Bài giảng Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 8: Sports and games - Lesson 2: A closer look 1

A. air B. are C. I’m

A. physics B. feather C. aerobics

A. stay B. stair C. stadium

A. beer B. bird C. born

A. show B. share C. shine

A. sphere B. spring C. swim

 

ppt38 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 04/09/2021 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 8: Sports and games - Lesson 2: A closer look 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
WELCOME TO OUR CLASSKIM'S GAMESPORTS12345678910EndStartbasketballgymnasticsfootballtennisgolfjudoSPORTS12345678910EndStartUNIT 8: SPORTS AND GAMESLesson 2 - A CLOSER LOOK 1Period 63:Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 1I/ Vocabulary :3. a boat1. a ball2. sports shoes4. a skateboard1/ Listen and repeat :5. goggles6. a racket7. skis8. a bicycleUnit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 1I/ Vocabulary :3. a boat1. a ball2. sports shoes4. a skateboard1/ Listen and repeat :5. goggles6. a racket7. skis8. a bicycleUnit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 1I/ Vocabulary :3. a boat1. a ball2. sports shoes4. a skateboard1/ Listen and repeat :5. goggles6. a racket7. skis8. a bicycleUnit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 13. 1. 2. 4. 2/Write the words under the pictures :5. 6. 7. 8. Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 13. 1. 2. 4. 2/Write the words under the pictures :5. 6. 7. 8. a bicyclesports shoesa boata skateboarda ballskisa racketgogglesUnit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 15. boat2. ball3. sports shoes7. goggles3/ Match the things with a sport/game :6. skateboard8. racket4. skis1. bicyclee. skiingb. swimmingc. cyclingg. sailingf. tennish. skateboardingd. ball gamesa. runningABUnit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 15. boat2. ball3. sports shoes7. goggles3/ Match the things with a sport/game :6. skateboard8. racket4. skis1. bicycleg. sailingd. ball gamesa. runningb. swimmingh. skateboardingf. tennise. skiingc. cyclingABUnit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 1a/ How to make sound:II/ Pronunciation :The sound /ɪə/ and /eə/1/ The sound /ɪə/ear/ɪə/bear/beə/ Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 1a/ How to make sound:II/ Pronunciation :The sound /ɪə/ and /eə/1/ The sound /ɪə/Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 1a/ How to make sound:1/ The sound /ɪə//ɪə/ = /ɪ/ + /ə/ Bước 1: Phát âm âm /ɪ/ Lưỡi hạ thấp, môi mỉm cườiBước 2: Phát âm âm /ə/ Thu hẹp môiĐưa lưỡi về phía sau 1 chút ear:near, hear, cleareer:beer, cheer, engineerhere, we’reb/ Its recognition:ere:Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 11/ The sound /ɪə/c/ Practice :herefearnearlyideavolunteer/hɪə(r)/ /aɪ´dɪə/ /fɪər//´nɪəli//vɒlən´tɪər/c.1/ Listen and repeat :/ɪə/Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 11/ The sound /ɪə/c/ Practice :herefearnearlyideavolunteer/hɪə/ /aɪ´dɪə/ /fɪə//´nɪəli//vɒlən´tɪə/c.1/ Listen and repeat :/ɪə/Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 11/ The sound /ɪə/c.2/ Match the word with its pronunciation :tearhearspherecheer/tiə/ /hiə/ /sfiə/ /tʃiə/ PERFECT PAIR109876543210Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 11/ How to make sound:II/ Pronunciation :The sound /ɪə/ and /eə/2/ The sound /eə/Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 1a/ How to make sound:II/ Pronunciation :The sound /ɪə/ and /eə/2/ The sound /eə/Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 1a/ How to make sound:2/ The sound /eə//eə/ = /e/ + /ə/ Bước 1: Phát âm âm /e/ lưỡi lùi về phía sau Bước 2: Phát âm âm /ə/ - môi chuyển từ mở hơi rộng sang mở trung bình are:care, squareair:chair, fair, pairwhere, thereb/ Its recognition:ere:Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 12/ The sound /eə/c/ Practice :wheretherefairpairprepare/weə/ /peə(r)/ /ðeə//feə//pri'peə/c.1/ Listen and repeat :/eə/Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 12/ The sound /eə/c/ Practice :wheretherefairpairprepare/weə/ /peə(r)/ /ðeə//feə//pri'peə/c.1/ Listen and repeat :/eə/Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 12/ The sound /eə/c.2/ Read and write the words :/heə/ hairc/ Practice :/steə/ stair/ʃeə/ share/skweə/ squareUnit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 12/ The sound /eə/c.2/ Read and write the words :hairstairsharesquare/skweə/ /heə/ /steə/ /ʃeə/ Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 13/ The sound /ɪə/ and /eə/a/ Read and say them aloud :A. air B. are C. I’mA. physics B. feather C. aerobicsA. stay B. stair C. stadiumA. beer B. bird C. bornA. show B. share C. shineA. sphere B. spring C. swimWhich one has /ɪə/ or /eə/300200 Extra turn4007001000Gift 1600800 No mark100500126543Slide 36THE BIG WHEEL3. A. stay B. stair C. stadiumB. stair4. A. beer B. bird C. bornA. beer6. A. sphere B. spring C. swimA. sphere1. A. air B. are C. I’mA. air2. A. physics B. feather C. aerobicsC. aerobicsUnit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 13/ The sound /ɪə/ and /eə/a/ Read and say aloud :A. air B. are C. I’mA. physics B. feather C. aerobicsA. stay B. stair C. stadiumA. beer B. bird C. bornA. show B. share C. shineA. sphere B. spring C. swimWhich one has /ɪə/ or /eə/5. A. show B. share C. shineB. shareUnit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 13/ The sound /ɪə/ and /eə/b/ Listen and choose the right words :. Fair/ Fine play is important in sports. Can you hold/ hear me, mum? I haven’t got any idea/ fear. The stadium is near the square/ statue. Beckham nearly/ really missed the ball. Football fans cheered/ chased loudly for their side.- Find some words with /ɪə/ and /eə/ - Prepare A closer look 2Homework- Make sentences with them.Unit 8: Sports and games Lesson 2: A closer look 1Goodbye

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_6_unit_8_sports_and_games_lesson_2_a.ppt
Giáo án liên quan