Bài giảng Ngữ văn khối 12 - Tảo giải

Nhất thứ kê đề dạ vị lan
Quần tinh ủng nguyệt thướng thu san
Chinh nhân dĩ tại chinh đồ thượng
Nghênh diện thu phong trận trận hàn.

Đông phương bạch sắc dĩ thành hồng
U ám tàn dư tảo nhất không
Noãn khí bao la toàn vũ trụ
Hành nhân thi hứng hốt gia nồng.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn khối 12 - Tảo giải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baøi Thaûo LuaänTaûo giaûiNhất thứ kê đề dạ vị lan Quần tinh ủng nguyệt thướng thu san Chinh nhân dĩ tại chinh đồ thượng Nghênh diện thu phong trận trận hàn. Đông phương bạch sắc dĩ thành hồng U ám tàn dư tảo nhất không Noãn khí bao la toàn vũ trụ Hành nhân thi hứng hốt gia nồng.Phaân tích baøi thô Giaûi Ñi Sôùm Cuûa Hoà Chí MinhGiôùi thieäu veà taùc phaåm- Trích trong taäp thô “ Nhaät kí trong tuø”- Baøi thô ñaõ ñöôïc Baùc saùng taùc trong moät cuoäc chuyeån lao töø Long An ñeán Ñoàng Chính vaøo moät ñeâm cuoái thaùng 9-1942.- Baøi thô ñaõ mieâu taû böôùc ñi cuûa thôøi gian: töø ñeâm ñeán bình minh, ñoàng thôøi boäc loä thaùi ñoä hieân ngang daït daøo thi höùng cuûa nhaân vaät tröõ tình.Khoå I Caûnh ñeâm thu nôi hoang daõ: + Thôøi gian: ñöôïc caûm nhaän qua aâm thanh quen thuoäc ñaäm maøu saéc phöông Ñoâng – “ tieáng gaø gaùy” + Khoâng gian: ñöôïc chuyeån dòch nhanh choùng töø maët ñaát ñeán baàu trôøi theo caùi ngöôùc nhìn cuûa Baùc. + Hình aûnh traêng sao quaán quyùt sum vaày naâng ñôõ nhau vaø cuøng nhau vöôït leân ñænh nuùi muøa thu ñaày thi vò + Traêng sao chính laø ngöôøi baïn thieâng lieâng cuûa thi nhaân..Baèng buùt phaùp taû thöïc Baùc ñaõ veõ neân böùc tranh thu thaät ñeïp, thieân nhieân vaø con ngöôøi hieän leân thaät haøi hoaø So saùnh nguyeân taùc vôùi baûn dòch thô: + “Quaàn tinh” – “Choøm sao” + “thöôùng thu san” – “vöôït leân ngaøn” - Hình aûnh con ngöôøi hieân ngang chuû ñoäng: + Caûnh ñeâm trong thöïc teá raát khaéc nghieät: boùng toái giaù laïnh ñöôøng xa nhöng traùi laïi con ngöôøi vaãn ung dung caát böôùc + Vôùi hai chöõ “chinh” (caâu 3) vaø hai chöõ “ traän” (caâu 4) ñaõ laøm cho baøi thô khoâng phaûi laø tieáng haùt cuûa ngöôøi ñi ñaøy maø laø khuùc ca huøng traùngHình aûnh ngoïn gioù thoåi tôùi taáp gôïi leân muoân vaøn khoù khaên, nhöõng nghòch caûnh, nghòch lyù maø Baùc phaûi chòu ñöïng trong nhaø tuø cuûa boïn Töôûng Giôùi Thaïch. Ñoù chính laø nghòch phong Ngaõ khöôùc kim thieân bò bang giaûi Nghòch phong höõu yù trôû thaønh phi. ( Teát song thaäp bò giaûi Thieân Baûo)So saùnh nguyeân taùc vôùi baûn dòch thô:+ “ Chinh nhaân” – “ ngöôøi ñi”+ “ Ngheânh dieän” – “ raùt maët”+ “ Dó taïi” – “ caát böôùc” Khoå II- Caûnh bình minh ñeïp vaø röïc rôõ: + Nhaán maïnh söï bieán ñoåi nhanh choùng trieät ñeå töø ñeâm sang ngaøy, Baùc ñaõ söû duïng caùc töø nhö: ‘ dó thaønh hoàng’, ‘ taûo nhaát khoâng’ + AÁn töôïng veà söï böøng saùng, veà böôùc ñi cuûa thôøi gian khaù ñaäm. + Maët Trôøi leân toaû hôi aám vaø aùnh saùng cho vaïn vaätSöï töông phaûn giöõa ñeâm vaø ngaøy , boùng toái vaø aùnh saùng, laïnh leõo vaø aám aùp.Hình aûnh bình minh nhö ñang môû ra tröôùc maét ngöôøi ñi moät töông lai töôi saùng, moät kæ nguyeân môùi.- Hình aûnh ngöôøi ñi vôùi caûm höùng thô daøo daït:Khi bình minh toaû naéng aám aùp, loøng ngöôøi phôi phôùi nheï nhoõm, Baùc chuyeån hai chöõ ‘ chinh nhaân’ ôû khoå I thaønh ‘ haønh nhaân’ ôû khoå II vôùi moät hoàn thô ñang noàng ñöôïm.Vaø caûm höùng cuõng chuyeån ñoåi töø quyeát taâm vöôït khoù giöøo ñaây daøo daït nieàm vui, töø caûnh ngoä ngöôøi tuø bò ñaøy giaûi trong ñieàu kieän khaéc nghieät giöøo ñaõ thaønh thi só toaû saùng nieàm laïc quan CM.Ngöôøi vaø caûnh haøi hoaø thaät tuyeät dieäu treân bình minh saùng aám aùp * “ Taûo giaûi” laø baøi thô tieâu bieåu nhaát cho söï haøi hoaø giöõa chaát theùp vaø chaát tröõ tình cuûa thô Hoà Chí Minh, haøi hoøa phaåm chaát chieán só vaø thi só trong aùng vaên chöông cuûa Ngöôøi

File đính kèm:

  • pptOng tap van hoc cach mang Viet Nam 1930 1945.ppt