Bài tập ôn tập giữa học kì I môn Đại số Lớp 6 - Chủ đề: Số tự nhiên

Bài 6: Thực hiện phép tính:

a) 36 : 32 + 23.22 b) (39.42 – 37.42) : 42

c) 33.18 - 33.12 d) 39.213 + 87.39

e) 23 . 18 - 23 . 12 f) 80 – [130 – (12 - 4)2]

Bài 7: Tìm x, biết:

a) 2.x −138 = 23.32 b) 231 – ( x – 6 ) = 1339 :13

c) 541 + (218 – x) = 735 d) 5(x + 35) = 51

e) 96 – 3(x + 1) = 42 ; f) 12x – 33 = 32.33

doc2 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập ôn tập giữa học kì I môn Đại số Lớp 6 - Chủ đề: Số tự nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP GIỮA KÌ I PHẦN BÀI TẬP Môn : ĐẠI SỐ 6 ( Chủ đề số tự nhiên) Bài 1. Tính nhanh: a) b) c) d) 86 + 357 + 14 e) 72 + 69 + 128 g) 135 + 360 + 65 + 40 Bài 2. Thực hiện các phép tính: a) b) c) Bài 3: Tìm x, biết: a) 15 + x = 34 b) x + 12 = 36 c) 7.x = 91 d) 5.x = 75 e) 23 + x = 54 f) x + 17 = 39 g) (x - 34).15 = 0 h) 18.(x - 16) = 18 i) x - 7 = 13 k) 25 - x = 15 l) 2x - 3 = 9 m) x : 13 = 4 n) 51 : x = 7 q) 3x : 5 = 15 Bài 4: Viết kết quả dưới dạng một lũy thừa: a) b) c) d) x2.x4 e) f) với (0). g) 98:92 h) 610: 68 Bài 5. Thực hiện các phép tính: a) 3.52 − 16:22                      b) 23.17 − 23.14 c) 15.141 + 59.15                     d) 17.85 + 15.17 – 120 e) f) 62 : 4 . 3 + 2 . 52 g) 2(5. 42 - 18) h)  20 − [30 − (5 − 1)2] Bài 6: Thực hiện phép tính: a) 36 : 32 + 23.22                  b) (39.42 – 37.42) : 42          c) 33.18 - 33.12        d) 39.213 + 87.39 e) 23 . 18 - 23 . 12 f) 80 – [130 – (12 - 4)2] Bài 7: Tìm x, biết: a) 2.x −138 = 23.32                b) 231 – ( x – 6 ) = 1339 :13 c) 541 + (218 – x) = 735 d) 5(x + 35) = 51 e) 96 – 3(x + 1) = 42 ;         f) 12x – 33 = 32.33 Bài 8. Thực hiện các phép tính: a) 33 . 15 - 33 . 12 b) 12 . 75 + 12 . 25 - 130 c) 204 - 84 : 12 d) 4 . 52 – 32 : 24 e) 160 – ( 23 . 52 – 6 . 25 )                         f) 24 . 5 - [131 – ( 13 – 4 )2]   g*) 12 : {390 : [500 - (125 +35 . 7)]} g*) 12000 - (1500.2 + 1800.3 + 1800.2:3) i*) 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 53- 22. 25)]} k*) 5871 : [ 928 – ( 247 – 82 . 5 ) ]              Bài 9: Tìm x, biết: a) 15 : (x + 2) = 3 b) 5(x + 35) = 515 c) 20 : (1 + x) = 2 d)12x - 33 = 32 . 33 e) 240 : (x – 5) = 22 .52 – 20 f) 541 + (218 - x) = 73 g) 128 – 3( x + 4 ) = 23                         h) 123 – 5.( x + 4 ) = 38                         i) 96 - 3(x + 1) = 42 k) 1230 : 3(x - 20) = 10 l*) (12x – 43).83 = 4.84                            m*) 720 : [ 41 – ( 2x – 5 )] = 23.5 Bài 10: Thực hiện phép tính. a) 17 . 85 + 15 . 17 – 120 b) 5 . 22 – 18 : 32 c) 23 . 17 – 23 . 14 d) 20 – [ 30 – (5 – 1)2 ]

File đính kèm:

  • docbai_tap_on_tap_giua_hoc_ki_i_mon_dai_so_lop_6_chu_de_so_tu_n.doc
Giáo án liên quan