Đề kiểm tra chất lượng học kì I môn Tiếng Anh Lớp 7 (Đối tượng: Học sinh khuyết tật) - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Sùng Phài (Có đáp án)

Câu 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất A hoặc B ( 10 điểm)

1. Her parents lives Ha Noi

A. in B. at

2. Minh TV every night.

A. watchs B. watches

3. This is new classmate.

A. my B. I

 

doc2 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng học kì I môn Tiếng Anh Lớp 7 (Đối tượng: Học sinh khuyết tật) - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Sùng Phài (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS SÙNG PHÀI ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI Môn Tiếng Anh: 7 Năm học : 2018-2019 ( Đối tượng: Học sinh khuyết tật) Thời gian làm bài : 60 phút Họ tên: ..................................................... Lớp: ............. Đề bài Câu 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất A hoặc B ( 10 điểm) 1. Her parents livesHa Noi A. in B. at 2. Minh TV every night. A. watchs B. watches 3. This isnew classmate. A. my B. I 4. .is it from Sung Phai to Tam Duong ? A. How long B.How far 5. What.it? A. is B. are 6. They often go swimming ..Sunday. A. at B. on 7. Her new school is....... than her old school. A. bigger B. the biggest. 8. Would you like............ a cup of tea? A. drinking B. to drink. 9. we..........a test next week. A. are going to have B. is going to have 10. which class are you......? A. on B. in ______________The end_______________ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ANH 7 Câu 1 : Mỗi câu đúng đạt 1 điểm 1. A 2. B 3. A 4. B 5. A 6. B 7. A 8. B 9. A 10. B

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_hoc_ki_i_mon_tieng_anh_lop_7_doi_tuon.doc