Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán - Đề 2

Bài 1 :

Cho dãy số sau

a) Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của dãy.

b) Tìm số hạng thứ 45 của dãy.

Bài 2 :

Để đánh số trang của một bản thảo dày 1925 trang, người thợ phải gõ lên bàn phím bao nhiêu lần ?

Bài 3 :

Tìm một phân số bằng sao cho tổng của tử số và mẫu số của phân số ấy bằng 1000.

 

doc1 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 22/11/2016 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò thi häc sinh giái líp 5 M«n To¸n - thêi gian : 70 phót ( §Ò sè 2) Bµi 1 : Cho d·y sè sau a) TÝnh tæng 10 sè h¹ng ®Çu tiªn cña d·y. b) T×m sè h¹ng thø 45 cña d·y. Bµi 2 : §Ó ®¸nh sè trang cña mét b¶n th¶o dµy 1925 trang, ng­êi thî ph¶i gâ lªn bµn phÝm bao nhiªu lÇn ? Bµi 3 : T×m mét ph©n sè b»ng sao cho tæng cña tö sè vµ mÉu sè cña ph©n sè Êy b»ng 1000. Bµi 4 : T×m hai sè cã tæng lµ 950 biÕt r»ng nÕu xo¸ ®i ch÷ sè 4 ë hµng ®¬n vÞ cña sè lín th× ®­îc sè bÐ. Bµi 5 : Cho h×nh thang ABCD, AC vµ BD c¾t nhau t¹i M. Hái trong h×nh ®ã cã nh÷ng cÆp tam gi¸c nµo cã diÖn tÝch b»ng nhau ? ( VÏ h×nh vµ gi¶i thÝch)

File đính kèm:

  • docDe 2.doc
Giáo án liên quan