Bài giảng Tiết 12 bài 9: Lịch sự tế nhị

KIỂM TRA BÀI CŨ

1. Thế nào là sống chan hoà với mọi người ?

2. Những hành vi nào sau đây thể hiện sống chan hoa với mọi người ?

Chia sẻ khi bạn bè gặp khó khăn,hoạn nạn

Không góp ý cho ai vì sợ mất lòng người khác.

Thường xuyên quan tâm đến công việc chung của lớp.

4.Tham gia tích cöïc hoaït ñoäng do lôùp, tröôøng toå chöùc.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Ngày: 28/05/2014 | Lượt xem: 808 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 12 bài 9: Lịch sự tế nhị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG THCS TRÖÔNG COÂNG ÑÒNH. GV: Traàn Thò Hoøa KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Thế nào là sống chan hoà với mọi người ? 2. Những hành vi nào sau đây thể hiện sống chan hoa với mọi người ? 1. Chia sẻ khi bạn bè gặp khó khăn,hoạn nạn 2. Không góp ý cho ai vì sợ mất lòng người khác. 3. Thường xuyên quan tâm đến công việc chung của lớp. 4.Tham gia tích cöïc hoaït ñoäng do lôùp, tröôøng toå chöùc. I .Tìm hiểu bài. Bài 9 : Tiết 12: 1. Phê bình gắt gao trước lớp 2. Nhắc nhở nhẹ nhàng sau khi hết tiết học 3. Coi như không có chuyện gì xảy ra 4. Kể một câu chuyệ thể hiện tính lịch sự,tế nhị 5. Phê bình kịp thời ngay lúc đó và lấy bạn Tuyết làm gương… II. Nội dung bài học Bài 9 : Tiết 12: Tình huoáng : Neáu em ñeán hoïp lôùp, hoïp Ñoäi muoän maø ngöôøi ñieàu khieån buoåi sinh hoaït laø baïn cuøng tuoåi hoaëc ít tuoåi hôn thì em seõ öùng xöû theá naøo? 1. Thế nào là lịch sự ? II. Nội dung bài học Bài 9 : Tiết 12: Tuấn và Quang rủ nhau đi xem ca nhạc. Vào cửa rạp, Tuấn vẫn hút thuốc lá. Quang ghé sát vào tai Tuấn nhắc nhở tắt thuốc lá. Nhưng Tuấn lại trả lời để mọi người xung quanh nghe thấy: “Việc gì phải tắt thuốc lá!”. ? Em hãy phân tích hành vi, cử chỉ của Quang và Tuấn trong tình huống trên. II. Nội dung bài học 2. Thế nào là tế nhị ? Bài 9 : Tiết 12: BIEÁT LAÉNG NGHE TRAO ĐỔI NHẸ NHÀNG HÀNH VI LỄ PHÉP, LỊCH SỰ HÀNH VI THIẾU LỊCH SỰ,TẾ NHỊ II. Nội dung bài học 3. Biểu hiện : Bài 9 : Tiết 12: THAÛO LUAÄN NHOÙM: Nhoùm 1+2 : Nêu những biểu hiện,việc làm thể hiện lịch sự,tế nhị và thiếu lịch sự,tế nhị trong gia đình? Nhoùm 3+4: Nêu những biểu, hiện,việc làm thể hiện lịch sự,tế nhị và thiếu lịch sự,tế nhị trong nhà trường? Nhoùm 5+6: Nêu những biểu hiện,việc làm thể hiện lịch sự,tế nhị và thiếu lịch sự,tế nhị ngoài xã hội? THÔØI GIAN: 5 PHUÙT. II. Nội dung bài học 3. Biểu hiện : 4. Ý nghĩa Bài 9 : Tiết 12: Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vùa lòng nhau Ca dao: ÑOÁ VUI Nhanh maét, nhanh tay Saép xeáp caùc töø thaønh caâu ca dao coù nghóa veà lòch söï, teá nhò: 1/ caâu nhòn moät caâu chín laønh Moät caâu nhòn chín caâu laønh. 2/ khoân noùi dòu ngöôøi deã daøng tieáng nghe Ngöôøi khoân noùi tiếng dòu daøng deã nghe. Hãy kể những tấm gương về lịch sự, tế nhị ở trường, lớp mà em biết. Em sẽ làm gì nếu Có bạn nhỡ tay làm bẩn áo mới của mình? Khi đi xe buýt gặp người già không có chỗ ngồi. BÀI TẬP: Chọn bieåu hieän theå hieän được tính lòch söï, teá nhò: 1 . Noùi nheï nhaøng. 2 . Thaùi ñoä coïc caèn. 3 . AÊn noùi thoâ tuïc. 4 . Bieát laéng nghe. 5 . Bieát caûm ôn, xin loãi. 6 . Quaùt maéng ngöôøi khaùc. 7 . Bieát nhöôøng nhòn. - Hoïc thuoâïc noäi dung baøi hoïc. - Laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong saùch giaùo khoa. - Söu taàm theâm ca dao, mẩuchuyeän noùi veà lòch söï, teá nhò. - Xem tröôùc baøi 10 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi gôïi yù trong saùch giaùo khoa.

File đính kèm:

  • pptgiao duc cong dan 6 bai 9.ppt
Giáo án liên quan