: Choose the best answer (2ps): Chọn đáp án đúng nhất. (2,0 điểm):

1. I . Lien .

A. is B. am C. are (Thêm đáp án D)

2. . is this? - This is an eraser .

A. How B. Where C. What

3. They . students .

A. are B. do C. is

4. . people are there in your family?

A. How B. How old C. How many

1. 2. 3. 4.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 24/04/2023 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng Tháng 9 môn Tiếng Anh Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Mồ Sì San (Có đáp án và thang điểm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT PHONG THỔ TRƯỜNG THCS MỒ SÌ SAN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 9 NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 câu) Môn: Tiếng Anh - Khối 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và tên:__________________________ Lớp:______________ ĐỀ BÀI Thí sinh làm bài trực tiếp trên đề thi Question I: Cricle the word that has the underline part pronounced differently from the other. (1p): Khoanh tròn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. (1,0 điểm): 1. A. fine B. sit C. morning D. window 2. A. eraser B. father C. bookcase D. table Question II: Choose the best answer (2ps): Chọn đáp án đúng nhất. (2,0 điểm): 1. I ................ Lien . A. is B. am C. are (Thêm đáp án D) 2. ................ is this? - This is an eraser . A. How B. Where C. What 3. They ................ students . A. are B. do C. is 4. ................ people are there in your family? A. How B. How old C. How many 1................... 2................... 3................... 4................... III. Fill in a suitable word in the blank to complete the dialogue. (3ps): Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại. (3,0 điểm): Lan : What......(1) your name? Ba : My name’s Ba . Lan : How....(2) you? Ba : I...(3) fine , thanks . And you? Lan : Fine , ........................(4) Ba : .....(5) old are you? Lan : I..(6) eleven years old . IV. Read the passage and answer the questions. (2p): Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi. (2,0 điểm): She is May. She is twelve years old. She is a student. There are four people in her family. Her father is an farmer. He is forty. Her mother is a nurse. She is thirty-five. Her brother is seven. He is a student , too. She loves her family very much. 1. What’s her name? ........................................................................................ 2. How old is she? ........................................................................................ 3. What does her father do? ........................................................................................ 4. How many people are there in Lan’s family? ........................................................................................ V. Rearrange the words given to make the complete sentence. (2ps): Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh. (2,0 điểm). 1. live/I/in/Lai Chau province. ........................................................................................................... 2. Where/live/you/do? ........................................................................................................... 3. my/This/pen/is not. ........................................................................................................... 4. There/my family/are/five people/in. ........................................................................................................... ************************The end************************ PHÒNG GD&ĐT PHONG THỔ TRƯỜNG THCS MỒ SÌ SAN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 9 MÔN: Tiếng Anh Khối 6 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Ý Hướng dẫn chấm Thang điểm I 1 A. fine 0,5 2 B. father 0,5 II 1 A. am 0,5 2 C. What 0,5 3 A. are 0,5 4 C. How many 0,5 III 1 is 0,5 2 are 0,5 3 am 0,5 4 thank you/thanks 0,5 5 How 0,5 6 am 0,5 IV 1 She is May. 0,5 2 She is twelve years old . 0,5 3 Her father is an farmer . 0,5 4 There are four people in her family. 0,5 V 1 I live in Lai Chau province 0,5 2 Where do you live? 0,5 3 This is not my pen 0,5 4 There are five people in my family 0,5 Lưu ý: - Điểm nhỏ hơn 0,25 làm tròn thành 0,0 (VD: 5,24 thì được làm tròn 5,0) - Điểm bằng 0.25, lớn hơn 0,25 hoặc nhỏ hơn 0,75 làm tròn thành 0,5. (VD: 5,25 hoặc 5,74 thì được làm tròn 5,5) - Điểm lớn hơn hoặc bằng 0.75 thì được làm tròn lên 1,0 (VD: Điểm 5.75 thì được làm tròn lên 6) - Học sinh làm phương án khác nhưng vẫn đúng thì vẫn cho điểm. Người ra đề: Nguyễn Thị Lan Hương

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_thang_9_mon_tieng_anh_lop_6_nam_hoc_2.doc