Đạo đức - Bài 8: Trật tự trong trường học

Hoạt động 2: Tô màu vào tranh

Bài tập 4: Em hãy tô màu vào áo các bạn biết giữ trật tự trong tranh sau:

Vì sao các em lại tô màu vào
áo các bạn đó?

Chúng ta có nên, hay không nên học tập các bạn đó? Vì sao

ppt14 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 786 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đạo đức - Bài 8: Trật tự trong trường học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên thực hiện: Lã Mạnh Hùng Môn: Đạo đức - Lớp 1 Thø n¨m, ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010 ®¹o ®øc Em h·y nhËn xÐt viÖc ra, vµo líp cña c¸c b¹n trong hai tranh d­íi ®©y? Tranh 1 Tranh 2 Quan sát hình ảnh, gợi cho em nhớ tới bài nào đã học? Thø n¨m, ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010 ®¹o ®øc Các bạn trong hình 1 xếp hàng ngay ngắn, trật tự xếp hàng vào lớp. Chúng ta nên học tập các bạn. Tranh 1 Các bạn trong hình 2 trong khi xếp hàng vào lớp các bạn chen lấn, xô đẩy, đùa nghịch, nên đã có bạn bị vấp ngã. Chúng ta không nên học tập các bạn. Tranh 2 Thø n¨m, ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010 Bài 8: TrËt tù trong tr­êng häc (Trang 26-28) ®¹o ®øc (TiÕt 2) C¶ líp h¸t bµi: Vµo líp råi Bµi tËp 3 : C¸c b¹n trong tranh ngåi häc nh­ thÕ nµo? C¸c b¹n ngåi häc trËt tù khi nghe gi¶ng, kh«ng ®ïa nghÞch, kh«ng nãi chuyÖn riªng, gi¬ tay xin phÐp khi muèn ph¸t biÓu. 2 phót Thø n¨m, ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010 Bài 8: TrËt tù trong tr­êng häc (Trang 26-28) ®¹o ®øc (TiÕt 2) Hoạt động 2: Tô màu vào tranh Bài tập 4: Em hãy tô màu vào áo các bạn biết giữ trật tự trong tranh sau: 4 phút Vì sao các em lại tô màu vào áo các bạn đó? Chúng ta có nên, hay không nên học tập các bạn đó? Vì sao? Bµi tËp 4 : 1 2 3 4 5 6 7 8 Bµi tËp 5 : Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm cña hai b¹n nam ngåi bµn d­íi ? (Thảo luận theo 4 nhóm) (3 phút) Bµi tËp 5 : Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm cña hai b¹n nam ngåi bµn d­íi ? T¸c h¹i cña viÖc mÊt trËt tù trong giê häc: - B¶n th©n kh«ng nghe ®­îc bµi gi¶ng, kh«ng hiÓu bµi . - Lµm mÊt thêi gian cña c« gi¸o . - Lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¸c b¹n xung quanh 2 bạn này thật là đáng chê !!! Không nên học tập các bạn ấy Theo em cã nªn hay kh«ng nªn häc tËp hai b¹n? Kết luận chung: Thø n¨m, ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010 Bài 8: TrËt tù trong tr­êng häc (Trang 26-28) (TiÕt 2) ®¹o ®øc - Trong giờ học cần chú ý lắng nghe thầy, cô giáo giảng bài, không nên đùa nghịch, không làm việc riêng. Giơ tay xin phép khi muốn phát biểu. - Giữ trật tự khi ra, vào lớp và khi ngồi học giúp các em thực hiện tốt quyền được học tập của mình. Trß ngoan vµo líp nhÑ nhµng, TrËt tù nghe gi¶ng, em cµng ngoan h¬n. Qua bài học này em cần chú ý điều gì? - Khi ra vào lớp cần xếp hàng trật tự, đi theo hàng, không chen lấn xô đẩy, khồng đùa nghịch, không gây ồn ào. Thø n¨m, ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010 Bài 8: TrËt tù trong tr­êng häc (Trang 26-28) ®¹o ®øc (TiÕt 2) Trß ngoan vµo líp nhÑ nhµng, TrËt tù nghe gi¶ng, em cµng ngoan h¬n. Ghi nhớ: - Hằng ngày, trong các giờ học, các em phải chú ý nghe lời thầy cô giáo giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài. - Không nói chuyện riêng, không làm việc riêng trong giờ học, vì như vậy các em sẽ không hiểu bài. - Hàng ngày, chú ý giữ trật tự, nhẹ nhàng, không xô đẩy bạn khi ra, vào lớp; trong các tiết học các em chú ý thực hiện giữ trật tự trong giờ học. - Về nhà xem trước Bài 9: Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo. Tiết học đến đây kết thúc Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !!! Chóc héi thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn thµnh c«ng tèt ®Ñp !!!

File đính kèm:

  • pptTrat tu trong truong hoc T2.ppt
Giáo án liên quan