Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Tiết 23: Luyện tập phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Phương trình đại số bậc cao.

 a. Phương trình trùng phương.

 b. Phương trình tích.

2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.

3. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.

4. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn thức bậc hai.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Tiết 23: Luyện tập phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 23: LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAIGV: NGUYỄN THỊ YẾN LƯƠNGLỚP DẠY: 10B6TRƯỜNG THPT KIM SƠN ANHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẾN DỰ TIẾT HỌC TRƯỜNG THPT KIM SƠN AGiải các phương trình1. 2. 3.KiÓm tra bµi còTIẾT 23: LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAIGV: NGUYỄN THỊ YẾN LƯƠNGLỚP DẠY: 10B6TRƯỜNG THPT KIM SƠN AMỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAIPhương trình đại số bậc cao. a. Phương trình trùng phương. b. Phương trình tích.2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.3. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.4. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn thức bậc hai. b) Bµi tËp 6/ SGK-62Giải các phương trìnha) ba c¸ch gi¶i pt C¸ch 1.C¸ch 2.C¸ch 3.Đáp số: NghiÖm cña PT lµ x = 5; x = - 1/ 5 Lêi gi¶i :Ta cãVËy nghiÖm cña PT lµ x = -1 , x = -1/ 7Hướng dẫn bài 6dBµi tËp 7/ SGK-63a)b)c)+ §K: 5x + 6 ≥ 0 x ≥ - 6 / 5 ba c¸ch gi¶i pt C¸ch 1.C¸ch 2.C¸ch 3.+§K 5x + 6 ≥ 0 x ≥ - 6 / 5+ §Æt §K t ≥ 0 . Suy ra t2 = 5x + 6Ta cã PT C¸c b­íc gi¶i b»ng ph­¬ng pháp ®Æt Èn phô Lêi gi¶i. VËy nghiÖm cña PT lµ x = 15B2 : §Æt Èn phô vµ ®k cho Èn phôB3 : Gi¶i PT theo Èn phô vµ ®èi chiÕu ®k cña Èn phô B4 : GPT theo gi¸ trÞ Èn phô t×m ®­îc ®èi chiÕu §KPT .KÕt luËn nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh B1 : §Æt §K cho PT+§K 5x + 6 ≥ 0 x ≥ - 6 / 5+ §Æt §K t ≥ 0 . Suy ra t2 = 5x + 6Ta cã PT Víi t = 9 ta cã PT Bµi tẬp 7/63. GPTa)VËy nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh lµ: x= - 1Định lý Vi-étNếu phương trình bậc hai có 2 nghiệm thìNgược lại, nếu 2 số u và v có tổng u + v = S và tích uv = P thì u và v là các nghiệm của phương trìnhBÀI 8/ SGK – 63.Cho phương trình: xác định m để phương trình có một nghiệm gấp 3 nghiệm kia. Tính các nghiệm trong phương trình đó.Ứng dụng định lý Vi-ét: Xác định tham số m để phương trình Có hai nghiệm thỏa mãn điều kiện (*) cho trước:+ Phương trình có hai nghiệm (1) + Theo định lý Vi-ét và bài ra ta có: Từ (2), (3), (4) tính được m. Giá trị này chỉ được nhận nếu nó thỏa mãn (1).Bài tập. Cho phương trình (1).Xác định m để:Phương trình (1) có hai nghiệm thỏa mãn Phương trình (1) có một nghiệm vàPhương trình (1) có hai nghiệm . Tìm hệ thức liên hệ giữa không phụ thuộc và tham số m.Ôn lại, nắm vững: 1/ Một số dạng PT quy về PT bậc nhất, bậc hai và cách giải: PT bậc cao, PT chứa ẩn ở mẫu, PT chứa dấu giá trị tuyệt đối, PT chưa ẩn dưới dấu căn bậc hai.2/ Định lý Vi-ét và một số ứng dụng đơn giản.Về nhà: Lµm c¸c bµi tËp 7,8,9,10 trang 70 - s¸ch bµi tËp đại số 10. CỦNG CỐ - DẶN DÒ c¸c thÇy c« gi¸o xin ch©n thµnh c¶m ¬n CÁC BƯỚC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TRÙNG PHƯƠNG ax4 + bx2 + c = 0 (a 0 )4. Keát luaän soá nghieäm cuûa phöông trình ñaõ choÑaët x2 = t(t  0) Ñöa phöông trình truøng phöông veà phöông trình baäc 2 theo t: at2 + bt + c = 02. Giaûi phöông trình baäc 2 theo t3. Laáy giaù trò t  0 thay vaøo x2 = t ñeå tìm x. x = ±DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAODẠNG 1.1: PHƯƠNG TRÌNH TRÙNG PHƯƠNGDẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAODẠNG 1.2: PHƯƠNG TRÌNH TÍCHCách giải:Phân tich đa thức thành nhân tử hoặc sử dụng các hằng đẳng thức đưa về phương trình tích.Ví dụ: Giải phương trình DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU THỨC Các bước giải:Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trìnhBước 2: Quy đồng mẫu thức 2 vế rồi khử mẫu thứcBước 3: Giải phương trình vừa nhận đượcBước 4: Nghiệm của phương trình trên thỏa mãn điều kiện phương trình là nghiệm của phương trình đầu.DẠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN TRONG DẤU TRỊ TUYỆT ĐỐIC¸ch khö dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi th­êng dïng:Khö dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.C¸ch 1: Dïng phÐp biÕn ®æi t­¬ng ®­¬ng sö dông ®Þnh nghÜa GTT§ C¸ch 2: Dïng phÐp biÕn ®æi t­¬ng ®­¬ng sö dông tÝnh chÊt cña GTT§ C¸ch 3: B×nh ph­¬ng hai vÕ ®Ó ®­a vÒ mét ph­¬ng tr×nh hÖ qu¶ kh«ng chøa dÊu trÞ tuyÖt ®èi. T×m nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh hÖ qu¶ råi thö l¹i.Nguyªn t¾c gi¶i ph­¬ng tr×nh chøa Èn trong dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi:D¹ng 3.1: DẠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN TRONG DẤU TRỊ TUYỆT ĐỐIKhö dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.Nguyªn t¾c gi¶i ph­¬ng tr×nh chøa Èn trong dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi:D¹ng 3.2: DẠNG 4: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN DƯỚI DẤU CĂN BẬC HAIC¸ch khö dÊu c¨n bËc hai th­êng dïng:Khö dÊu c¨n bËc hai.C¸ch 1: Dïng phÐp biÕn ®æi t­¬ng ®­¬ng C¸ch 2: Sö dông ph­¬ng tr×nh hÖ qu¶ + §iÒu kiÖn ph­¬ng tr×nh + B×nh ph­¬ng 2 vÕ cña ph­¬ng tr×nh ®­îc ph­¬ng tr×nh hÖ qu¶ + T×m nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh hÖ qu¶ råi thö l¹i.C¸ch 3: §Æt Èn phôNguyªn t¾c gi¶i ph­¬ng tr×nh chøa Èn trong dÊu c¨n bËc hai:D¹ng 4.1: DẠNG 4: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN DƯỚI DẤU CĂN THỨC BẬC HAIKhö dÊu c¨n bËc hai.Nguyªn t¾c gi¶i ph­¬ng tr×nh chøa Èn trong dÊu c¨n bËc hai:D¹ng 4.2: D¹ng 4.3:

File đính kèm:

  • pptLUONG- PT BAC 2.ppt