Bài giảng Lịch sử 6 - Tiết 26, Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) - Huy Hiệu

1. Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

Tinh Thiều là người nước ta, vốn học giỏi, văn hay, sang kinh đô nhà Lương xin làm quan. Viên thượng thư nhà Lương bảo: “Họ Tinh không phải là vọng tộc” và chỉ cho Thiều giữ chức “gác cổng thành”. Tinh Thiều bất bình bỏ về quê.

Em nghĩ gì về thái độ của nhà Lương đối với nhân dân ta?

 

ppt22 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 01/11/2022 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử 6 - Tiết 26, Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) - Huy Hiệu, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH Tiết 23 BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? Về mặt hành chính , nhà Lương thi hành chính sách như thế nào ? Mục đích Lược đồ nước ta thế kỉ thứ VI Giao Châu Hoàng châu Aí Châu Đức Lợi Châu Minh Châu Tinh Thiều là người nước ta , vốn học giỏi , văn hay, sang kinh đô nhà Lương xin làm quan . Viên thượng thư nhà Lương bảo : “ Họ Tinh không phải là vọng tộc ” và chỉ cho Thiều giữ chức “ gác cổng thành ”. Tinh Thiều bất bình bỏ về quê . Em nghĩ gì về thái độ của nhà Lương đối với nhân dân ta ? Tiết 23 BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? Về kinh tế , nhà Lương thi hành chính sách gì ? Tiết 23 BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu ? Tiết 23 BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? Nhà Lương Nhà Hán Chính sách cai trị Văn hoá xã hội Hành Chính Kinh Tế - Chia nước ta thành 3 quận : Giao chỉ , Cửu Chân , Nhật Nam - Chia nước ta thành 6 Châu : Giao châu , Ái châu , Đức Châu , Lợi châu , Minh châu , Hoàng Châu . - Nộp các loại thuế ( nhiều nhất là sắt và muối ) - Cống nạp sản vật quý - Đặt ra hàng trăm thứ thuế - Cống nạp sản vật quý - Bắt dân ta phải theo phong tục người Hán - Thi hành chính sách phân biệt đối xử gay gắt Qua bảng trên em hãy so sánh chính sách cai trị của nhà Lương và nhà Hán ? 2. Khởi nghĩa Lý Bí . Nước Vạn Xuân thành lập 1. Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? Tiết 23 BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) Vì sao Lý Bí lại từ quan về quê chuẩn bị khởi nghĩa ? Lợi Châu Minh Châu Lược đồ nước ta thế kỉ thứ VI Vì sao khi nghe tin Lý Bí chuẩn bị khởi nghĩa , hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng ? Nhận xét về lực lượng cuộc khởi nghĩa ? Lợi Châu Minh Châu 2. Khởi nghĩa Lý Bí . Nước Vạn Xuân thành lập 1. Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? Tiết 23 BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) Lược đồ nước ta thế kỉ thứ VI 2. Khởi nghĩa Lý Bí . Nước Vạn Xuân thành lập 1. Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? Tiết 23 BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) Lược đồ khởi nghĩa Lý Bí Hào kiệt hưởng ứng Quân ta tấn công Quân Lương tấn công Lý Bí từ quan về quâ Quân Lương tháo chạy Giành chính quyền Chú Thích Hào kiệt hưởng ứng Quân ta tấn công Quân Lương tấn công Lý Bí từ quan về quâ Quân Lương tháo chạy Giành chính quyền Chú Thích Lược đồ khởi nghĩa Lý Bí Vì sao Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân ? Tiết 23 BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 2. Khởi nghĩa Lý Bí . Nước Vạn Xuân thành lập 1. Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÝ NAM ĐẾ THÁI PHÓ ( Triệu Túc ) HOÀNG ĐẾ ( Lý Nam Đế ) BAN VÕ ( Phạm Tu ) BAN VĂN ( Tinh Thiều ) Em hãy đánh giá công lao của Lý Bí trong cuộc khởi nghĩa ? Những việc làm của Lý Bí có ý nghĩa như thế nào ? Tiết 23 BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 2. Khởi nghĩa Lý Bí . Nước Vạn Xuân thành lập 1. Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? V Ă N L A N G L Ạ N G S Ơ N M Ù A X U Â N B À T R I Ệ U Â U L Ạ C L Ạ C T Ư Ớ N G 2 3 4 5 6 7 1 2. Dấu tích của người tối cổ được phát hiện ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai nay thuộc tỉnh nào? 1. Quốc hiệu đầu tiên của nước ta ? 3. Người đứng đầu nhà nước Văn Lang 4. Cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng diễn ra vào mùa nào? 5. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô năm 248 6. Quốc hiệu thứ hai của nước ta ? 7. Người đứng đầu các bộ thời Văn Lang ? V Ạ N X U Â N H Ù N G V Ư Ơ N G TRÒ CHƠI Ô CHỮ Bài Tập 1 Hãy hoàn thành bảng sau về cuộc khởi nghĩa Lý Bí Thời gian Sự Kiện 542 543 Xuân 544 Nghĩa quân đánh bại quân Lương ở Hoàng Châu Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa 4/542 Nghĩa quân đánh bại quân Lương ở Hợp Phố Lý Bí lên ngôi hoàng đế , đặt tên nước là Vạn Xuân TIẾT 23 Bài 21 : khëi nghÜa lÝ bÝ . N­íc v¹n xu©n (542- 602) Bµi tËp 2 ý kiÕn nµo sau ®©y ® óng nhÊt - V¹n Xu©n nghÜa lµ v¹n mïa xu©n . - V¹n Xu©n nghÜa mong muèn ®­ îc sèng tr­êng thä . - V¹n Xu©n nghÜa lµ mong muèn cho ® Êt n­íc ®­ îc ® éc lËp , tù chñ m·i m·i . - V¹n Xu©n nghÜa lµ n­íc ta lµm b¹n víi nh µ L­¬ng m·i m·i . Cảm ơn sự theo dõi của quý Thầy Cô giáo và các em! Troø chôi : Theo daáu chaân quaân khôûi nghóa Veà kinh teá nhaø Löông boùc loät nhaân daân ta baèng caùch naøo ? Ñaët ra haøng traêm thöù thueá Khôûi nghóa Lyù Bí buøng noå ôû ñaâu ? Vaøo thôøi gian naøo ? Muøa xuaân naêm 542, ôû Thaùi Bình Thöù söû Giao Chaâu laø ai ? Laø ngöôøi nhö theá naøo ? Nöôùc Vaïn Xuaân ra ñôøi Keát quaû lôùn nhaát cuûa cuoäc khôûi nghóa Lyù Bí ? Tieâu Tö tham lam, taøn baïo Quaân Löông toå chöùc phaûn coâng maáy laàn ? Keát quaû ra sao ? Hai laàn , thaát baïi naëng neà DAËN DOØ - Soaïn baøi môùi : Khôûi nghóa Lyù Bí . Nöôùc Vaïn Xuaân (542-602) ( tieáp theo ) +Theo em thaát baïi cuûa Lyù Nam Ñeá coù phaûi laø söï suïp ñoå cuûa nöôùc Vaïn Xuaân hay khoâng ? Taïi sao ? + Vì sao Trieäu Quang Phuïc laïi choïn Daï Traïch laøm caên cöù khaùng chieán vaø phaùt trieån löïc löôïng ? + Nöôùc Vaïn Xuaân ñoäc laäp ñaõ keát thuùc nhö theá naøo ?

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_6_tiet_26_bai_21_khoi_nghia_ly_bi_nuoc_van.ppt
Giáo án liên quan