Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 12 - Vợ chồng A Phủ (Tiết 12)

1/ Nhân vật Mỵ:

a/ Số phận bi thảm của nhân vật Mỵ:

 a1/ Trước khi về làm dâu nhà Thống lí Pá Tra:

 Mỵ là cô gái xinh đẹp, có tài thổi sáo ,chăm làm,hiếu thảo.

 Mỵ đã có người yêu và có những ngày vui.

Quá khứ êm đềm và đáng được hưởng hạnh phúc

Trước khi về làm dâu gạt nợ nhà pá tra thì Mỵ là cô gái như thế nào?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 12 - Vợ chồng A Phủ (Tiết 12), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VỢ CHỒNG A PHỦII .Đọc- Hiểu văn bản1/ Nhân vật Mỵ:a/ Số phận bi thảm của nhân vật Mỵ: a1/ Trước khi về làm dâu nhà Thống lí Pá Tra: Mỵ là cô gái xinh đẹp, có tài thổi sáo ,chăm làm,hiếu thảo. Mỵ đã có người yêu và có những ngày vui.Quá khứ êm đềm và đáng được hưởng hạnh phúcTô HoàiTrước khi về làm dâu gạt nợ nhà pá tra thì Mỵ là cô gái như thế nào?a2/ Quãng đời làm dâu:VỢ CHỒNG A PHỦTô HoàiQuãng đời là dâu của Mị được tác giả miêu tả như thế nào? Bằng biện pháp nghệ thuật gì?+ giới thiệu cụ thể, gắn với công việc+So sánh Mỵ như con rùa, không bằng trâu, ngựa Cuộc sống lầm lũi Khổ nhục + Hình ảnh ẩn dụ:”cái buồng của Mỵ” Như cái của sổ nhà tù- Danh nghĩa Thực tế + Con dâu + Bị bắt về làm dâu trừ nợ +Bị bóc lột sức lao động + Bị đánh đập,trói đứng + Mỵ có ý định tự tử* Lúc đầu khi về nhà pa tra Phản kháng lại số phận+Thương cha, Mỵ phải chấp nhận số phận* “Ở lâu.Mỵ tưởng mình là con trâu, con ngựa”+ Lặp chi tiết: “Mỵ không nói”+ Âm thanh” tiếng chân ngựa đạp vào váchMỵ mất dần ý thứclàm ngườiVỢ CHỒNG A PHỦTô Hoài - Mỵ là một nô lệ, chịu 3 tầng áp bứcThần quyềnTộc quyềnPhu quyềnTố cáo sâu sắc giai cấp thống trịVỢ CHỒNG A PHỦTô HoàiTại sao mị lại không chạy trốn? Nguyên nhân nào làm mỵ mất đi ý thức làm ngườib/ Sức sống tiềm tàng trong tâm hồn Mỵ:VỢ CHỒNG A PHỦTô Hoàib1/ Đêm mùa xuân, Mỵ có ý định đi chơi:Diễn biến tâm lí và hành động của Mỵ thế nào?+ Lén lấy hũ rượu,uống ừng ực từng bát + Mỵ say - nhớ lại ngày trước - “thấy vui,” “phơi phới”trở lại + Mỵ muốn chết, “không buồn nhớ lại nữa”Mỵ đang phân thân giằng xé nội tâm + Men rượu và âm thanh tiếng sáo làm Mỵ sống lại quá khứ, quên thực tại và chuẩn bị đi chơiVỢ CHỒNG A PHỦTô Hoài- Hành động của A sử: Cấm Mỵ đi chơi và trói đứng Mỵ “Tiếng sáo”Lặp lạiLà sự sống , Tình Yêu, niềm mơ ước của mỵLà tiếng lòng của Mỵ“Mỵ vùng bước đi”Bản lề khép mở hai thế giới, hai tâm trạng - Thực Và ảo giác* NT : Miêu tả tâm trạng NV tinh tế và sâu sắcA sử không thể trói được tâm hồn Mỵ. sự trỗi dậy của tình yêu khát vọng và hạnh phúcb2/ Đêm mùa đông Mỵ cứu A phủ:VỢ CHỒNG A PHỦTô HoàiDiễn biến tâm lí của mỵ thế nào?+ Lúc đầu:Thản nhiên, dửng dưng+ Khi thấy dòng nước mắt của A phủTác động đến tâm hồn mỵNgẫm đến mìnhXót xa cho A phủChai lì vì đau khổHành động: Cắt dây trói cho A phủHành động quyết liệt nhất Chạy theo A phủKhát vọng sống mãnh liệt*NT:Khắc hoạ diễn biến tâm lí nhân vật tinh tế và lô gíchVỢ CHỒNG A PHỦTô HoàiVỢ CHỒNG A PHỦTô Hoài*Ý nghĩa của hành động: Khép lại kiếp sống nô lệ tại nhà Thống lí Pá tra và mở ra một cuộc sống mới của vợ chồng A phủ.Tóm lại: Mỵ tiêu biểu cho số phận của người phụ nữ miền núi, ẩn sau vẻ bề ngoài cam chịu là một sức sống mạnh mẽ. Khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc là cơ sở để sau này Mỵ đến với cách mạng.2/Caûnh ngoä vaø khaùt voïng töï do cuûa APhuû: a/Caûnh ngoä cuûa APhuû:Xuaát hieän trong taùc phaåm,APhuû coù moät caûnh ngoä nhö theá naøo?- Moà coâi cha meï, töù coá voâ thaân. - Bò baùn cho ngöôøi Thaùi, phieâu baït tôùi Hoàng Ngaøi, töï soáng baèng söùc lao ñoäng cuûa mình. - Vì ñaùnh ASöû ,bò phaït vaï,bò buoäc phaûi vay tieàn--thaønh noâ leä cho thoáng Lyù Ptra.Cuõng nhö Mî, APhuû coù moät caûnh ngoä baát haïnh, cô cöïc vaø khoå nhuïc.VỢ CHỒNG A PHỦTô HoàiIII. Toång keát:VỢ CHỒNG A PHỦTô Hoài“Vôï choàng A Phuû” chính laø taám loøng cuûa nhaø vaên Toâ Hoaøi vôùi maûnh ñaát vaø con ngöôøi Taây Baéc : taùc phaåm tha thieát moät noãi nieàm cuûa nhaø vaên ñöùng veà khoå ñau-nöôùc maét maø phaãn noä ,yeâu thöông.

File đính kèm:

  • pptvợ chồng Aphủ @.ppt