Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 12 - Tiết 2: Tây tiến - Quang Dũng

Tây tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm

Mắt trừng göûi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

 

ppt11 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 12 - Tiết 2: Tây tiến - Quang Dũng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TAÂY TIEÁN tieát 2 QUANG DUÕNGTRƯỜNG THPT CHÔÏ LAÙCH ANGỮ VĂN LỚP 12 (CHUẨN)GIÁO VIÊN :NGUYEÃN LEÂ THUYØ HÖÔNGII. ĐỌC - HIỂU 3.Chân dung người lính Tây Tiến: Tây tiến đoàn binh không mọc tócQuân xanh màu lá dữ oai hùmMắt trừng göûi mộng qua biên giớiĐêm mơ Hà Nội dáng kiều thơmRải rác biên cương mồ viễn xứChiến truờng đi chẳng tiếc đời xanhÁo bào thay chiếu anh về đấtSông Mã gầm lên khúc độc hành3.Chân dung người lính Tây Tiến:II. ĐỌC - HIỂUHãy tìm những chi tiết nhà thơ miêu tả ngoại hình người lính TâyTiến?Bút pháp miêu tả đạt hiệu quả nghệ thuật như thế nào?3.1-Ngoại hình: Không mọc tócQuân xanh màu láMắt trừng Tả thực + cảm hứng lãng mạnNieàm töï haøo veà dáng vẻ kỳ dị nhưng độc đáo, gân guốc cuaû ngöôì línhhiện thực kháng chiến gian khổ,thiếu thốnII. ĐỌC - HIỂU 3.Chân dung người lính Tây Tiến3.2-Tâm hồn:- Hào hoa, đa tình, lãng mạn : “Mắt trừng gửi mộng qua biên giới. Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”nét đặc trưng của người thanh niên Hà Nội - Ý chí: “ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” -> Sẵn sàng dâng hiến cả sự sống, tuổi trẻ cho Tổ quốc. bút pháp lãng mạnNeùt ñeïp trong taâm hoàn ngöôøi lính ñöôïc theå hieän ra sao? Buùt phaùp ngheä thuaät.Lí töôûng xaû thaân vì Ñaát nöôùc cuaû caû moät theá heä thanh nieân sau CMT8II. ĐỌC - HIỂU 3.Chân dung người lính Tây Tiến- Sự hy sinh anh dũng: “biên cương“mồ viễn xứ”, “áo bào” “về đất”“khúc độc hành” ->từ Hán –Việt,nói giảm,nhân hóa -> Người lính xem cái cheát, söï hi sinh hết sức nhẹ nhàng ,thanh thản,không là sự ra đi mà là sự trở về=> Vẻ đẹp bi tráng của cả một thế hệ thanh nieân sau CM thaùng TaùmTây Tiến người đi không hẹn ướcĐường lên thăm thẳm một chia phôiAi lên Tây Tiến mùa xuân ấyHồn về Sầm Nứa chẳng về xuôiII. ĐỌC - HIỂU 4.Lôøi theà gaén boù vôí Taây Tieán vaø mieàn Taây :II. ĐỌC - HIỂU 4.Lôøi theà gaén boù vôí Taây Tieán vaø mieàn Taây:-“Không hẹn ước”, “mùa xuân ấy”: -> Nhắc nhớ yù nguyeän một thời cuûa ñoaøn quaân Taây Tieán:”Quyeát töû cho Toå Quoác quyeát sinh” “Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi”:-> Tình caûm gaén boù saâu naïêng vôùi mieàn TaâyTaây Tieán moät thôøi vaø maõi maõi III.CHUÛ ÑEÀ. Niềm nhớ thương chân thành về núi rừng Tây Bắc Vẻ đẹp của bi traùng người lính Taây Tieán.Luyeän taäpSo saùnh buùt phaùp ngheä thuật baøi Taây Tieán với baøi Ñoàng chí cuûa Chính Höõu. Bút pháp của Quang Dũng trong bài Tây Tiến là bút pháp lãng mạnBút pháp của Chính Hữu trong bài thơ Đồng chí chủ yếu là bút pháp hiện thựcDặn dò:Chuẩn bị bài tiếp theo : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT Ý KIẾN BÀN VỀ VĂN HỌC Gợi ý: + Trả lời và thảo luận các câu hỏi có trong SGK +Lập dàn bài cho đề văn SGK/93Khổ 3 + 4 trong bài thơ Tây Tiến

File đính kèm:

  • ppttay tien(9).ppt