Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 12 - Tiết 2: Thực hành về hàm ý

Bác phu gái : “đừng bắt nhà con đi xem đá bóng nữa”

- Lời đáp của ông lí mang sắc thái mỉa mai, giễu cợt “ồ,

việc quan không phải thứ chuyện đàn bà của các chị” .

Đáp án nào trong

SGK làđúng nhất?

Cách trà lời của

Ông Lí Có hàm ý gì ?

 

ppt7 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 517 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 12 - Tiết 2: Thực hành về hàm ý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thực hành về hàm ý Tiết 2 -  Lêi cña «ng LÝ kh«ng ®¸p øng trùc tiÕp hµnh ®éng van xin cña b¸c Ph« mµ tõ chèi mét c¸ch gi¸n tiÕp. §ång thêi mang s¾c th¸i biÓu c¶m: béc lé quyÒn uy, thÓ hiÖn sù tõ chèi lêi van xin, biÓu lé th¸i ®é mØa mai, giÔu cît c¸ch suy nghÜ kiÓu ®µn bµ.TÝnh hµm sóc cña c©u cã hµm ý I,Bài tập thực hành Bác Phô gái van xin ông Lí điều gì ? Ông Lì trả lời ra sao? Cách trà lời của Ông Lí Có hàm ý gì ? Đáp án nào trong SGK làđúng nhất? Bác phu gái : van xin “®õng b¾t nhµ con ®i xem ®¸ bãng n÷a”- Lêi ®¸p cña «ng lÝ mang s¾c th¸i mØa mai, giÔu cît “å, viÖc quan kh«ng ph¶i thø chuyÖn ®µn bµ cña c¸c chÞ” ..Bài tập 1:ĐÁP ÁN D Bài tập 2 : C©u hái ®Çu tiªn cña Tõ: “Cã lÏ h«m nay ®·lµ mång hai, mång ba ®©y råi m×nh nhØ?”. Kh«ng ph¶i chØ hái vÒ thêi gian mµ thùc chÊt, th«ng qua ®ã Tõ muèn nh¾c khÐo chång nhí ®Õn ngµy ®i nhËn tiÒn. (Hµng th¸ng cø vµo k× ®Çu th¸ng th×chång Tõ ®Òu ®i nhËn tiÒn nhuËn bót ).? Từ đã hòi Hộ điều gì ? Câu hỏi ấy có hàm ý gì ? b) C©u “nh¾c khÐo” thø hai: “HÌn nµo mµ em Êy ng­êi thu tiÒn nhµ s¸ng nay ®· ®Õn...”.Tõ kh«ng nãi trùc tiÕp ®Õn viÖc tr¶ tiÒn nhµ. Tõ muèn nh¾c Hé ®i nhËn tiÒn vÒ ®Ó tr¶ cho kho¶n nî (Chñ ý vi ph¹m ph­¬ng ch©m c¸ch thøc)c) T¸c dông c¸ch nãi cña Tõ:Tõ thÓ hiÖn ý muèn cña m×nh th«ng qua c©u hái bãng giã vÒ ngµy , lµm dÞu ®i kh«ng khÝ c¨ng th¼ng trong quan hÖ vî chång khi l©m vµo hoµn c¶nh khã kh¨n. Câu hỏi đầu tiên Từ Hỏi Hộ điều gì ? Câu hỏi thứ 2 Từ Hỏi điều gì ? Hàm ý gì ? Tác dụng cách nói của Từ như thế nào ? Bài tập 3 Líp nghÜa t­êng minh vµ hµm ý cña bµi th¬ SãngLíp nghÜa t­êng minh: C¶m nhËn vµ miªu t¶ hiÖn t­îng sãng biÓn víi nh÷ng ®Æc ®iÓm, tr¹ng th¸i cña nã.- Líp nghÜa hµm ý : VÎ ®Ñp t©m hån cña ng­êi thiÕu n÷ ®ang yªu: ®¾m say, nång nµn, tin yªu. Tác dụng của cách nói hàm ý như thế nào? T¸c phÈm v¨n häc dïng c¸ch thÓ hiÖn cã hµm ý sÏ t¹o nªn tÝnh hµm sóc ®a nghÜa, biÓu ®¹t c¶m xóc, t­ t­ëng cña t¸c gi¶ mét c¸ch tinh tÕ, s©u s¾c. Lớp nghĩa tường minh và lớp nghĩa hàm ẩn trong bài thơ Sóng là gì?Dặn dò : Làm tiếp bài tập 4 và 5 SGk trang 100 ( Bài tập về nhà) II. Dặn dò : Làm bài tập ở nhà : BT 4, 5 SGK Cảm ơn các đồng nghiệpđã tham khảo bài giảng này

File đính kèm:

  • pptTieng viet Thuc hanh ve ham y Tiet 2.ppt