Bài giảng môn Toán lớp 10 - Bài 5: Phương trình đường

Trên mặt gỗ đóng 2 chiếc đinh tại hai điểm F1, F2 sao cho F1F2=2c > 0.

ỉ Lấy một vòng dây kín, không đàn hồi có độ dài lớn hơn hai lần khoảng cách 2c . Quàng sợi dây vòng qua 2 chiếc đinh.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 22/11/2016 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán lớp 10 - Bài 5: Phương trình đường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH LỚP 10C5 Johannes Kepler (27.12.1571 – 15.11.1630)Định luật 1 Kepler:Quỹ đạo của các hành tinh là các elip, mặt trời là một trong hai tiêu điểm đóHình ảnh trái đất quay HÌNH ẢNH VỆ TINH NHÂN TẠO QUAY QUANH TRÁI ĐẤTMô hình mộthình nón bị cắt bởi mộtmặt phẳngELIPPHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNGELIPBài 5 : GV: BÙI BÍCH HÀCách vẽ đường Elíp: Trªn mÆt gç ®ãng 2 chiÕc ®inh t¹i hai ®iÓm F1, F2 sao cho F1F2=2c > 0. F1F22c LÊy mét vßng d©y kÝn, kh«ng ®µn håi cã ®é dµi lớn hơn hai lần khoảng c¸ch 2c . Quµng sîi d©y vßng qua 2 chiÕc ®inh.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIPCách vÏ ®­êng elÝpNhËn xÐt g× vÒ chu vi tam gi¸c MF1F2, tæng MF1+MF2 khi ®iÓm M thay ®æi ? Chu vi tam gi¸c MF1F2 kh«ng ®æi và b»ng chiÒu dµi vòng d©y.Tổng MF1 + MF2 không đổi và lớn hơn 2cPHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIPPHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP1. §Þnh nghÜa ®­êng elip..F1F2M2cPHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP2/. Phương trình chính tắc của Elíp:Trong đó: C¸c tiªu ®iÓm F1 (-c;0), F2 (c;0) Tiªu cù b»ng 2cF2(c;0)xF1(-c;0)OyMPHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP2/. Phương trình chính tắc của Elíp:Trong đó: F1(-c;0)F2(c;0)xOy3/.Các ví dụVí dụ 1: Trong các phương trình sau, pt nào là PTCT của ElípPHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP2/. Phương trình chính tắc của Elíp:Trong đó: F1(-c;0)F2(c;0)xOy3/.Các ví dụVí dụ 2:Elip có 2 tiêu điểm là:F1(-4;0) vµ F2(4;0)F1(-5;0) vµ F2(5;0)F1(-3;0) vµ F2(3;0)F1(-2;0) vµ F2(2;0)a)b)d)c)Trong đó: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP3/. Hình dạng của Elip:xOyA2A1F1F2M(x;y)M2(x;-y)M1(-x;y)M3(-x;-y)B1B2Xét (E) có pt:Trục lớn: A1A2 = 2a Tâm đối xứng: OCác đỉnh: A1, A2,B1, B2Trục đối xứng: Ox, OyTrục nhỏ: B1B2 = 2bVí dụ1: Elíp (E): a/.Các đỉnh A1(-3;0); A2(3;0); B1(0;-1); B2(0;1) b/.Trục lớn A1A2=6; trục nhỏ: B1B2=1c/.Xác định toạ độ các tiêu điểm của (E) trêna/. Xác định tọa độ các đỉnh của (E )b/. Tính độ dài trục lớn, trục bé của (E)Giảic/. Tiêu điểm 4/.Liên hệ giữa elip và đường tròn..F1(-c;0)F2(c;0)M(x;y)..xyOxyOF1F2..M(x;y)PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP 4/.Liên hệ giữa elip và đường trònPHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIPO.xyM(x;y)HM’(x’;y’)Trong mp Oxy, cho ( C): x2 +y2 =a2. Với mỗi điểm M(x;y) thuộc đường tròn(Với 0<b<a)Tập hợp các điểm M’có toạ độ thoả mãn pt:Được gọi là (E)Đường tròn ( C) được co lại thành (E)ta xét điểm M’(x’;y’) sao cho:TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚCCHÚC CÁC EM HỌC TỐT

File đính kèm:

  • pptelip cuc hay.ppt