Toán - Phép cộng trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 6

4 + 2 =

2 + 4 =

5 + 1 =

+ 5 =

 

ppt15 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 835 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Toán - Phép cộng trong phạm vi 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO QUAÄN 10 TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN LÔÙP MOÄT TROØ CHÔI: CHUOÂNG REO 4 + 1 = 5 – 1 – 2 = 4 - 1 = 3 + 2 = 4 – 2 = 5 – 1 – 3 = 5 – 4 + 2 = 5 – 0 – 1 = 5 + 0 – 4 = 5 – 1 = Vieát pheùp tính thích hôïp 2 + 3 = 5 5 + 1 = 6 1 + 5 = 6 4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 3 + 3 = 6 Pheùp coäng trong phaïm vi 6 5 + 1 = 6 1 + 5 = 6 4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 3 + 3 = 6 Luyeän taäp : Baøi 1 Tính: 6 6 6 6 6 6 Baøi 2/ Tính: ( Baûng ) 4 + 2 = 2 + 4 = 5 + 1 = 1 + 5 = 5 + 0 = 0 + 5 = 2 + 2 = 3 + 3 = 6 6 6 6 5 5 4 6 Baøi 3/ Tính: 4 + 1 + 1 = 3 + 2 + 1 = 5 + 1 + 0 = 4 + 0 + 2 = 2 + 2 + 2 = 3 + 3 + 0 = 5 + 1 + 0 = 4 + 0 + 2 = 6 6 6 6 6 6 6 6 Nhoùm 2 Nhoùm 1 Vieát pheùp tính thích hôïp 3 + 3 = 6 Daën doø - Ñoïc thuoäc pheùp coäng 6 -Laøm baøi trong vôû luyeän taäp Toaùn

File đính kèm:

  • pptPhep cong trong pham vi 6(1).ppt
Giáo án liên quan