Bài giảng môn Ngữ văn lớp 12 - Đọc văn: Hạnh phúc của một tang gia

Giới thiệu

Tác giả

Tác phẩm “Số đỏ”

Đoạn trích “Hạnh phúc một tang gia”

Đọc hiểu

Ý nghĩa nhan đề “Hạnh phúc một tang gia”

2.Thái độ của các thành viên trong gia đình cụ cố Hồng trước cái chết của cụ cố tổ

3.Cảnh đám tang

 

ppt32 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 435 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Ngữ văn lớp 12 - Đọc văn: Hạnh phúc của một tang gia, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đọc vănHẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIAVũ Trọng Phụng Veà noäi dung : hieåu ñöôïc yù nghóa pheâ phaùn hieän thöïc saâu saéc cuûa ñoaïn trích Ngheä thuaät : thaáy ñöôïc ngoøi buùt traøo phuùng xuaát saéc cuûa Vuõ Troïng Phuïng.YÊU CẦU CẦN ĐẠTGiới thiệuTác giảTác phẩm “Số đỏ”Đoạn trích “Hạnh phúc một tang gia”II. Đọc hiểuÝ nghĩa nhan đề “Hạnh phúc một tang gia”2.Thái độ của các thành viên trong gia đình cụ cố Hồng trước cái chết của cụ cố tổ3.Cảnh đám tangIII. Tổng kết1. Taùc giaû Cuoäc ñôøi: - Vuõ Troïng Phuïng ( 1912 – 1939) queâ ôû tænh Höng Yeân. Sinh ra trong một gia ñình ngheøo. - OÂng vieát vaên sôùm, soáng baèng ngheà caàm buùt, tuy laøm vieäc caät löïc nhöng vaãn ngheøo khoù. * Söï nghieäp: - OÂng saùng taùc nhieàu theå loaïi nhöng noåi tieáng treân hai lónh vöïc: phoùng söï vaø tieåu thuyeát. OÂng ñöôïc goïi laø “oâng vua phoùng söï Baéc Kì”.Nhöõng taùc phaåm tieâu bieåu: + Phoùng söï : Caïm baãy ngöôøi (1933), Kyõ ngheä laáy Taây (1934), Côm thaày côm coâ (1936) + Tieåu thuyeát : Soá ñoû (1936), Gioâng Toá (1936), Vôõ ñeâ ( 1936) 2. Taùc phaåm “ Soá ñoû”* Toùm taét: SGK trang 138* Giaù trò noäi dung: - Pheâ phaùn gay gaét xaõ hoäi tö saûn chaïy theo ñoàng tieàn vaø danh voïng ñeå ñaùnh maát truyeàn thoáng ñaïo ñöùc cuûa daân toäc. * Ngheä thuaät: Buùt phaùp chaâm bieám ñaëc bieät saéc saûo thoâng qua heä thoáng nhaân vaät, gioïng vaên vaø nhöõng chi tieát chöùa ñöïng söï maâu thuaãn giöõa noäi dung vaø hình thöùc. “Soá ñoû ” laø moät trong nhöõng thaønh töïu cuûa vaên xuoâi Vieät Nam hieän ñaïi. 3. Ñoaïn trích “Haïnh phuùc moät tang gia” a. Xuaát xöù: Trích töø chöông 15 cuûa taùc phaåm “Soá ñoû” b. Chuû ñeà: Qua ñaùm tang cuûa cuï coá toå taùc giaû ñaõ vaïch traàn söï giaû doái, bòp bôïm, loá laêng, voâ ñaïo ñöùc cuûa moät lôùp ngöôøi ñöôïc coi laø thöôïng löu, trí thöùc cuûa xaõ hoäi ñöông thôøi.c. Boá cuïc: 2 phaàn: Phaàn 1: chöõ nhoû: Taâm traïng caùc thaønh vieân trong gia ñình cuï coá Hoàng tröôùc caùi cheát cuûa cuï coá toå. Phaàn 2: chöõ lôùn: Caûnh ñaùm tang.II. Ñoïc hieåu1. Ý nghĩa nhan đề “Hạnh phúc của một tang gia”“ Haïnh phuùc cuûa moät tang gia” Nieàm vui söôùngLaø noãi ñau, buoànMang tính chaát maâu thuaãn, traøo phuùng YÙ nghóa: pheâ phaùn söï suy ñoài ñaïo ñöùc trong xaõ hoäi bò chi phoái bôûi ñoàng tieàn vaø danh voïng.2. Taâm traïng caùc thaønh vieân trong gia ñình cuï coá Hoàng tröôùc caùi cheát cuûa cuï coá toå: * Cuï coá Hoàng:“ Nhaém nghieàn hai maét giaø ñeán theá kia kìa”Haùo danh* Cuï baø (vôï cuï coá Hoàng)Lo laéng: khoâng bieát coâ Tuyeát hö hoûng chöaBaûo veä ñòa vò danh voïng gia ñình* OÂng Vaên Minh“Caùi chuùc thö vieãn voâng nöõa”Con ngöôøi ham tieànKhoâng bieát xöû trí Xuaân ra sao: 2 caùi toäi nhoû – 1 caùi ôn lôùnXuoáng caáp veà maët ñaïo ñöùcTìm caùch gaû Tuyeát cho XuaânVì danh döï cuûa mìnhCon ngöôøi tham lam, ích kæ* Baø Vaên Minh (chaùu daâu tröôûng)“ Soát ruoät haïnh phuùc ôû ñôøi”Nghó ñeán lôïi nhuaän cho mình, voâ ñaïo ñöùc* Caäu tuù Taân (chaùu noäi)“ Ñieân ngöôøi leân khoâng ñöôïc duøng ñeán”Chæ lo thuù vui caù nhaân: söï tha hoùa veà maët ñaïo ñöùc* OÂng Phaùn moïc söøng- Haû heâ vì caùi söøng coù giaù ñeán vaøi nghìn baïc – baát keå danh döïCon ngöôøi ham tieàn, voâ lieâm só*Ñaùm con chaùu chí hieáu: Mong choân cho choùng cuï coá toå ñeå ñöôïc chia gia taøiSuy ñoài veà ñaïo ñöùcTaát caû ñeàu sung söôùng vaø haïnh phuùc tröôùc söï ra ñi cuûa cuï coá toå3. Cảnh đám tangÑoâng ñaûo vôùi ñuû caû loái Ta, Taøu, TaâyToaøn caûnh:Khoe khoang veà danh voïng, tieáng taêm, söï giaøu coù.Quaù trình:Ñi qua boán con phoáSaùu chieác xe cuûa Xuaân vaø baùo Goõ moõ xuaát hieänPhoâ tröông theâm söï giaøu coù, tieáng taêm: loá laêng, keäch côõm.Những người đi đám tangÑaùm ñoâng “giai thanh gaùi lòch”, baïn cuï coá HoàngÑuøa giôõn, taùn tænh, khoe khoang, voâ vaên hoùaGiaû doái, tha hoùa veà ñaïo ñöùc* OÂng – baø cuï ï coá Hoàng:Sung söôùng vì oâng ñoác Xuaân khoâng giaän maø coøn phuùng vieáng ñeán theá, ho khaïc meáu maùo vaø ngaát ñiHaùo danh, thích khoe tieáng taêm, söï giaøu coùCoâ Tuyeát:+ Khoe boä ñoà “Ngaây thô”+ Khoe veû maët buoàn laõng maïn raát ñuùng moát moät nhaø coù ñaùm Chöùng minh mình khoâng hö hoûngKhoâng phaûi buoàn vì cuï cheát maø vì chöa thaáy XuaânSöï xuoáng caáp veà maët ñaïo ñöùcXuaân Toùc ñoû Xuaát hieän baát ngôø vôùi xe, voøng hoa Quaûng caùo theâm cho chính mình: quyû quaùi, voâ hoïc Caäu Tuù Taân Vaãn vì sôû thích cuûa mìnhc. Cảnh hạ huyệtOÂng Phaùn moïc söøngLôïi duïng duùi tieàn cho Xuaân toùc ñoûXem dòp naøy laø cô hoäi ñeå kinh doanh: voâ ñaïo ñöùc Xaõ hoäi loá laêng, giaû doái, suy ñoài veà luaân lí ñaïo ñöùc cuûa daân toäc. Ñaët nhaân vaät vaøo hoaøn caûnh ñeå nhaân vaät töï haønh ñoäng qua ñoù boäc loä baûn chaát cuûa mình. Taïo ra söï maâu thuaãn giöõa noäi dung (tính caùch nhaân vaät) vaø hình thöùc (hoaøn caûnh) Gioïng ñieäu chaâm bieám saâu cay Vaïch traàn ñöôïc baûn chaát xaáu xa cuûa xaõ hoäi tö saûn thaønh thò luùc baáy giôø. Tổng kếtVeà giaù trò noäi dung: pheâ phaùn xaõ hoäi tö saûn thaønh thò chaïy theo ñoàng tieàn vaø danh voïng ñeå ñaùnh maát giaù trò ñaïo ñöùc truyeàn thoáng cuûa daân toäc. Veà giaù trò ngheä thuaät: traøo phuùng: theå hieän ôû nhöõng chi tieát mang tính chaát maâu thuaãn, ñoái laäp. Vuõ Troïng phuïng laø taùc giaû tieâu bieåu cuûa traøo löu vaên hoïc hieän thöïc 1930 - 1945Củng cố1. “Haïnh phuùc moät tang gia” noùi rieâng vaø “Soá ñoû” noùi chung theå hieän buùt phaùp tieâu bieåu vaø ñaëc tröng cuûa Vuõ Troïng Phuïng, ñoù laø buùt phaùp naøo?2. Chuû ñeà chính cuûa ñoaïn trích? Phaân tích cuï theå qua moät nhaân vaät?Chào tạm biệt!Hẹn gặp lại!

File đính kèm:

  • ppthanh phuc cua mot tang gia(2).ppt