Bài giảng môn Giáo dục công dân - Tiết 12 - Bài 9: Lịch sự, tế nhị

1. Thế nào là sống chan hoà với mọi người ?

2. Những hành vi nào sau đây thể hiện sống chan hoa với mọi người ?

1. Chia sẻ khi bạn bè gặp khó khăn,hoạn nạn

2. Không góp ý cho ai vì sợ mất lòng người khác.

3. Thường xuyên quan tâm đến công việc chung của lớp.

4.Tham gia tích cực hoạt động do lớp, trường tổ chức.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 13/09/2016 | Lượt xem: 450 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Giáo dục công dân - Tiết 12 - Bài 9: Lịch sự, tế nhị, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG THCS TRÖÔNG COÂNG ÑÒNH.CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINHGV: Traàn Thò HoøaKIỂM TRA BÀI CŨ1. Thế nào là sống chan hoà với mọi người ?2. Những hành vi nào sau đây thể hiện sống chan hoa với mọi người ?1. Chia sẻ khi bạn bè gặp khó khăn,hoạn nạn2. Không góp ý cho ai vì sợ mất lòng người khác.3. Thường xuyên quan tâm đến công việc chung của lớp.4.Tham gia tích cöïc hoaït ñoäng do lôùp, tröôøng toå chöùc.I .Tìm hiểu bài.Bài 9 :Tiết 12:LỊCH SỰ, TẾ NHỊNếu em là thầy Hùng em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây ?1. Phê bình gắt gao trước lớp2. Nhắc nhở nhẹ nhàng sau khi hết tiết học3. Coi như không có chuyện gì xảy ra4. Kể một câu chuyệ thể hiện tính lịch sự,tế nhị5. Phê bình kịp thời ngay lúc đó và lấy bạn Tuyết làm gươngII. Nội dung bài họcBài 9 :Tiết 12:LỊCH SỰ, TẾ NHỊTình huoáng :Neáu em ñeán hoïp lôùp, hoïp Ñoäi muoän maø ngöôøi ñieàu khieån buoåi sinh hoaït laø baïn cuøng tuoåi hoaëc ít tuoåi hôn thì em seõ öùng xöû theá naøo?1. Thế nào là lịch sự ?II. Nội dung bài họcBài 9 :Tiết 12:LỊCH SỰ, TẾ NHỊTuấn và Quang rủ nhau đi xem ca nhạc. Vào cửa rạp, Tuấn vẫn hút thuốc lá. Quang ghé sát vào tai Tuấn nhắc nhở tắt thuốc lá. Nhưng Tuấn lại trả lời để mọi người xung quanh nghe thấy: “Việc gì phải tắt thuốc lá!”.? Em hãy phân tích hành vi, cử chỉ của Quang và Tuấn trong tình huống trên.TÌNH HUỐNGII. Nội dung bài học2. Thế nào là tế nhị ?Bài 9 :Tiết 12:LỊCH SỰ, TẾ NHỊBIEÁT LAÉNG NGHETRAO ĐỔI NHẸ NHÀNGHÀNH VI LỄ PHÉP, LỊCH SỰHÀNH VI THIẾU LỊCH SỰ,TẾ NHỊII. Nội dung bài học3. Biểu hiện : Bài 9 :Tiết 12:LỊCH SỰ, TẾ NHỊTHAÛO LUAÄN NHOÙM:Nhoùm 1+2 : Nêu những biểu hiện,việc làm thể hiện lịch sự,tế nhị và thiếu lịch sự,tế nhị trong gia đình?Nhoùm 3+4: Nêu những biểu, hiện,việc làm thể hiện lịch sự,tế nhị và thiếu lịch sự,tế nhị trong nhà trường?Nhoùm 5+6: Nêu những biểu hiện,việc làm thể hiện lịch sự,tế nhị và thiếu lịch sự,tế nhị ngoài xã hội?THÔØI GIAN: 5 PHUÙT.II. Nội dung bài học3. Biểu hiện : 4. Ý nghĩa Bài 9 :Tiết 12:LỊCH SỰ, TẾ NHỊ Lời nói chẳng mất tiền muaLựa lời mà nói cho vùa lòng nhauCa dao: Câu ca dao này muốn nói lên điều gì ?ÑOÁ VUINhanh maét, nhanh taySaép xeáp caùc töø thaønh caâu ca dao coù nghóa veà lòch söï, teá nhò:1/ caâu nhòn moät caâu chín laønhMoät caâu nhòn chín caâu laønh.2/ khoân noùi dòu ngöôøi deã daøng tieáng ngheNgöôøi khoân noùi tiếng dòu daøng deã nghe.Hãy kể những tấm gương về lịch sự, tế nhị ở trường, lớp mà em biết.Troø chôi choïn hoa traû lôøiEm sẽ làm gì nếu Có bạn nhỡ tay làm bẩn áo mới của mình?Khi đi xe buýt gặp người già không cóchỗ ngồi.213 BÀI TẬP:Chọn bieåu hieän theå hieän được tính lòch söï, teá nhò: 1 . Noùi nheï nhaøng. 2 . Thaùi ñoä coïc caèn. 3 . AÊn noùi thoâ tuïc. 4 . Bieát laéng nghe. 5 . Bieát caûm ôn, xin loãi. 6 . Quaùt maéng ngöôøi khaùc. 7 . Bieát nhöôøng nhòn.HOÏC ÔÛ NHAØ- Hoïc thuoâïc noäi dung baøi hoïc.- Laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong saùch giaùo khoa.- Söu taàm theâm ca dao, mẩuchuyeän noùi veà lòch söï, teá nhò.- Xem tröôùc baøi 10 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi gôïi yù trong saùch giaùo khoa.CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN CAÙC THAÀY COÂ GIAÙO

File đính kèm:

  • pptLich su Te nhi.ppt
Giáo án liên quan