Bài giảng Ngữ văn khối 12 - Thuốc (Lỗ Tấn)

Thời gian từ 1919 (phong trào Ngũ Tứ) đến 1949 (nước CHND Trung Hoa ra đời) gắn với giai đoạn văn học hiện đại. Sự ra đời của các tổ chức văn học cách mạng, sự phát triển của các thể loại mới (thơ, kịch, tiểu thuyết) và sự xuất hiện của các nhà văn tiêu biểu (Lỗ Tấn, Quách Mạt Nhược ; Tào Ngu –Lôi Vũ).

 

ppt22 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 447 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Ngữ văn khối 12 - Thuốc (Lỗ Tấn), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát 80 -81 : VHTQThuoác ( Loã Taán )I/ Tìm hieåu chung :1/Vaøi neùt veà xaõ hoäi vaø vaên hoïc Trung Quoác nöûa sau theá kyû XIX vaø ñaàu theá kyû XX ( SGK )Thời gian từ 1840 (chiến tranh thuốc phiện) đến 1919 (phong trào Ngũ Tứ) gắn với giai đoạn văn học cận đại. Vấn đề cải cách văn học và sự đóng góp của một số nhà cải cách như Hoàng Tôn Hiến, Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu...Thời gian từ 1919 (phong trào Ngũ Tứ) đến 1949 (nước CHND Trung Hoa ra đời) gắn với giai đoạn văn học hiện đại. Sự ra đời của các tổ chức văn học cách mạng, sự phát triển của các thể loại mới (thơ, kịch, tiểu thuyết) và sự xuất hiện của các nhà văn tiêu biểu (Lỗ Tấn, Quách Mạt Nhược ; Tào Ngu –Lôi Vũ). 2/ Taùc giaû Loã Taán ( 1881- 1936).* Nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp saùng taùc cuûa Loã Taán ?*Tröôùc khi chuyeån sang saùng taùc vaên chöông, Loã Taán ñaõ hoïc nhöõng ngheà gì? Vì sao Loã Taán laïi chuyeån sang laøm vaên ngheä? Quan ñieåm vaø chuû tröông cuûa oâng khi laøm vaên ngheä? Nhöõng taùc phaåm tieâu bieåu cuûa oâng theå hieän quan ñieåm saùng taùc aáy?Lỗ Tấn sinh trưởng trong một gia đình sĩ đại phu phong kiến họ Chu : tên thật của ông là Chu Thụ NhânNgay từ thuở nhỏ, Lỗ Tấn đã được học hành liên tục và đầy đủ Lỗ Tấn tỏ ra là một học trò không chỉ hiếu học mà còn thông minh, có đầu óc độc lập Sự sa sút của gia đinh lỳc ụng Lỗ Tấn 13 tuổi đã để lại những dấu ấn đậm nét trong quãng đời thơ ấu của ông. Tựa Gào thét: “có ai từ con một gia đinh khá giả rơi vào cảnh khốn khó không, tôi cho rằng qua cái cầu ấy đại khái có thể thấy được bộ mặt thật của người đời”. Thời thơ ấu, Lỗ Tấn còn học được nhiều điều vô cùng quý giá từ những sự giáo dục bên ngoài trường học và kinh sách: Bà nộiU giàMẹThôn An KiềuNăm 1898, mười bảy tuổi, do những biến cố lớn trong lịch sử cũng như trong hoàn cảnh riêng, Lỗ Tấn rời quê hương lên Nam Kinh học ở Giang Nam thuỷ sư học đường – một trường học Tây. Năm 1899, Lỗ Tấn thi vào Khoáng Lộ học đường – một trường học có ông hiệu trưởng là người có tư tưởng duy tân. Năm 1902, 20 tuổi, vỡ thi đỗ xuất sắc, Lỗ Tấn được cử sang Nhật Bản du học. Mới sang Nhật, Lỗ Tấn vào trường dự bị Tokyo để học tiếng. Sau khi học tiếng, Lỗ Tấn vào học trường y ở Tiên Đài (Senday) – một thị trấn nhỏ của Nhật Bản. Lu Xun in Tokyo, 1904, after cutting off his queueNăm 1906, sau 2 năm học y, Lỗ Tấn đột ngột rời khỏi trường để chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn khác: văn nghệ. “Một quốc dân ngu muội và đớn hèn, thỡ cho dù cơ thể có to lớn đến mấy, khoẻ mạnh đến mấy, cũng chỉ có thể làm một vật thị chúng, và những kẻ đi xem thị chúng hoàn toàn vô nghĩa mà thôi” ...“theo tôi hồi đó muốn biến đổi tinh thần họ không gì bằng dùng văn nghệ. Thế là tôi định đề xướng phong trào văn nghệ”. (Tựa viết lấy). Lu Xun with Xu Guangping in Guangzhou, September 11, 1927Lu Xun and his son, 9.1930Lu Xun’ s family, 1933The group photo of Lu Xun and Shanghai young men in 1930s.LuXun in Shang Hai, 1935Luxun's funeral, 10.19363. Xuaát xöù- muïc ñích saùng taùc – coát truyeän-chuû ñeà vaø yù nghóa nhan ñeà cuûa truyeän ngaén “Thuoác” a.Xuaát xöù :-Truyeän ngaén “Thuoác” ñöôïc ñaêng laàn ñaàu tieân naêm 1919 treân caùc taïp chí “Taân thanh nieân”, veà sau taùc phaåm ñöôïc in chung trong taäp “Gaøo theùt” xuaát baûn naêm 1923. Sau ñöôïc NXB Haø Noäi in trong taäp “Loã Taán – Truyeän ngaén tuyeån taäp ” naêm 1971. b.Muïc ñích saùng taùc : Loã Taán vieát truyeän ngaén “Thuoác” ñeå :+ Toû loøng toân kính nhöõng ngöôøi baïn ñoàng höông cuøng chí höôùng .+ Ñoàng thôøi cuõng ruùt ra nhöõng baøi hoïc chua xoùt cho theá heä mai sau. + Boäc loä nieàm hy voïng : maùu cuûa caùc lieät só seõ khoâng bò laõng queân.c. Coát truyeän : (sgk )d. Chuû ñeà :Thoâng qua truyeän ngaén “Thuoác”, Loã Taán ñaõ pheâ phaùn söï laïc haäu cuûa quaàn chuùng vaø mong öôùc quaàn chuùng seõ tieán boä hôn, coù caùi nhìn ñuùng ñaén hôn veà caùch maïng. e.YÙ nghóa nhan ñeà “Thuoác”:“Thuoác” laø moät tieâu ñeà coù nhieàu nghóa.ÔÛ ñaây, “Thuoác” khoâng chæ laø chuyeän choáng meâ tín dò ñoan maø coøn laø choáng beänh aáu tró veà chính trò cuûa nhaân daân Trung Quoác thôøi Loã Taán. 1/ Vieäc chöõa beänh cho con cuûa hai vôï choàng chuû quaùn Hoa Thuyeân : - Caên beänh caàn chöõa trò : beänh lao phoåi cuûa caäu Thuyeân.- Phöông thuoác chöõa beänh : baùnh bao taåm maùu ngöôøi töû tuø bò cheát cheùm (phaûi mua môùi coù ñöôïc).- Muïc ñích cuûa vieäc chöõa trò laø ñeå caên beänh mau laønh. - Keát quaû : loái chöõa beänh naøy ñaõ ñöa nhanh con beänh ra nghóa ñòa.II/ Phaân tích :*Toùm laïi, Qua caùch chöõa beänh naøy, Loã Taán ñaõ pheâ phaùn söï meâ tín, dò ñoan thieáu hieåu bieát, phaûn khoa hoïc cuûa quaàn chuùng nhaân daân. Ñoàng thôøi oâng ñaõ vaïch roõ daõ taâm cuûa boïn ñao phuû baùn maùu ngöôøi. 2/ Caùi cheát cuûa Haï Du vaø thaùi ñoä cuûa quaàn chuùng- Haï Du laø moät chieán só caùch maïng ñaõ chieán ñaáu vaø hy sinh cho lyù töôûng ñoäc laäp, töï do cuûa daân toäc ( ñaây laø nhaân vaät trung taâm cuûa caâu chuyeän ).-Thaùi ñoä cuûa quaàn chuùng vôùi Haï Du : khinh bæ, gieãu côït Pheâ phaùn tình traïng aáu tró, laïc haäu veà chính trò cuûa quaàn chuùng nhaân daân. Cuï Ba HaïThanh nieân trong quaùn traøNhaân vaät ngöôøi keå chuyeänQuaàn chuùng trong töông lai?Mua baùnh bao taåm maùu H.D ñeå chöõa cho beù ThuyeânBieán maùu H.D thaønh moùn haøng truïc lôïiPhaùt giaùc chaùu laø H.D ñeå lónh thöôûngTraân troïng ñaët voøng hoa leân moä Haï DuXaáu hoå khi gaëp laø øø Thuyeân beân moä H.DHaï Du chieán só caùch maïngCho H.D laø ñieân laø laøm giaëcCaû Khang, teân ñao phuûMeï Haï Du3/Hình aûnh nghóa ñòa vaø voøng hoa treân moät Haï Du: a.Hình aûnh nghóa ñòa trong taùc phaåm :- Nghóa ñòa ngöôøi cheát cheùm beân traùi, ngöôøi cheát ngheøo beân phaûi  ñoù laø boái caûnh ñieån hình theâ thaûm, toái taêm nhö ñòa nguïc cuûa nöôùc Trung Hoa phong kieán. - Ñoàng thôøi, HÌNH AÛNH CON ÑÖÔØNG MOØN phaân caùch giöõa 2 khu nghóa ñòa laø do con ngöôøi  pheâ phaùn nhöõng daân Trung Hoa töï phaân reõ mình . Noùi ra ñieàu naøy, Loã Taán hy voïng con ñöôøng moøn seõ bò xoùa ñi ñeå cho ngöôøi caùch maïng vaø quaàn chuùng nhaân daân ñoøan keát chieán ñaáu vì lôïi ích chung. III/ Toång keát:-Loã Taán laø moät trí thöùc yeâu nöôùc vaø laø moät nhaø vaên ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu lôùn trong neàn vaên hoïc hieän ñaïi Trung Quoác.-Saùng taùc cuûa Loã Taán mang tính chieán ñaáu cao.OÂng muoán duøng VHNT ñeå khôi daäy tinh thaàn ñaáu tranh cuûa nhaân daân ñeå choáng phong kieán vaø ñeá quoác.- Truyeän ngaén ‘Thuoác”laø moät trong nhöõng taùc phaåm tieâu bieåu theå hieän ñaày ñuû yù thöùc ñaáu tranh ñoù cuûa Loã Taán.

File đính kèm:

  • pptngu van 12 Thuoc Lo Tan.ppt