Học vần - Bài 62: ôm, ơm

con tôm

đống rơm

 

ppt11 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 839 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học vần - Bài 62: ôm, ơm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kieåm tra baøi cuõ 2. ViÕt Day 1 : ®á th¾m Day 2 : mÇm non Thöù naêm, ngaøy 01 thaùng 12 naêm 2011 Häc vÇn Ñoïc: a) ¨m, ©m, t¨m tre, ®á th¾m, mÇm non, ®­êng hÇm b) Con suèi sau nhµ r× rÇm ch¶y. §µn dª c¾m cói gÆm cá bªn s­ên ®åi. «m tôm con tôm om Häc vÇn Bµi 62: «m ¬m Thöù naêm, ngaøy 01 thaùng 12 naêm 2011 «m ơm tôm con tôm rơm đống rơm Häc vÇn Bµi 62: «m ¬m Thöù naêm, ngaøy 01 thaùng 12 naêm 2011 ôm ơm tôm rơm con tôm chó đốm chôm chôm sáng sớm ôm ôm ôm ơm đống rơm Häc vÇn Bµi 62: «m ¬m Thöù naêm, ngaøy 01 thaùng 12 naêm 2011 Häc vÇn Bµi 62: «m ¬m Thöù naêm, ngaøy 01 thaùng 12 naêm 2011 ôm ơm tôm rơm con tôm chó đốm chôm chôm sáng sớm mùi thơm ôm ôm ôm ơm ơm đống rơm Häc vÇn Bµi 62: «m ¬m Thöù naêm, ngaøy 01 thaùng 12 naêm 2011 chó đốm chôm chôm sáng sớm mùi thơm ôm ơm tôm rơm con tôm đống rơm Häc vÇn Bµi 62: «m ¬m Thöù naêm, ngaøy 01 thaùng 12 naêm 2011 chó đốm chôm chôm sáng sớm mùi thơm ôm ơm tôm rơm con tôm đống rơm Häc vÇn Bµi 62: «m ¬m Thöù naêm, ngaøy 01 thaùng 12 naêm 2011

File đính kèm:

  • pptOM OM.ppt
Giáo án liên quan