Bài giảng Toán: Phép trừ trong phạm vi 8_ Trương Quỳnh Loan

8 -1 =

8 - 2 =

8 - 7 =

8 - 6 =

8 - 5 =

8 - 4 =

 

ppt10 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 856 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán: Phép trừ trong phạm vi 8_ Trương Quỳnh Loan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
únh YP Tr­êng tiÓu häc thuþ hoµ VÒ dù giê líp 1d GV : Tr­¬ng Quúnh Loan 5 1 5 4 + 7 2 + + 4 3 + 8 8 7 8 Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n 8 -1 = 7 8 - 2 = 6 8 - 3 = 5 8 - 4 = 4 8 - 7 = 1 8 - 6 = 2 8 - 5 = 3 8 - 4 = 4 Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ trong ph¹m vi 8 8 -1 = 8 - 2 = 8 - 3 = 8 - 4 = 8 - 7 = 8 - 6 = 8 - 5 = 8 - 4 = 7 6 5 4 1 2 3 4 Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ trong ph¹m vi 8 Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ trong ph¹m vi 8 - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Bµi 1.TÝnh: Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ trong ph¹m vi 8 8 - 1 = 8 - 5 = 8 - 3 = 5 + 3 = 8 - 6 = 8 - 2 = 8 - 8 = 8 - 7 = 7 + 1 = 4 + 4 = 8 - 4 = 6 + 2 = 2 6 7 4 1 8 8 8 3 8 5 0 Bµi 2. TÝnh : Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ trong ph¹m vi 8 8 - 3 = 8 - 1 - 2 = 8 - 2 - 1 = 8 - 8 = 8 - 0 = 8 + 0 = Bµi 3. TÝnh : 5 5 5 0 8 8 Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ trong ph¹m vi 8 Bai 4. Viết phép tính thích hợp : 4 8 4 - = 4 Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ trong ph¹m vi 8 8 = 6 - 2 Bài 5. Viết phép tính thích hợp : Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ trong ph¹m vi 8

File đính kèm:

  • pptphep tru trong pham vi 8(1).ppt
Giáo án liên quan