Bài giảng Toán học 10 - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ oo đến 180o

.Định nghĩa (SGK)

Ta tìm toạ độ của điểm M thuộc nửa đường

 tròn đơn vị sao cho góc xOM = ?

 

ppt21 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán học 10 - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ oo đến 180o, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KiÓm tra bµi cò:C©u 1:Cho ABC nh­ h×nh 1. H·y x¸c ®Þnh c¸c tØ sè l­îng gi¸c cña gãc  ?ABCH×nh 1,KiÓm tra bµi cò:C©u 1:ABCC©u 2:H×nh 1Trong h×nh 2, R=1, H·y x¸c ®Þnh c¸c tØ sè l­îng gi¸c cña gãc  ?H×nh 2OxyM(xo; yo)HK,BAA,KiÓm tra bµi cò:C©u 1:ABCC©u 2:H×nh 1H×nh 2OxyM(xo; yo)HKyoxo,,BAA,OxyM(xo; yo)HK,BAA,xoyoCh­¬ng II : tÝch v« h­íng cña hai vect¬ vµ øng dông Bµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o 1.§Þnh nghÜa (SGK)OxyM(xo;yo)HK,BAA,Ch­¬ng II : tÝch v« h­íng cña hai vect¬ vµ øng dông Bµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o 1.§Þnh nghÜa (SGK)OxyM(xo;yo)HK,BAA,NhËn xÐt vÒ dÊu c¸c gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña gãc   [00; 1800] ?Chó ý: NÕu  lµ gãc tï th× cos 0. DÊu tan vµ cot phô thuéc vµo dÊu cña cos  .Bµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o 1.§Þnh nghÜa (SGK)OxyM(xo;y0)HKVÝ dô 1: Dùa vµo ®Þnh nghÜa h·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña c¸c gãc sau: 1 = 00 ; 2= 900 ; 3 = 1800 .(1; 0)(-1; 0) (0; 1)ABA’§Ó t×m c¸c gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc  ta thùc hiÖn nh­ thÕ nµo ?Ta t×m to¹ ®é cña ®iÓm M thuéc nöa ®­êng trßn ®¬n vÞ sao cho gãc xOM = ,Bµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o 1.§Þnh nghÜa (SGK)OxyM(xo;y)HKVÝ dô 2: Chøng minh ®¼ng thøcSin2 + cos2 = 1;    [00; 1800] HD:Do sin = y0 vµ cos = x0Mµ x02 + y02 = OM2 = 1.=> sin2 + cos2 = 1.(§PCM)Bµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o 1.§Þnh nghÜa (SGK)OxyM’KM(xo;y0)Gäi M’ ®èi xøng M qua Oy. X¸c ®Þnh to¹ ®é M’ vµ xOM’th«ng qua to¹ ®é M vµ ?M’ (-x0; y0 )vµ xOM’ = 1800 - H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña xOM’ ?sin (1800 -) = y0.cos(1800 - ) = - x0 Bµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o 1.§Þnh nghÜa (SGK)OxyM’KM(xo;y0)Em cã nhËn xÐt g× vÒ gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña gãc  vµ (1800 - ) ?Bµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o 1. §Þnh nghÜa (SGK)OxyM’KM(xo;y0)2. TÝnh chÊt:Bµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o 1. §Þnh nghÜa (SGK)2. TÝnh chÊt:VÝ dô 3:Chøng minh r»ng ABC ta cã:sinA = sin(B + C).cosA = - cos(B + C).HD: Do ABC => A + B + C = 1800 => A = 1800 – (B + C).a.VT = sin A = sin [1800 – (B + C)] = sin (B + C) = VP.b. VT = cosA = cos[1800 – (B + C)] = - cos (B + C) = VPBµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o 1. §Þnh nghÜa (SGK)2. TÝnh chÊt:VÝ dô 4:Chøng minh r»ng ABC ta cã:Em h·y nh¾c l¹i mèi quan hÖ hai gãc phô nhau ?HD: Bµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o 1. §Þnh nghÜa (SGK)2. TÝnh chÊt:3. B¶ng gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña c¸c gãc ®Æc biÖt:(SGK – trang 37)Cñng cè: N¾m v÷ng vµ hiÓu ®Þnh nghÜa gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña gãc bÊt k×  [00; 1800]. Mèi quan hÖ gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña hai gãc bï nhau vµ phô nhau. Häc thuéc b¶ng gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña c¸c gãc ®Æc biÖt.Bµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o Bµi tËp tr¾c nghiÖm:H·y chän ®¸p ¸n ®óngC©u 1:Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A vµ B = C = 300.A.B.C.D.Bµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o Bµi tËp tr¾c nghiÖm:H·y chän ®¸p ¸n ®óngC©u 1:Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A vµ B = C = 300.A.B.C.D.Bµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o Bµi tËp tr¾c nghiÖm:H·y chän ®¸p ¸n ®óngC©u 2:Cho sinA = 1/2 vµ 900 < A < 1800 th× :A.B.C.D.Bµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o Bµi tËp tr¾c nghiÖm:H·y chän ®¸p ¸n ®óngC©u 3:Cho tam gi¸c ABC ®Òu vµ P = sinA + cosB + sinC khi ®ã:A.B.C.D.Bµi 1 : Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×tõ Oo ®Õn 180o Bµi tËp tr¾c nghiÖm:H·y chän ®¸p ¸n ®óngC©u 4:Cho tam gi¸c ABC khi ®ã:A.B.C.D.B¹n tr¶ lêi sai råi, h·y cè g¾ng lªn!C©u 1:C©u 2:C©u 3:C©u 4:B¹n tr¶ lêi ®óng råi, chóc mõng!C©u 1:C©u 2:C©u 3:C©u 4:

File đính kèm:

  • pptgia tri luong giac.ppt