Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống aids, 1 - 12 - 2003

2. Văn bản

a. Hoàn cảnh: Cô-phi An-nan gửi đến toàn thế giới nhân ngày thế giới phòng chống, AIDS, 01-12-2003 khi dịch HIV/AIDS hoành hành, có ít dấu hiệu suy giảm.

b. Mục đích:

- Kêu gọi mọi người, mäi quèc gia chung tay góp sức ngăn chặn hiểm hoạ của đại dịch HIV/AIDS.

- Triển khai chương trình chăm sóc toàn diện.

- Các quốc gia phải đặt vấn đề HIV/ AIDS lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

c. Thể loại: Văn nhật dụng (là loại văn đề cập những hiện tượng, những vấn đề cụ thể, có ý nghĩa quan trọng, bức xúc đang đặt ra trước mắt con người trong cuộc sống thường ngày.).

d. Thông điệp: Là những lời thông báo mang ý nghĩa quan trọng đối với nhiều người, nhiều quốc gia.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống aids, 1 - 12 - 2003, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt: 22 th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003Kofi AnnanUN Secretary Generalth«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003I. TiÓu dÉn1. T¸c gi¶ - Kofi Annan sinh ra t¹i Ga-na, mét n­íc céng hoµ thuéc ch©u Phi. - ¤ng ®­îc bÇu gi÷ chøc Tæng Th­ ký Liªn hîp quèc tõ 1997-2007. - Kofi Annan ®· ra lêi kªu gäi hµnh ®éng gåm 5 ®iÒu vÒ ®Êu tranh chèng ®¹i dÞch HIV/AIDS, kªu gäi thµnh lËp Quü søc khoÎ vµ AIDS toµn cÇu vµo th¸ng 4/2004.Kofi AnnanUN Secretary GeneralDựa vào SGK, em hãy trình bày một vài nét về tác giả Cô-phi An-nan?2. Văn bảna. Hoàn cảnh: Cô-phi An-nan gửi đến toàn thế giới nhân ngày thế giới phòng chống, AIDS, 01-12-2003 khi dịch HIV/AIDS hoành hành, có ít dấu hiệu suy giảm.b. Mục đích:- Kêu gọi mọi người, mäi quèc gia chung tay góp sức ngăn chặn hiểm hoạ của đại dịch HIV/AIDS.- Triển khai chương trình chăm sóc toàn diện.- Các quốc gia phải đặt vấn đề HIV/ AIDS lên hàng đầu trong chương trình nghị sự. c. Thể loại: Văn nhật dụng (là loại văn đề cập những hiện tượng, những vấn đề cụ thể, có ý nghĩa quan trọng, bức xúc đang đặt ra trước mắt con người trong cuộc sống thường ngày.). d. Thông điệp: Là những lời thông báo mang ý nghĩa quan trọng đối với nhiều người, nhiều quốc gia.th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003Nªu hoµn c¶nh ra ®êi, môc ®Ých vµ x¸c ®Þnh thÓ lo¹i cña bøc th«ng ®iÖp?th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003 + HIV là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Human Immunodeficiency Virus" là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người, làm cho cơ thể suy giảm khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh. + AIDS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Acquired Immune Deficiency Syndrome" là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do HIV gây ra, thường được biểu hiện thông qua các nhiễm trùng cơ hội, các ung thư và có thể dẫn đến tử vong. HIV/AIDS lµ g×?Ph©n biÖt HIV vµ AIDS?+ Sử dụng chung dụng cụ tiªm chÝch hoặc dụng cụ xuyªn qua da kh«ng được tiệt trïng. VÝ dụ dïng chung bơm kim tiªm ở nhãm người nghiện chÝch ma tóy. + Truyền m¸u hoặc c¸c sản phẩm thương mại từ m¸u mµ kh«ng sµng lọc nhiễm HIV. - Quan hệ t×nh dụckh«ng an toµn với người nhiễm HIV. VÝ dụ quan hệ t×nh dục kh«ng an toµn với người cã hµnh vi nguy cơcao như phụ nữ mại d©m, người t×nh dục đồng giới nam.Mẹ bị nhiễm HIVtruyền cho contừ trong bµo thai,trong khi đẻ vµ cho con bó. HIV/AIDS l©y qua ba ®­êng§­êng m¸uQuan hÖ t×nh dôcMÑ truyÒn sang conVi rót HIV l©y nhiÔm b»ng nh÷ng con ®­êng nµo?C¸c giai ®o¹n triÖu chøng bÖnh HIVGiai ®o¹n 1Giai ®o¹n 2Giai ®o¹n 3Giai ®o¹n 4-Kh«ng triÖu chøng-Sót d­íi 10% sè c©n-Viªn da-LoÐt, nhiÖt miÖng t¸i diÔn-Zona trong vßng 5 n¨m l¹i ®©y.-Viªm ®­êng h« hÊp trªn t¸i ph¸t.-Sót c©n trªn 10%-Tiªu ch¶y trªn mét th¸ng kh«ng râ nguyªn nh©n-Sèt kÐo dµi trªn mét th¸ng kh«ng râ nguyªn nh©n-Lao phæi trong vßng mét n¨m qua.-Viªn phæi vi khuÈn-NÊm miÖng-Sót c©n trªn 10%+ tiªu ch¶y hoÆc sèt trªn mét th¸ng kh«ng râ nguyªn nh©n.-Viªm phæi-Viªm n·o-NÊm thùc qu¶n, khÝ qu¶n, phÕ qu¶n.-NhiÔm khuÈn huyÕt .th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003 Năm 1981, bệnh AIDS trên lâm sàng được phát hiện đầu tiên tại Mỹ, sau ®ã HIV?AIDS đã nhanh chóng lan ra toàn cầu. Tính đến ngày 30/10/2005, toàn cầu có khoảng 43,5 triệu người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 38,6 triệu người lớn ( từ 15 - 49 tuổi), phụ nữ 19,2 triệu, 3,2 triệu trẻ em (dưới 15 tuổi). Trường hợp nhiễm HIV đầu tiên ở nước ta được phát hiện vào tháng 12 năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó HIV/AIDS bắt đầu lan ra các tỉnh. Đến cuối tháng 12/1998, toàn bộ 61 tỉnh, thành trong cả nước đều đã phát hiện có người bị nhiễm HIV. Tính đến tháng 30/06/2008, cả nước đã phát hiện 129.715 trường hợp nhiễm HIV, 26.840 trường hợp biến chuyển thành bệnh AIDS và 39.664 trường hợp đã tử vong. Mét sè h×nh ¶nh vÒ HIV/AIDS vµ nh÷ng ng­êi nhiÔm bªnhII. §äc hiÓu1. §äc vµ t×m hiÓu bè côc3 §o¹n: - §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn “chiÕn ®Êu chèng l¹i bÖnh dÞch nµy”: nh÷ng c¬ së cña b¶n th«ng ®iÖp. - §o¹n 2: TiÕp ®ã ®Õn “®ång nghÜa víi c¸i chÕt”: ®iÓm l¹i t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c phßng chèng AIDS vµ nªu nhiÖm vô cña mäi ng­êi, mäi quèc gia. - §o¹n 3: Cßn l¹i: lêi kªu gäi chèng ®¹i dÞch HIV/AIDS. th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003Nªu bè côc cña v¨n b¶n?2. T×m hiÓu néi dunga. C¬ së cña b¶n th«ng ®iÖpth«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003Nªu hai c¬ sëCam kết của c¸c quốc gia trªn thế giới để đ¸nh bạicăn bệnh HIV/AIDS vµo năm 2001 Tuyªn bố về cam kết phßng chống HIV/AIDS của quốc gia đã. Më ®Çu th«ng ®iÖp t¸c gi¶ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò g×?b.Tình hình thực tế và nhiệm vụ phòng chống AIDS * Tình hình thực tế - Đã có một số dấu hiệu của chúng ta về nguồn lực, ngân sách, chiến lược quốc gia phòng chống AIDS, song hành động của chúng ta vẫn quá ít so với yêu cầu thực tế.+Dịch HIV/AIDS vẫn hoành hành, lan rộng nhanh +Mỗi phút có khoảng 10 người bị nhiễm HIV; tuổi thọ bị giảm sút nghiêm trọng. - Thực tế chúng ta chưa hoàn thành được một số mục tiêu đã đề ra trong việc phòng chống HIV/AIDS. - Chúng ta sẽ không đạt được bất cứ mục tiêu nào vào năm 2005. -> Cách tổng kết tình hình của tác giả có trọng tâm và điểm nhấn. Sức mạnh tập trung nhiều nhất vào luận điểm: “Song hành động của ta vẫn còn quá ít so với yêu cầu của thực tế”.th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003T¸c gi¶ tæng kÕt t×nh h×nh thùc hiÖn phßng chèng HIV/AIDSb»ng nh÷ng luËn ®iÓm nµo? nhËn xÐt c¸ch tæng kÕt ®ã? * Nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu trong việc phòng chống AIDS - Phải nỗ lực thực hiện cam kết của mình bằng những nguồn lực và hành động cần thiết. - Phải đưa vấn đề AIDS lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động. - Phải công khai lên tiếng về AIDS. - Không được kì thị và phân biệt đối xử đối với những người không may mắc phải HIV/AIDS. - Đừng để một ai có ảo tưởng rằng chúng ta có thể bảo vệ được chính mình bằng cách dựng lên các bức tường rào ngăn cách giữa “chúng ta” và “họ”. - Trong thế giới AIDS khốc liệt này không có khái niệm “chúng ta” và “họ”. Trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với cái chết. Có nghĩa là phải hành động để chống lại đại dịch AIDS đang đe dọa mọi người trên hành tinh này, không trừ một ai.th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003T¸c gi¶ ®· chØ ra nh÷ng nhiÖm vô nµo trong viÖc phßng chèng AIDS?=>Sö dông c©u v¨n ng¾n gän, ®éc ®¸o, giµu h×nh ¶nh g©y Ên t­îng s©u s¾c trong lßng ng­êi ®äc. ThÓ hiÖn nh÷ng c¶m xóc ch©n thµnh cña t¸c gi¶.th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003T×nh c¶m vµ th¸i ®é cña t¸c gi¶?*ý nghÜa B¶n th«ng ®iÖp lµ tiÕng nãi kÞp thêi tr­íc mét nguy c¬ ®ang cã ®e do¹ cuéc sèng cña loµi ng­êi. Nã thÓ hiÖn tho¸i ®é sèng tÝch cùc, mét tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, t×nh yªu th­¬ng nh©n lo¹i s©u s¾c. Th«ng ®iÖp gióp ng­êi ®äc ng­êi nghe biÕt quan t©m tíi hiÖn t­îng ®êi sèng ®ang diÔn ra quanh ta ®Ó t©m hån trÝ tuÖ kh«ng nghÌo nµn, ®¬n ®iÖu vµ biÕt chia sÎ, kh«ng v« c¶m tr­íc nçi ®au cña con ng­êi.c. Lời kêu gọi phòng chống AIDS - Tôi kêu gọi các bạn hãy cùng với tôi lên tiếng thật to và hãy dõng dạc về HIV/AIDS. - Hãy cùng tôi giật đổ các thành lũy của sự im lặng, kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này. - Hãy sát cánh cùng tôi, bởi lẽ cuộc chiến chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính các bạn.  Chúng ta hãy tránh xa AIDS!th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003KÕt thóc th«ng ®iÖp t¸c gi¶ nhÊn m¹nh vµ ®Æt ra vÊn ®Ò g×?th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003Câu 1: Thông tin nào sau đây về Cô- phi A- nan là chưa chính xác?a. Sinh năm 1938 ở Gha- na, một nước cộng hoà thuộc châu Phi.b. Là người châu Phi da đen đầu tiên được bầu làm Tổng Thư kí Liên hiệp quốc.c. Năm 2001 đã kêu gọi thành lập Quỹ sức khoẻ và AIDS toàn cầu.d. Được trao giải thưởng Nô- ben về y học năm 2001.III. Tổng kết:th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003Câu 2: Trong bản thông điệp, tác giả cho rằng hành động của chúng ta chiến đấu lại HIV là như thế nào?a. Vẫn quá ít so với yêu cầu thực tế.b. Cơ bản đáp ứng được so với yêu cầu thực tế.c. Đã vượt hơn so với yêu cầu thực tế.d. Đã gần đáp ứng được so với yêu cầu thực tế.th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003Câu 3: Ý nào chưa đúng với thông tin về HIV/AIDS mà tác giả nêu ra trong bản thông điệp?a. Trên thế giới, mỗi phút đồng hồ của một ngày trôi đi, có khoảng 10 người bị nhiễm HIV.b. Phụ nữ đã chiếm tới một nửa trong tổng số người nhiễm trên toàn thế giới.c. Về cơ bản chúng ta mới chỉ phòng tránh được việc lây nhiễm HIV đối với trẻ em.d. Bệnh dịch HIV đang lan rộng nhanh nhất ở chính những khu vực mà trước đây hầu như còn an toàn- đặc biệt là Đông ÂU và toàn bộ châu Á.th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003Câu 4: Trong bản thông điệp, tác giả đã cho thấy những mục tiêu đề ra mà con người chưa đạt được là gì?a. Giảm ¼ số thanh niên bị nhiễm HIV ở các nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.b. Giảm được một nửa trẻ sơ sinh bị nhiễm.c. Triển khai các chương trình chăm sóc toàn diện ở khắp mọi nơi.d. Cả a,b,c.th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003Câu 5: Nội dung chính của bản thông điệp mà tác giả muốn gửi tới cho toàn nhân loại là gì?a. Phải đưa vấn đề AIDS lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự và hành động thực tế của mình.b. Phải công khai lên tiếng về AIDS.c. Giật đổ thành luỹ của sự kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch AIDS.d. Cả a,b,c.th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003Câu 6: Ý nào chưa nói đúng về yếu tố tạo nên sức thuyết phục của bài văn ?a. Sử dụng cao độ các biện pháp tu từ.b. Cách đưa dẫn chứng rất sinh động, cụ thể.c. Thể hiện những suy nghĩ và cảm xúc của một con người có tấm lòng nhân đạo.d. Có tầm nhìn rộng lớn, quan tâm sâu sắc đến vận mệnh của loài người.th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003Câu 7: Bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1- 12- 2003 là thuộc loại văn bản nào?a. BiÓu c¶m.b. Tự sự.c. Nhật dụng.d. Thuyết minh. * Nội dung: + Bản thông điệp khẳng định phòng chống HIV/AIDS phải là mối quan tâm hàng đầucủa toàn nhân loại, và những cố gắng của con người về mặt này vẫn còn chưa đủ. + Tác giả tha thiết kêu gọi các quốc gia và toàn thể nhân dân thế giới hãy coi việc đẩy lùi đại dịch đó là công việc chính của mình, hãy sát cánh bên nhau để cùnh “đánh đổ các thành lũy của sự im lặng, kì thị và phân biệt đối xử” với những người bị HIV/AIDS. * Nghệ thuật: + Văn phong chính luận rõ ràng, trong sáng, dễ hiểu, giàu hình ảnh, có sức truyền cảm với một lập luận lôgíc, chặt chẽ.0 * Ghi nhớ: (SGK) th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003Qua néi dung tr×nh bµy ë trªn, h·y ®¸nh gi¸ néi dung vµ nghÖ thuËt cña th«ng ®iÖp?IV. Luyện tập:* Tại lớp: Giả sử em có bạn thân là người mắc phải căn bệnh HIV/AIDS, em sẽ phải làm gì?* Về nhà: 1- Bài tập SGK. 2- Viết một bài nghị luận bàn về thái độ của học sinh hiện nay với vấn đề HIV/AIDS. th«ng ®iÖp nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS, 1-12-2003

File đính kèm:

  • pptThong diep nhan nay the gioi phong chong AIDS.ppt