Bài giảng môn Ngữ văn lớp 12 - Tiết 23: Việt bắc

CẤU TRÚC BÀI HỌC

A. Phần một - Tác giả

 I. Vài nét về tiểu sử

 II. Đường cách mạng, đường thơ

 1. Tập thơ “ Từ ấy”

 2. Tập thơ “ Ra trận”

 3. Tập thơ “ Gió lộng”

 4. Tập thơ “ Ra trận” “ Máu và hoa”

 5. Tập thơ “ Một tiếng đờn”, “ Ta với ta”

 III. Phong cách nghệ thuật

 IV. Kết luận

 

ppt16 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 16/12/2016 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Ngữ văn lớp 12 - Tiết 23: Việt bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHẬN DIỆN CHÂN DUNG NHÀ VĂN QUANG DŨNG NAM CAO CHẾ LAN VIÊN VŨ TRỌNG PHỤNG THẠCH LAM NGUYỄN TUÂNVIỆT BẮC TỐ HỮU PHẦN I – TÁC GIẢTIẾT 23CẤU TRÚC BÀI HỌCA. Phần một - Tác giả I. Vài nét về tiểu sử II. Đường cách mạng, đường thơ 1. Tập thơ “ Từ ấy” 2. Tập thơ “ Ra trận” 3. Tập thơ “ Gió lộng” 4. Tập thơ “ Ra trận” “ Máu và hoa” 5. Tập thơ “ Một tiếng đờn”, “ Ta với ta” III. Phong cách nghệ thuật IV. Kết luận Nhà thơ Tố Hữu Tố Hữu lúc 17 tuổiTố Hữu lúc 20 tuổiNhà thơ Tố Hữu, Phan Tứ, Bác Hồ, Trần Đình VânCHẶNG ĐƯỜNG THƠTừ ấyGió lộngMột tiếng đờnTa với taViệt BắcRa trậnMáu và hoa Năm1937- 1946 Năm1947- 1954 Năm1955 -1961Năm1962 -19711972 - 1977 Năm1977 -19921993 -1999 PHONG CAÙCH THÔ TOÁ HÖÕU1234Thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị.Lấy lý tưởng CM, quan điểm chính trị để nhìn nhận và thể hiện cảm xúc về mọi phương diện, mọi hiện tượng đời sống.Đề cập những vấn đề có ý nghĩa lịch sử mang tính chất toàn dân.Hướng tới lý tưởng cao đẹp, niềm tin.Vấn đề trọng đại được diễn đạt bằng ngôn ngữ tâm tình riêng ( tâm sự, trò chuyện, kêu gọi, nhắn nhủ).Khuynh hướng sử thi, cảm hứng lãng mạn.Giọngđiệu tâm tình ngọt ngào.Đậm đà tính dân tộc.Đậm chất ca Huế.Sử dụng thành công các thể thơ truyền thống.Giàu nhạc điệu.CỦNG CỐ C©u 1: Con ®­êng th¬ cña TH kh¸c víi con ®­êng cña c¸c nhµ th¬ míi ViÖt Nam ë chç nµo?a.Nã g¾n liÒn víi viÖc tho¸t ly hiÖn thùc, ®i tìm mét thÕ giíi siªu thùcb.Nã g¾n liÒn víi lý t­ëng céng s¶n vµ cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ngc.Nã g¾n liÒn víi viÖc lu«n tìm tßi mét hình thøc nghÖ thuËt ®éc ®¸oC©u 2: TËp th¬ ®Çu tay cña TH cã tªn lµ gì?a.Giã léngb.ViÖt B¾cc.Mét TiÕng ®ênd.Tõ ÊyC©u 3: ý nµo kÓ ®óng, ®Çy ®ñ vµ theo trình tù xuÊt hiÖn c¸c tËp th¬ cña TH?a.Tõ Êy, Giã léng, Ra trËn, M¸u vµ Hoa, Mét tiÕng ®ênb. ViÖt B¾c, Giã léng, Ra trËn, M¸u vµ Hoa, Mét tiÕng ®ên, Ta víi tac. Tõ Êy, ViÖt B¾c, Giã léng, Ra trËn, M¸u vµ Hoa, Mét tiÕng ®ên, Ta víi tad. Tõ Êy, ViÖt B¾c, Ra trËn, M¸u vµ hoa, Giã léng, Mét tiÕng ®ên, Ta víi taC©u 4: NhËn ®Þnh nµo chÝnh x¸c nhÊt vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt th¬ TH?TH lµ nhµ th¬ cña niÒm kh¸t khao giao c¶m víi ®êi b. TH lµ nhµ th¬ ®a phong c¸ch, phong c¸ch nµo còng ®¹t ®Õn trình ®é kÕt tinhc. TH lµ nhµ th¬ cña nhöõng lý t­ëng sèng, th¬ TH tiªu biÓu cho khuynh h­íng th¬ viÕt theo c¶m høng thÕ sùd. TH lµ nhµ th¬ cña lý t­ëng céng s¶n, th¬ TH tiªu biÓu cho khuynh h­íng th¬ tröõ tình, chính tròHƯỚNG DẪN TỰ HỌC1. Tìm đọc thơ Tố Hữu.2. Tìm hiểu luật thơ lục bát, thơ Đường luật3. Sự khác nhau giữa thể thơ hiện đại và thể thơ truyền thống.

File đính kèm:

  • pptNghiaTIET 26 VIET BAC.ppt