Bài giảng Tập viết tuần 16: xay bột , nét chữ , kết bạn , chim cút , con vịt , thời tiết

Kiểm tra bài cũ

thanh kiếm

báng ngọt

bãi cát

ppt34 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 684 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tập viết tuần 16: xay bột , nét chữ , kết bạn , chim cút , con vịt , thời tiết, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SOÂNG HAØN (Hoøa Xuaân Nam) Chaøo quyù thaày coâ cuøng caùc em hoïc sinh Nuùi Ñaù Bia ( Ñeøo Caû) Giaùo vieân Nguyeãn Thò Phöông Loan Tröôøng PTCS Leâ Thaùmh Toân Phoøng GD huyeän Ñoâng Hoaø Tröôøng TH Hoøa Xuaân Nam G.V : Huyønh Vaên Tuyeân 1 KIEÅM TRA BAØI CUÕ Baøi môùi 2 Taäp vieát tuaàn 16 con vòt , chim cuùt , keát baïn , neùt chöõ , xay boät , thôøi tieát . Baøi môùi ? 3 Baøi môùi ? 4 Baøi môùi ? 5 Baøi môùi 6 . . . . Baøi môùi ? 7 Baøi môùi ? 8 Baøi môùi ? 9 Baøi môùi 10 . . . . Baøi môùi ? 11 Baøi môùi ? 12 Baøi môùi ? 13 Baøi môùi 14 . . . . Baøi môùi ? 15 Baøi môùi ? 16 Baøi môùi ? 17 Baøi môùi 18 . . . . Baøi môùi ? 19 Baøi môùi ? 20 Baøi môùi 21 . . . . Baøi môùi ? 22 Baøi môùi ? 23 Baøi môùi ? 24 Baøi môùi 25 . . . . Nghæ giöõa tieát 26 Luyeän vieát 27 Luyeän vieát 28 Luyeän vieát 29 Troø chôi 30 Ñieàn chöõ coøn thieáu vaøo choã troáng 31 Chuùc quyù thaày coâ cuøng caùc em söùc khoeû

File đính kèm:

  • pptBG Tap viet tuan 16 lop 1.ppt
Giáo án liên quan