Bài giảng Toán 1 - Tuần 28: Giải toán có lời văn (Tiếp theo)

Bài 1: Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim ?

Tóm tắt:

Có : con chim

Bay đi : . con chim

Còn lại: con chim ?

Bài giải

Số chim còn lại là:

8 – 2 = 6 (con)

 Đáp số: 6 con chim.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán 1 - Tuần 28: Giải toán có lời văn (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (TT)Giê häc b¾t ®ÇuViết 2 số có hai chữ số giống nhau: Điền dấu >, Bài toán: Trong chuồng có 7 con vịt. Đã thả 3 con. Hỏi trong chuồng còn lại bao nhiêu con vịt?Tóm tắtCó : 7 con vịtĐã thả : 3 con vịtCòn lại: con vịt? Bài giảiCòn lại số con vịt là: 7 – 3 = 4(con) Đáp số: 5 con vịt.Bài 1: Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim ?Tóm tắt:Có : con chim Bay đi : . con chimCòn lại: con chim ?82Bài giảiSố chim còn lại là:8 – 2 = 6 (con) Đáp số: 6 con chim. Thùc hµnhBài tập 4Bài 2 Có 15 quả táo. Đã ăn 3 quả táo. Hỏi còn lại bao nhiêu quả táo? Tóm tắtCó : quả táoĐã ăn : quả táoCòn lại : . Quả táo? Bài giảiSố quả táo còn lại là: 9 – 4 = 5 (quả ) Đáp số: 5 quả táo.153Tính hoa giúp bạn nào!Bài 3 Tóm tắtCó : 5 bông hoaCho : 2 bông hoaCòn lại: bông hoa? Bài giảiSố bông hoa còn lại là: 5 – 2 = 3 (bông ) Đáp số: 3 bông hoa.TÝnh nhÈm30 + 20 = 50B¹n nãi nhanh ®¸p sè bµi to¸n sau: Cã 8 c¸i kÑo . §· ¨n hÕt 5 c¸i. Hái cßn l¹i mÊy c¸i kÑo?3 c¸iCã : 7 quyÓn v맷 dïng: 4 quyÓn vëCßn : quyÓn vë?B¹n chän ®¸p ¸n nµo: A. 3 quyÓn vë B. 4 quyÓn vëB¹n nhËn ®­îc mét trµng ph¸o tay thËt lín! ! ! !Xin ch¢N thµnh c¶m ¬nchµo T¹m biÖt

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_1_tuan_28_giai_toan_co_loi_van_tiep_theo.ppt
Giáo án liên quan