Bài giảng Hình học 10 Tiết 41- Bài tập Hypebol

1.Kiểm tra bài cũ.

2.Giới thiệu bài mới.

3.Hoạt động 1

4.Hoạt động 2

5.Bài tập 1

6.Bài tập 2

 

ppt22 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 22/11/2016 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Hình học 10 Tiết 41- Bài tập Hypebol, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOÄI THIGIAÙO VIEÂN GIOÛI CAÁP TÆNH1.Kiểm tra bài cũ.2.Giới thiệu bài mới.3.Hoạt động 14.Hoạt động 25.Bài tập 16.Bài tập 2Bài tập1Bài tập2Giôùi thieäuBài tập 3Bài tập 4Tr nghiệmOÂn taäpTiết 41- BÀI TẬP HYPEBOLKeát thuùcTOÙM TAÉTÁp dụng: Cho hypebol(H) có PTCT: Tìm tọa độ các tiêu điểm và phương trình các đường tiệm cận của (H). HÌNH VẼBài tập1Bài tập2Giôùi thieäuBài tập 3Bài tập 4Tr nghiệmKeát thuùcToïa ñoä caùc tieâu ñieåm:Phöông trình caùc ñöôøng tieäm caän: Tiết 41- BÀI TẬP HYPEBOLOÂn taäpBÀI TẬP 1: Hoạt động nhómNhóm 1&4: Cho hypebol (H) có phương trình:Xác định độ dài trục thực, trục ảo, tọa độ hai đỉnh, tọa độ hai tiêu điểm, tâm sai, phương trình các cạnh của hình chữ nhật cơ sở và phương trình hai đường tiệm cận.Nhóm 2&3: Cho hypebol (H) có phương trình:Xác định độ dài trục thực, trục ảo, tọa độ hai đỉnh, tọa độ hai tiêu điểm, tâm sai, phương trình các cạnh của hình chữ nhật cơ sở và phương trình hai đường tiệm cận Bài tập1Bài tập2Giôùi thieäuBài tập 3Bài tập 4Tr nghiệmTiết 41- BÀI TẬP HYPEBOLKeát thuùcOÂn taäpGiải:+ (H) viết lại: + Độ dài trục thực, trục ảo:2a = 8 và 2b = 6+ Tọa độ hai đỉnh: + Tọa độ hai tiêu điểm: + Tâm sai: + Pt các cạnh của của HCN cơ sở: + Pt hai đường tiệm cận: Bài tập1Bài tập2Giôùi thieäuBài tập 3Bài tập 4Tr nghiệmTiết 41- BÀI TẬP HYPEBOLKeát thuùcOÂn taäpGiải:+ (H) viết lại: + Độ dài trục thực: 2a = 4, độ dài trục ảo: 2b = 6+ Tọa độ hai đỉnh: + Tọa độ hai tiêu điểm: + Tâm sai: + Pt các cạnh của của HCN cơ sở: + Pt hai đường tiệm cận: Bài tập1Bài tập2Giôùi thieäuBài tập 3Bài tập 4Tr nghiệmTiết 41- BÀI TẬP HYPEBOLKeát thuùcOÂn taäp BÀI TẬP 2: Hoạt động nhómNhóm 1 & 4 : Viết phương trình chính tắc của hypebol (H) biết:một tiêu điểm là (-10 ; 0) và phương trình các đường tiệm cận là: Nhóm 2 & 3: Viết phương trình chính tắc của hypebol (H) biết:Tâm sai e = và (H) qua M(-5, 3).Bài tập1Bài tập2Giôùi thieäuBài tập 3Bài tập 4Tr nghiệmTiết 41- BÀI TẬP HYPEBOLKeát thuùcOÂn taäpGiải Nhóm 1 & 4: Tiêu điểm: Các tiệm cận có pt: nên . Suy ra:Vậy PTCT của (H) là:Nhóm 2&3:Từ (1) và (2), suy ra: .Vậy PTCT của (H) là: Tiết 41- BÀI TẬP HYPEBOLBài 3: Cho Hypebol (H) có phương trình: Viết phương trình chính tắc của elip (E) có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của (H) và ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của (H). Bài tập1Bài tập2Giôùi thieäuBài tập 3Bài tập 4Tr nghiệmBaøi GiaûiTiết 41- BÀI TẬP HYPEBOLLOP A1Keát thuùcOÂn taäpBài 4: Cho đường tròn (C) tâm F1, bán kính R và một điểm F2 ở ngoài (C). Chứng minh rằng tập hợp tâm các đường tròn đi qua F2, tiếp xúc với (C) là một đường hypebol. Viết phương trình chính tắc của hypebol đó.(H) QTBài tập1Bài tập2Giôùi thieäuBài tập 3Bài tập 4Tr nghiệm Gợi ý: Gọi M là tâm đường tròn đi qua F2 và tiếp xúc đường tròn (F1) tại T Xét trường hợp 1: Hai đường tròn tiếp xúc ngoài. MF1 – MF2 = ? Xét trường hợp 2: Hai đường tròn tiếp xúc trong MF2 – MF2 = ?Tiết 41- BÀI TẬP HYPEBOLKeát thuùcOÂn taäpBÀI TẬP HYPEBOL Bài tập1Bài tập2Giôùi thieäuBài tập 3Bài tập 4Tr nghiệm(H) He trucChọn hệ tọa độ Oxy sao cho F1, F2 thuộc Ox, trung trực F1F2 là Oy (như hình vẽ) thì PTCT của (H) là:Keát thuùcOÂn taäpBÀI TẬP HYPEBOLCâu 1 : Cho hypebol (H): .Mệnh đề nào sau đây sai? Tiêu cự của (H) là 2c, trong đó c2 = a2 + b2. (H) có độ dài trục thực bằng 2a, độ dài trục ảo bằng 2b. Phương trình hai tiệm cận của (H) là: Tâm sai của (H) là Bài tập1Bài tập2Giôùi thieäuBài tập 3Bài tập 4Tr nghiệmCABDCaâu hoûi traéc nghieämKeát thuùcOÂn taäpBÀI TẬP HYPEBOLCaâu 2: (H) coù hai tieâu ñieåm laø F1(-2; 0 ) vaø F2(2; 0) vaø moät ñænh laø A(1; 0) coù PTCT laø:ADCBXem lại và nắm cho được các dạng bài toán về (H)Nắm được các yếu tố đặc trưng của (H)Bài tập 40/109 (SGK 10NC) Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc Hypebol đến hai đường tiệm cận của nó là một số không đổi.Bài tập 41/109 (SGK 10NC) Dặn dòHướng dẫn: Phương trình hai đường tiệm cận của (H) là: Bài tập1Bài tập2Giôùi thieäuBài tập 3Bài tập 4Tr nghiệmKeát thuùcOÂn taäpNgày soạn: 2/ 03/ 2010 Ngày dạy: 07/04/2010Mục đích và yêu cầu: 1. Về kiến thức: Giúp học sinh: * Nhớ đươc định nghĩa đường (H) và các yếu tố xác định đường đó như: Tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai, trục thực, trục ảo, hai đỉnh, cạnh hình chữ nhật cơ sở, phương trình đường tiệm cận, tâm đối xứng, trục đối xứng. * Viết được PTCT của (H) khi biết các yếu tố * Từ PTCT của (H) thấy được tính chất và chỉ ra được các tiêu điểm, đỉnh, hai đường tiệm cận của (H). 2. Về kĩ năng: * Rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng vận dụng * Giải thành thạo các bài toán SGK cũng như các bài toán có liên quan 3. Về tư duy: Qui lạ về quen. 4. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, có thái độ học tập nghiêm túc, chính xácII. Chuẩn bị của GV và HS 1. HS xem trước bài học ở nhà, chuẩn bị đồ dùng học tập. 2. GV nghiên cứu sách GV, sách GK, sách tham khảo, soạn giáo án và chuẩn bị đồ dùng dạy học.III.Dự kiến PP dạy học: Gợi mở, vấn đápIV. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu PTCT của (H) Nêu các yếu tố có liên quan đến (H) mà em đã học 3. Nội dung bài học:Bài tập1Bài tập2Giôùi thieäuBài tập 3Bài tập 4Tr nghiệm (H) : Viết phương trình chính tắc của elip (E) có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của (H) và ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của (H). Giải: PTCT của (E) có dạng: Tiêu điểm của (E) trùng với tiêu điểm (H) nên: c = 5 Một đỉnh của HCN cơ sở của (H) có tọa độ là: (4 ; 3) Theo gt suy ra (E) qua điểm có tọa độ (4 ; 3) nên ta có: Giải hệ PTTa được Vậy PTCT của (E): Keát thuùcOÂn taäpHOAN HÔ, BẠN ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG!Bài tập1Bài tập2Giôùi thieäuBài tập 3Bài tập 4Tr nghiệmKeát thuùcOÂn taäpTieát 81§3. GÍA TRÒ LÖÔÏNG GIAÙC CUÛA CAÙC GOÙC(CUNG) COÙ LIEÂN QUAN ÑAËC BIEÄT RẤT TIẾC, BẠN ĐÃ TRẢ LỜI SAI!Bài tập1Bài tập2Giôùi thieäuBài tập 3Bài tập 4Tr nghiệmKeát thuùcOÂn taäp

File đính kèm:

  • pptBT HYPEBOL.ppt
  • gspB38 HH10nc.gsp
  • gspHYPEBOL.gsp