Tâm sinh lý học sinh tiểu học và kinh nghiệm giáo dục tiểu học

Tuyên bố lý do-giới thiệu đại biểu

B/ Báo cáo:

1/ Báo cáo khoa học “Tâm sinh lý học sinh tiểu học do cô Phan Thị Mai – Phó chủ nhiệm khoa GDTH Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

3/ Báo cáo: Kinh nghiệm dạy lớp 1:Cô Phạm Thị Hiền –giáo viên tiểu học trường Hồng Hà-Nguyễn Khuyến.

4/ Một số ý kiến, nguyện vọng của cha mẹ học sinh có con học chuẩn bị học lớp 1

C/ Thảo luận:

 

ppt17 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 1070 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tâm sinh lý học sinh tiểu học và kinh nghiệm giáo dục tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng pT Hång hµ-NguyÔn KhuyÕn Tr­êng liªn cÊp: TiÓu häc - THCS-THPT Môc tiªu: Lµ c¸nh cöa b­íc vµo c¸c tr­êng ®¹i häc danh tiÕng trong n­íc vµ quèc tÕ. Ch­¬ng tr×nh héi th¶o A/ Tuyªn bè lý do-giíi thiÖu ®¹i biÓu B/ B¸o c¸o: 1/ B¸o c¸o khoa häc “T©m sinh lý häc sinh tiÓu häc do c« Phan ThÞ Mai – Phã chñ nhiÖm khoa GDTH Tr­êng §¹i häc S­ Ph¹m Hµ Néi 3/ B¸o c¸o: Kinh nghiÖm d¹y líp 1:C« Ph¹m ThÞ HiÒn –gi¸o viªn tiÓu häc tr­êng Hång Hµ-NguyÔn KhuyÕn. 4/ Mét sè ý kiÕn, nguyÖn väng cña cha mÑ häc sinh cã con häc chuÈn bÞ häc líp 1 C/ Th¶o luËn: - Tr­êng THDL NguyÔn KhuyÕn lµ bËc häc thuéc tr­êng liªn cÊp ®Çu tiªn trong ®Þa bµn phÝa Nam thµnh phè Hµ Néi - BËc tiÓu häc lµ bËc häc ®Çu tiªn, líp 1 lµ líp ®Çu tiªn. H·y b¨ng mäi gi¸ cho con häc líp 1 ®¹t kÕt qu¶ tèt nhÊt. Thêi kho¸ biÓu thùc hiÖn ch­¬ng tr×ng líp 1 X©y dùng thêi kho¸ biÓu thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh líp 1 Thêi kho¸ biÓu líp 1A n¨m häc 2007-2008 Líp 1- b­íc ngoÆt ®Çu tiªn cña trÎ 1- vÞ trÝ Líp 1 lµ líp ®Çu tiªn cña bËc tiÓu häc. -TrÎ b¾t ®Çu chuyÓn tõ ho¹t ®éng vui ch¬i ë MG sang ho¹t ®éng häc tËp lµ chñ ®¹o ë tiÓu häc. V× vËy trÎ gÆp nhiÒu khã kh¨n trong häc tËp. ChÝnh v× vËy m«i tr­êng häc tËp (tr­êng häc) vµ ng­êi h­íng dÉn (gi¸o viªn) lµ nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng. 2. Líp 1 ë tr­êng Hång Hµ- NguyÔn KhuyÕn: - Tr­êng ®· thµnh lËp ®­îc 14 n¨m, do UBND TP Hµ Néi cÊp giÊy phÐp.Ch­¬ng tr×nh SGK cña Bé GD-§T ban hµnh vµ ho¹t ®éng d­íi sù chØ ®¹o cña Phßng GD-DT QuËn Hai Bµ Tr­ng Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt: Môc tiªu: - §µo t¹o häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn, cã kh¸t väng, cã ý chÝ v­¬n lªn, hoµ nhËp nhanh - BiÕt tù häc: häc mäi lóc, häc mäi n¬i, häc trªn mäi ph­¬ng tiÖn. - Cã ph­¬ng ph¸p häc phï hîp víi néi dung ch­¬ng tr×nh víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng t­ duy riªng. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o gåm: ch­¬ng tr×nh c¬ b¶n, ch­¬ng tr×nh t¨ng c­êng vµ ch­¬ng tr×nh ngo¹i kho¸. Ch­¬ng tr×nh c¬ b¶n: Ch­¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa cña Bé GD - §T Ch­¬ng tr×nh t¨ng c­êng: - N©ng cao kh¶ n¨ng t­ duy c¸c m«n to¸n, tiÕng viÖt. - T¨ng c­êng gi¸o dôc thÓ chÊt, thÈm mü, c¶m xóc qua c¸c m«n thÓ dôc, mü thuËt, h¸t nh¹c. - N¾m v÷ng hai m«n tiÕng anh ( song ng÷ ),tin häc. Môc tiªu – ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o * C¬ së vËt chÊt: -Bµn ghÕ c¶i tiÕn phï hîp víi häc sinh -Tr­êng cã phßng häc ®a n¨ng (häc thÓ dôc, häc ®µn,...) -Mçi líp ®­îc trang bÞ mµn h×nh LCD nèi m¹ng. -Phßng m¸y vi tÝnh, m¸y chiÕu... * SÜ sè líp Ýt: 16 HS/ 1 líp. Gi¸o dôc ®¹o ®øc: . Gi¸o dôc “QuyÒn vµ bæn phËn” cña trÎ em th«ng qua bèn nhiÖm vô cña häc sinh tiÓu häc (luËt gi¸o dôc 2005). . §éng viªn khÝch lÖ lµ chñ yÕu. . Mäi häc sinh ®Òu cã c¬ héi rÌn luyÖn m×nh ®Ó tù tin m¹nh d¹n h¬n. - VÒ häc tËp: . Sö dông ®å dïng d¹y häc trong c¸c giê lªn líp. . So¹n gi¶ng b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö. (giíi thiÖu bµi con gµ m«n tnxh) *Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸: tham quan b¶o tµng, c«ng viªn, vÏ ngoµi trêi... C¸c c©u l¹c bé: N÷ c«ng gia ch¸nh, luyÖn ch÷, c©u l¹c bé tiÕng Anh ... 2 Trong ®ã: -M«i tr­êng gi¸o dôc gia ®×nh gi÷ vai trß quan träng. -M«i tr­êng gi¸o dôc tr­êng häc gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh. -M«i tr­êng gi¸o dôc x· héi gi÷ vai trß hç trî.

File đính kèm:

  • pptHOP THAO LUAN PHU HUYNH 2010.ppt
Giáo án liên quan