Bài giảng Ngữ văn 10: Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi (Bảo kính cảnh giới – Bài 43)

I. TÌM HIỂU chung:

1. Tập thơ Quốc âm thi tập:

- Tập thơ Nôm: 254 bài

-Về nội dung:

+ Phản ánh vẻ đẹp con người Nguyễn Trãi.

+ Tư tưởng nhân nghĩa sáng ngời, yêu nước thương dân. +Tình yêu thiên nhiên, cuộc sống, con người.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 17/12/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Ngữ văn 10: Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi (Bảo kính cảnh giới – Bài 43), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờMÔN:NGỮ VĂNLỚP 10AGV:Trần Thị Thanh HàÑoïc vaên: Caûnh ngaøy heø Nguyeãn Traõi (Baûo kính caûnh giôùi – Baøi 43) Nguyeãn Traõi (1380 - 1442)Coân Sôn–Haûi Döông1. TËp th¬ Quèc ©m thi tËp:- TËp th¬ N«m: 254 bµiVÒ néi dung: + Phản ánh vẻ đẹp con người Nguyễn Trãi. + Tư tưởng nhân nghĩa sáng ngời, yêu nước thương dân. +Tình yêu thiên nhiên, cuộc sống, con người.I. TÌM HIỂU chung: C¶nh ngµy hÌ – NguyÔn Tr·i ( B¶o kÝnh c¶nh giíi, bµi 43 ) Nghệ thuật: Sáng tạo trong thể thơ Nôm Đường luật: xen câu lục ngôn với câu thất ngôn.1. Tập thơ “Quốc âm thi tập”:- Bố cục tập thơ: + Vô đề (không có đầu đề) + Môn thì lệnh (Thời tiết) + Môn hoa mộc (Cây cỏ) + Môn cầm thú (thú vật)2. Bµi th¬ C¶nh ngµy hÌ: a. XuÊt xø:Bµi th¬ sè 43/6 trong môc B¶o kÝnh c¶nh giíi – phÇn V« ®Ò- trích Quốc âm thi tậpb. HCST:Ước đoán được sáng tác trong thời gian ông về quê ở ẩn ở Côn Sơnc. Chủ ®Ò:Bộc lộ nỗi lòng, chí hướng của tác giảII. Đọc – Hiểu: *Đọc: Thanh thản, vui vẻ, sảng khoái Cảnh ngày hè - Nguyễn TrãiRồi hóng mát thuở ngày trường,Hòe lục đùn đùn tán rợp giương.Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.Lao xao chợ cá làng ngư phủ,Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng,Dân giàu đủ khắp đòi phương. Ñoïc: Thanh thaûn, vui veû, saûng khoaùiCaûnh ngaøy heø - Nguyeãn TraõiRoài hoùng maùt thuôû ngaøy tröôøng,Hoøe luïc ñuøn ñuøn taùn rôïp giöông.Thaïch löïu hieân coøn phun thöùc ñoû,Hoàng lieân trì ñaõ tieãn muøi höông.Lao xao chôï caù laøng ngö phuû,Daéng doûi caàm ve laàu tòch döông Deõ coù Ngu caàm ñaøn moät tieáng,Daân giaøu ñuû khaép ñoøi phöông.(Roãi raõi)(maøu, daùng)(ao) (dö-ngaùt)(inh oûi)(Leõ ra neân coù)(nhieàu)(sen)1. Bức tranh ngày hè:Caây vaø hoa hoøeCaûnh ngaøy heø – Nguyeãn Traõi Thaïch löïuCaûnh ngaøy heø – Nguyeãn Traõi Hoàng lieân trìCaûnh ngaøy heø – Nguyeãn Traõi Hoøe luïc ñuøn ñuøn taùn rôïp giöông.Thaïch löïu hieân coøn phun thöùc ñoûHoàng lieân trì ñaõ tieãn muøi höông.Lao xao chôï caù laøng ngö phuû,Daéng doûi caàm ve laàu tòch döông.Lao xaoDaéng doûiñoûluïcHoàngchôï caùCaûnh ngaøy heø - Nguyeãn Traõi Hoøe luïc ñuøn ñuøn taùn rôïp giöông.Thaïch löïu hieân coøn phun thöùc ñoûHoàng lieân trì ñaõ tieãn muøi höông.Lao xao chôï caù laøng ngö phuû,Daéng doûi caàm ve laàu tòch döông. Hoøe luïc ñuøn ñuøn taùn rôïp giöông.Thaïch löïu hieân coøn phun thöùc ñoûHoàng lieân trì ñaõ tieãn muøi höông.Lao xao chôï caù laøng ngö phuû,Daéng doûi caàm ve laàu tòch döông.(3/4)Caûnh ngaøy heø - Nguyeãn Traõi(3/4)Lao xaoDaéng doûiñuøn ñuøngiöôngphuntieãn1. Bức tranh ngày hè:=> Bức tranh mùa hè sinh động và tràn đầy sức sống: có sự kết hợp của đường nét, màu sắc, âm thanh, con người và cuộc sống2. VÎ ®Ñp t©m hån NguyÔn Tr·i: Dẽ có ngu cầm đàn một tiếngDân giàu đủ khắp đòi phương2. VÎ ®Ñp t©m hån NguyÔn Tr·i: Bui mét tÊc lßng ­u ¸i cò§ªm ngµy cuån cuén n­íc triÒu ®«ng. ( ThuËt høng – bµi 2 )Hæ ph¸ch, phôc linh nh×n mÊy biÕtDµnh cßn ®Ó trî d©n nµy. ( Tïng ) ViÖc nh©n nghÜa cèt ë yªn d©n ( C¸o b×nh Ng«)III. Tæng kÕt: 1. Nghệ thuật -Từ ngữ giản dị, giàu sức biểu cảm, hình ảnh gần gũi, ngắn gọn, sáng tạo 2. Nội dung- Tấm lòng yêu nước, yêu dân tha thiết- Thể hiện tình yêu thiên nhiênQuốc âm thi tập(Chữ Nôm 254 bàiBức tranh cảnh ngày hèKhát vọng của Tác giảCảnh ngày hè –(mụcBảo kính cảnh giới)Bài 43/61* CỦNG CỐ

File đính kèm:

  • pptcanh ngay he.ppt