Giáo án Âm nhạc 8 - Tiết 11: Ôn tập bài hát : “Tuổi hồng”; Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3; Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơnia - Vũ Thị Phương

I. Mục tiêu :

- Học sinh ôn lại bài hát Tuổi hồng và Hãy hót chú chim nhỏ hay hót để đọc nhạc thuần thục hơn.

- Giúp HS có thêm hiểu biết về nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam là nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và một bài hát của ông – bài hát Bóng cây Kơnia .

- Giáo dục cho HS có thái độ trân trọng với những nhạc sĩ có nhiều đóng góp trong sự nghiệp âm nhạc của đất nước.

II. Giáo viên chuẩn bị:

- Nhạc cụ quen dùng.

- Giáo viên hát và đàn thuần thục bài hát Tuổi hồng và bài TĐN số 3

 Hãy hót chú chim nhỏ hay hót.

- Sưu tầm hoặc ghi sẵn vào băng đĩa những bài hát: Thuyền và biển, Nhớ ơn Bác, Những ánh sao đêm, Gửi em ở cuối sông hồng để giới thiệu về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

- Tranh (ảnh) nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 09/11/2022 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 8 - Tiết 11: Ôn tập bài hát : “Tuổi hồng”; Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3; Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơnia - Vũ Thị Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc THÀNH PHỐ HẠ LONG Trường THCS Lý Tự Trọng. Tiết 11: Ngày soạn:01.11.2008. Ngày giảng:04.11.2008. ¤n tËp bµi h¸t : “Tuæi hång” - ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 - ¢m nh¹c th­êng thøc : Nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu vµ bµi h¸t Bãng c©y K¬nia. I. Môc tiªu : Häc sinh «n l¹i bµi h¸t Tuæi hång vµ H·y hãt chó chim nhá hay hãt ®Ó ®äc nh¹c thuÇn thôc h¬n. Gióp HS cã thªm hiÓu biÕt vÒ nh¹c sÜ cã nhiÒu ®ãng gãp cho nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam lµ nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu vµ mét bµi h¸t cña «ng – bµi h¸t Bãng c©y K¬nia . Gi¸o dôc cho HS cã th¸i ®é tr©n träng víi nh÷ng nh¹c sÜ cã nhiÒu ®ãng gãp trong sù nghiÖp ©m nh¹c cña ®Êt n­íc. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Nh¹c cô quen dïng. Gi¸o viªn h¸t vµ ®µn thuÇn thôc bµi h¸t Tuæi hång vµ bµi T§N sè 3 H·y hãt chó chim nhá hay hãt. S­u tÇm hoÆc ghi s½n vµo b¨ng ®Üa nh÷ng bµi h¸t: ThuyÒn vµ biÓn, Nhí ¬n B¸c, Nh÷ng ¸nh sao ®ªm, Göi em ë cuèi s«ng hồng ®Ó giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu. Tranh (ảnh) nhạc sĩ Phan Huúnh §iÓu. III. TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.æn ®Þnh tæ chøc (1´) 2.Kiểm tra bài cũ:(4´) Kiểm tra 3 hs:+ 2hs hát kết hợp gõ đệm theo phách bài “Tuổi H ồng”. + 1hs đọc TĐN kết hợp gõ đệm. 3.N«i dung bµi häc :(35´) H§ cña GV Néi dung H§ cña HS Néi dung 1:- ¤n tËp bµi h¸t : Tuæi hång(10´) 1. LuyÖn thanh cho HS : - Gi¸o viªn cho hs ®øng dËy vµ ®µn giai ®iÖu b¶y ©m c¬ b¶n : N« « « à Råi cho Hs nghe vµ ®äc theo 2 ®Õn 3 lÇn ®i lªn vµ ®i xuèng. ( GV ®µn lªn t«ng qu·ng 2 thø ) 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu : HS nghe b¨ng mÉu 1 lÇn --> Gv chó ý cho HS nh÷ng chç HS hay h¸t sai. à GV h¸t mÉu vµ ®µn cho HS söa tõng tõ. 3. Cho häc sinh «n l¹i toµn bé bµi h¸t : - C¶ líp h¸t toµn bé bµi 1 lÇn - ¤n tËp : Cho c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi víi yªu cÇu cao h¬n lµ ph¶i thuéc lêi ca vµ tr×nh bµy bµi æ møc ®é hoµn chØnh. --> GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai. GV h¸t mÉu tõng c©u h¸t sai ®ã vµ yªu cÇu HS söa cho chÝnh x¸c. - KiÓm tra bµi cò : Cho HS xung phong vµ chØ ®Þnh mét vµi em lªn KiÓn tra.--> GV nhËn xÐt tõng em vµ cho ®iÓm. Néi dung 2: - ¤n tËp T§N sè 3 H·y hãt chó chim nhá hay hãt (10´) - Bµi T§N ®­îc chia lµm mÊy c©u ? - §äc cao ®é cña gam La thø hoµ thanh . - ¤n l¹i bµi T§N: Mét nöa líp T§N, nöa cßn l¹i h¸t lêi, sau ®ã ®æi l¹i.--> GV nhËn xÐt nh÷ng chç cßn sai, sau ®ã ®¸nh ®µn hoÆc ®äc mÉu ®Ó HS nghe vµ söa cho ®óng. - Yªu c c¶ líp cïng tr×nh bµy bµi, T§N ®­îc xem s¸ch vµ lêi ca ph¶i thuéc. - KiÓm tra bµi cò: Gäi HS xung phong hoÆc chØ ®Þnh gäi 1 sè HS lªn tr×nh bµy lÊy ®iÓm. Néi dung 3: - ¢m nh¹c th­êng thøc Nh¹c sÜ Phan huúnh ®iÓu vµ bµi h¸t Bãng c©y K¬nia ( 15´) - Hs tù nghiªn cøu phÇn ©m nh¹c th­êng thøc trong 3 phót. Sau ®ã giíi thiÖu vµi nÐt chÝnh vÒ nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu theo c¶m nhËn cña c¸c con. GV gäi 2-3 em ®øng dËy ®äc kÕt qu¶ à GV nhËn xÐt cho ®iÓm HS - Cuèi cïng GV tæng hîp ý kiÕn : + Nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu cã thêi gian s¸ng t¸c nh¹c rÊt dµi, tõ tr­íc n¨m 1945 ®Õn nay. Bµi h¸t Con chim hay hãt cña «ng ®· ®­îc gi¶i trong cuéc vËn ®éng s¸ng t¸c cho thiÕu nhi n¨m 2003 + Nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu thµnh c«ng víi nh÷ng ca khóc cña c¶ thiÕu nhi vµ ng­êi lín. ¢m nh¹c cña «ng cã ®Æc ®iÓm lµ trau chuèt vµ tr÷ t×nh. - Cho HS nghe trÝch ®o¹n 1 sè bµi h¸t cña nh¹c sÜ : ThuyÒn vµ BiÓn, Nh÷ng ¸nh sao ®ªm, Nh¬ ¬n B¸c, - Cho HS ®äc to, râ rµng, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu vÒ bµi h¸t Bãng c©y K¬nia - Nghe bµi h¸t Bãng c©y K¬nia qua b¨ng nh¹c tõ 1-2 lÇn. ? Em hãy nêu cảm nghĩ của mình sau khi nghe bài hát “Bóng cây kơnia? III. Cñng cè :( 3´) - Cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t Tuæi hồng , T§N sè 3 1 lÇn - KÓ tªn nh÷ng bµi h¸t kh¸c cña nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu ? IV. DÆn dß :( 2´) - VÒ nhµ s­u tÇm vÒ c¸c bµi h¸t cña nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu. - ChuÈn bÞ cho tiÕt 12. HS ghi bµi vµo vë. HS lµm theo. HS nghe. HS h¸t theo h­íng dÉn cña GV HS tr¶ lêi HS ®äc HS lµm theo HS h¸t theo GV h­íng dÉn HS ghi bµi HS nghiªn cøu SGK HS ghi nÐt chÝnh HS ®äc HS nghe HS nghe vµ cã thÓ h¸t theo HS nghe Rót kinh nghiÖm giê d¹y :

File đính kèm:

  • docgiao_an_am_nhac_8_tiet_11_on_tap_bai_hat_tuoi_hong_on_tap_ta.doc
Giáo án liên quan